Dela den här sidan: 

På torsdagen antog ledamöterna lagstiftning som ska göra handel med OTC-derivat (over-the-counter, OTC) säkrare och öppnare. Derivathandel bedöms på många håll ha bidragit till den globala finanskrisen. Den 9 februari kom parlamentet och rådet preliminärt överens om förslaget till förordning.

Obligatorisk clearing för OTC-derivat, rapportering av alla derivat
Enligt förslaget till förordning ska OTC-derivatkontrakt clearas genom centrala motparter (CCP:er) och därmed minska motpartens kreditrisk, det vill säga risken att en avtalspart ställer in betalningarna.

I förhandlingarna säkrade ledamöterna att alla derivatkontrakt (och inte bara OTC-derivat), ska omfattas av rapporteringskrav till ett transaktionsregister. I registret ska de aggregerade positionerna offentliggöras efter typ av derivat, för att därigenom ge marknadsaktörerna en tydligare bild av marknaden.

Stärkt roll för ESMA
Arbetet med ett transaktionsregister ska övervakas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), som ska ansvara för att godkänna eller dra in registreringar. 

Parlamentets förhandlare stärkte ESMA:s roll genom att underlätta för myndigheten att neka centrala motparter tillstånd att verka på EU:s inre marknad. ESMA ska också stå för bindande medling i konflikter mellan nationella myndigheter gällande godkännande av centrala motparter. 

Pensionsfonder
Slutligen, säkrade ledamöterna även ett förenklat system med lägre krav på clearing för pensionsfonder. Dessa fonder skulle vara undantagna kravet i tre år. Undantagen kan förlängas ytterligare två plus ett år, om det finns goda skäl till det. 

Erkännande av CCP från länder utanför EU
Centrala motparter som är etablerade i tredjeland ska godkännas för att erbjuda clearingtjänster i EU endast om tredjelandet i fråga har regelverk och tillsynssystem som överensstämmer med EU:s och att nödvändiga krav uppfylls. Detta blir dock inte något prejudikat för annan lagstiftning om tillsyn och övervakning av de finansiella marknadernas infrastruktur.

Översyn efter tre år
Rådet och kommissionen enades också om att ett förslag från parlamentet om genomförandet av lagstiftningen utvärderas av kommissionen. Denna utvärdering ska bedöma hur effektivt centrala motparter övervakas, inklusive det så kallade tillsynskollegiets omröstningsförfarande och ESMA: s roll i processen för godkännande av centrala motparter.

Kommissionen ska lägga fram en rapport, eventuellt tillsammans med förslag till parlamentet och rådet, senast tre år efter det att förordningen trätt i kraft.

Bakgrund
För omkring ett år sedan kollapsade Lehman Brothers, en av de största aktörerna på marknaden för OTC-derivat. En marknad som värderades till omkring biljoner euro 2009. Med lagstiftningen infrias de åtaganden som gjordes 2009, på G20-mötet i Pittsburg. Lagstiftningen kommer att träda ikraft 20 dagar efter publicering i Europeiska Unionens officiella tidning.