Dela den här sidan: 

©BELGA/BELPRESS/P.Turpin 

Ett lagförslag som ska göra tobaksvaror mindre lockande för ungdomar antogs av Europaparlamentet på tisdagen. Alla tobaksförpackningar bör ha en hälsovarning som täcker minst 65 % av ytan, medan frukt- och mentolsmaktillsatser samt småförpackningar bör förbjudas. E-cigaretter bör vidare regleras särskilt i enlighet med de regler som gäller för läkemedel om tillverkarna påstår att de kan behandla eller förebygga sjukdom. Precis som tidigare föreslås att snus undantas från reglerna om tillsatser.

– Vi vet att det är barn, inte vuxna, som börjar röka. Och trots trenderna mot färre vuxna rökare i de flesta EU-länder visar Världshälsoorganisationens siffror en oroande uppgående trend i flera länder när det gäller unga rökare, sa den brittiska socialdemokraten Linda McAvan, som leder parlamentets arbete med tobaksdirektivet.
– Vi behöver få tobaksbolagen att sluta rikta in sig på ungdomar med en rad gimmickartade produkter och vi måste se till att cigarettpaketet har effektiva varningar. I Kanada infördes stora varningsbilder år 2001 och sedan dess har rökningen bland unga halverats.


Hälsovarningar - två tredjedelar av paketets fram- och baksidor


Enligt nuvarande regler bör minst 30 procent av ytan på ett tobakspakets framsida och minst 40 procent av baksidan vara täckt med hälsovarningar. Parlamentet röstade idag för att öka detta till 65 procent. Varumärket bör finnas längst ner på paketet.


Paket med färre än 20 cigaretter bör också förbjudas, tycker ledamöterna. De röstade dock nej till ett tidigare förslag om att förbjuda "slimcigaretter", dvs. cigaretter smalare än 7,5 mm.


E-cigaretter


Elektroniska cigaretter bör regleras men inte omfattas av samma regler som läkemedel om de inte påstås behandla eller förebygga sjukdom. Om sådana påståenden inte görs får nikotinhalten inte överstiga 30mg/ml. E-cigaretterna bör då också ha hälsovarningar och får inte säljas till minderåriga. Tillverkare och importörer skulle i så fall också bli skyldiga ett skicka in förteckningar över alla ingredienser de innehåller till ansvariga myndigheter. Slutligen bör e-cigaretterna också omfattas av samma reklamrestriktioner som gäller för tobaksvaror.


Förteckningar över tillsatser, smaktillsatser förbjudna


Ledamöterna motsätter sig användandet av tillsatser och smaker som ger tobaksvaror en karaktäristisk smak och på så sätt gör dem mer attraktiva. De tillsatser som är nödvändiga för att tillverka själva tobaksvaran, exempelvis socker, tillåts, liksom ett antal andra ämnen som finns med i en särskild förteckning. för att få en tillsats godkänd måste tillverkarna ansöka hos EU-kommissionen.


Kamp mot illegal handel


För att minska mängden illegala tobaksvaror på markanden bör EU-länderna se till att såväl enskilda paket som större transportemballage märks så att de kan spåras, skriver ledamöterna.


Snus omfattas inte


Precis som i det förberedande arbetet i parlamentets fackutskott vill ledamöterna att snus ska undantas från bestämmelserna om tillsatser. "På grund av det generella förbudet mot försäljning av tobak för användning i munnen (snus) inom unionen saknas det gränsöverskridande intresset av att reglera innehållet i snus. Ansvaret för att reglera innehållet i snus åligger därmed den medlemsstat där försäljning av snus är tillåten... Snus bör därför undantas från bestämmelserna i artikel 6 [om tillsatser] i detta direktiv." skriver ledamöterna.


700 000 döda i EU varje år


Tolv år efter att dagens direktiv trädde i kraft är rökning fortfarande den vikigaste undvikbara dödsorsaken. Uppskattningsvis 700 000 personer dör av rökning varje år. Sedan åtgärder för att minska rökningen påbörjades har andelen rökare minskat, från 40 % (EU15) år 2002 till 28 % (EU27) år 2012.


Vad händer nu?


Linda McAvan fick, med 620 ja-röster mot 43 nej-röster och 14 nedlagda röster, i och med omröstningen mandat för att inleda förhandlingar med EU-ländernas ministrar.


När en slutgiltig text är antagen av ministerrådet och parlamentet har EU-länderna 18 månader på att skriva in reglerna i sina nationella lagar, tre år när det gäller tillsatsreglerna och åtta år för mentol. Tobaksprodukter som inte uppfyller kraven ska tillåtas på marknaden under 24 månader, tre år för e-cigaretter.


Debatt och omröstning: tisdag 8 oktober
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarande (medbeslutande), första läsningen
Presskonferens: tisdag 8 oktober kl 14.00
Twitter: #tobaccodirective, #tobacco, #TPD