Dela den här sidan: 

EU-länderna får rätt att anpassa vägtullar efter principen om att den som förorenar ska betala ("polluter pays principle") för att bättre återspegla de verkliga kostnaderna av tunga godsfordons buller och luftföroreningar, enligt ändringar i Eurovignette-direktivet som parlamentet antog på tisdagen. Intäkterna från dessa vägtullar ska gå till att förbättra transportsystemen och minska deras föroreningar.

– Den uppnådda kompromissen innebär en viktig milstolpe för nästa decenniums transportpolitik genom att för första gången ge EU:s medlemsstater möjligheten att inkludera externa kostnader och att på bästa sätt utnyttja ett brett spektrum av vägtullar för att förbättra rörligheten, sa den belgiska socialdemokraten Said El Khadraoui, som lett parlamentets arbete med Eurovignette-direktivet, under debatten som föregick omröstningen.


Mellan tre och fyra eurocent per fordon och kilometer extra får medlemsländerna lägga på priset för användning av vägarna för att kunna täcka de kostnader, för bland annat luftföroreningar och buller, som vägtransporten orsakar. Direktivet gäller för fordon över 3,5 ton. I undantagsfall kan en medlemsstat höja gränsen till 12 ton, om landet först meddelar EU-kommissionen.


De nya reglerna innebär att EU-länderna blir skyldiga att investera minst 15 procent av vägtullsintäkterna i transeuropeiska transportnät (TEN-T). Intäkterna ska användas för att göra transporterna mer hållbara. För att främja öppenheten och den offentliga debatten har ledamöterna förhandlat fram att alla EU-länder ska rapportera in till EU-kommissionen om vilka avgifter de har och hur intäkterna används.


Främja nyare fordon

De minst förorenande lastbilarna ska undantas från extraavgifter för luftföroreningar, fram till januari 2014 om de har klass Euro V och till januari 2018 om de har klass Euro VI. I särskilt känsliga områden och i bergsområden får avgifterna ökas med upp till 25 procent för de mest förorenande klasserna (Euro 0 till Euro II), från januari 2015 även för klass Euro III.


Motverka trafikstockning

För att uppnå ett bättre transportflöde kan avgifterna få variera över dygnet. Avgifterna kan öka till upp till 175 % i områden mot stor trängsel under de fem värsta timmarna och sedan vara lägre resten av tiden. För att transportföretagen ska kunna beräkna sina kostnader och planera bättre ska kommissionen att tillhandahålla en förteckning över taxor och tidtabeller inom EU.


De nya reglerna inom Eurovinjettdirektivet är resultatet av en överenskommelse i andra behandlingen mellan parlamentet och ministerrådet och måste fortfarande antas formellt av medlemsstaterna. De börjar gälla tre veckor efter publicering i EU:s officiella tidning.


Betänkandet antogs med 505 röster för, 141 emot och 17 nedlagda.