Dela den här sidan: 

Minimilängden på mammaledighet i EU bör förlängas från 14 till 20 veckor och vara fullt betald, åtminstone under de första 16 veckorna, tycker Europaparlamentet i sin första behandling av mammaledighetsdirektivet. En majoritet av ledamöterna röstade också ja till att de första sex veckorna ska vara obligatoriska. Nu väntar förhandlingar med EU-ländernas ministerråd om en slutöverenskommelse.

Parlamentet röstade för att utöka minimilängden på mammaledigheten från 14 till 20 veckor, vilket går längre än EU-kommissionens förslag om att förlänga den till 18 veckor, i en resolution som utarbetats av den portugisiska socialdemokraten Edite Estrela och som antogs av 390 röster för, 192 emot och 59 nedlagda röster.


För länder där andra former av familjerelaterade ledigheter redan finns, däribland Sverige, kan den ledigheten ersätta de sista fyra veckornas mammaledighet. Ersättningen för den perioden måste då vara minst 75 procent.


I oktober 2008 föreslog kommissionen en översyn av den nuvarande lagstiftningen (direktiv 92/85), som en del av paketet om balansen mellan "yrkes- och familjeliv", vilken bygger på ILO:s Maternity Protection Convention från 2000.


En majoritet av ledamöterna stödde kommissionens förslag att av den totala barnledighetens veckor bör de sex veckorna efter förlossningen vara obligatoriska.


Mammalediga arbetstagare skall få full lön, som måste vara 100 procent av deras senaste månadslön eller den genomsnittliga månadslönen, säger parlamentet i sin resolution. Europeiska kommissionen hade föreslagit obligatoriska 100 procents ersättning bara under de första sex veckorna av mammaledighet. För resten av ledigheten, rekommenderade kommissionen bara full lön. En sådan rekommendation är inte rättsligt bindande, men det belopp som betalas får inte vara mindre än sjuklönen.


Lagförslaget syftar till att fastställa minimiregler på EU-nivå. Medlemsländerna får införa nya eller behålla befintliga regler som är gynnsammare för arbetstagarna än de som fastställs i direktivet.


- Moderskap kan inte betraktas som en belastning för de sociala trygghetssystemen, det är en investering i vår framtid, sade Edite Estrela under debatten i plenum på måndagen.


Pappaledighet

Medlemsländerna uppmanas att ge pappor rätt till fullt betald pappaledighet på minst två veckor under mammaledighetsperioden, säger den antagna texten. De ledamöter som motsatt sig denna bestämmelse hävdade att pappaledighet inte omfattas av lagstiftning en om "hälsa och säkerhet för gravida kvinnor".


Arbetstagarnas rättigheter

Ledamöterna antog också ändringsförslag för att förbjuda uppsägning av gravida arbetstagare från början av en graviditet till minst 6 månader efter avslutad barnledighet. De sade också att kvinnor måste ha rätt att återgå till sitt arbete eller till ett "likvärdigt" arbete, dvs. en position med samma lön, yrke och arbetsuppgifter som före mammaledigheten.


Parlamentet tycker vidare att arbetstagare inte får åläggas att utföra nattarbete eller arbeta övertid under de 10 sista veckorna före förlossningen och inte heller, om mamman eller det ofödda barnet får hälsoproblem, under den återstående delen av graviditeten eller under hela perioden av amning.

 

Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, första behandlingen

Föredragande: Edite Estrela (S & D, PT)