Dela den här sidan: 

Parlamentet avvisade på onsdagen en föreslagen förlängning av det kontroversiella fiskeavtalet mellan EU och Marocko. De uppmanar EU-kommissionen att förhandla fram ett nytt mer miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt avtal som tar hänsyn till den västsahariska befolkningens intressen. Det nuvarande protokollet, som har tillämpats provisoriskt sedan 28 februari 2011, upphör att gälla omedelbart.

Ledamöterna röstade för ett betänkande av Carl Haglund (ALDE, FI) som uppmanade parlamentet att inte förlänga de nuvarande arrangemangen, främst på grund av ekonomiska, ekologiska och juridiska skäl. Därmed avvisade de fiskeriutskottets förslag om att förlänga det omtvistade protokollet med 296 röster för protokollets förlängning, 326 röster emot förlängning och 58 nedlagda röster.


– Detta ska inte ses som en fientlig handling mot våra partners. Det bör snarare ses som att vi tar oss själva på allvar angående en mycket viktig fråga, sa Haglund i debatten före omröstningen. Haglund underströk att han är positiv till ett framtida avtal med Marocko, men att det måste vara bättre. "Det är ingen tvekan om att vi alla vill ha en bra överenskommelse", tillade han.

Haglund hävdade att en ettårig förlängning av det nuvarande protokollet var oacceptabel enligt de villkor som föreslås av EU-kommissionen på grund av den låga kvoten mellan nytta och kostnader för EU, den överdrivna exploateringen av bottenlevande arter, det mycket begränsade bidraget av EU-medel till utvecklingen av den lokala fiskeripolitiken och avsaknaden av bevis för att EU:s pengar kommer den lokala befolkningen i Västsahara till gagn.


Nytt mer hållbart protokoll behövs

I en separat resolution betonade ledamöterna att ett nytt protokoll måste vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och ömsesidigt givande.

I framtiden bör fördelningen av fiskemöjligheterna grundas på vetenskapliga råd och EU-fartyg bör endast tillåtas fiska de arter som det finns ett överskott av. Ekonomiskt stöd för utveckling av det lokala fisket måste användas på rätt sätt och mer effektivt samtidigt som kontrollen av vart pengarna går måste förbättras.


Ledamöterna uppmanar också EU-kommissionen att se till att ett nytt protokoll till fullo respekterar internationell rätt och gynnar alla drabbade lokalbefolkningar, inklusive det västsahariska folket.

Resolutionen godkändes med 544 röster för, 123 emot och 33 nedlagda röster.


Vad händer nu?

Det avvisade protokollet, som har tillämpats provisoriskt sedan den 28 februari 2011, kommer att upphöra att gälla omedelbart. Parlamentet förväntar sig att EU-kommissionen kommer att påskynda förhandlingarna om ett nytt protokoll för att undvika provisorisk tillämpning i framtiden.