Dela den här sidan: 

©Belga/AFP/G.Fuller 

Prospektering och utvinning genom hydraulisk spräckning av icke konventionella kolväten bör gå igenom miljökonsekvensbedömningar, krävde parlamentet på onsdagen genom att rösta in ändringar i en befintlig EU-lag. Ledamöterna föreslog också åtgärder för att förebygga intressekonflikter och se till att allmänheten informeras och tillfrågas.

– Vi reviderar den här viktiga lagen för att anpassa den till EU:s nya prioriteter, som användning av jord och resurser och skydd av den biologiska mångfalden. Hydraulisk spräckning väcker oro hos många. Vi fastställer kriterier för att undvika intressekonflikter och involvera allmänheten, sa den italienske liberalen Andrea Zanoni, som nu får mandat att börja förhandla med rådet med 332 ja-röster mot 311 nej röster och 14 nedlagda röster


EU:s direktiv för miljökonsekvensbedömningar gäller såväl för offentliga som privata projekt. Direktivet innehåller vissa kriterier, bland annat om vilken information som måste lämnas till nationella myndigheter innan ett projekt kan godkännas. Lagen omfattar en mängd olika sorters projekt, från broar till stora grisuppfödningsanläggningar.


Skiffergas - obligatoriska miljökonsekvensbedömningar för hydraulisk spräckning


Dagens lagar gäller för naturgasprojekt som utvinner minst en halv miljon kubikmeter per dag. Den hydrauliska spräckprocessen gör att skiffergasprojekt ofta ger mindre volymer än detta. Ledamöterna vill att även prospektering och utvinning av okonventionella kolväten (som skiffergas och -olja, samt gas från kolbäddar) ska ingå, oavsett kvantitet.


Minska risken för intressekonflikter


Förslaget innehåller åtgärder för att förhindra intressekonflikter mellan exploatörerna och de som genomför studierna. Ledamöternas röstade in ändringsförslag för att se till att experterna har nödvändiga kvalifikationer, erfarenheter och teknisk kunskap. De måste också kunna arbeta på ett vetenskapligt objektivt sätt, oberoende av exploatören eller ansvariga myndigheter, säger texten.


Tillgång till information


Ledamöterna föreslår också åtgärder för att se till att allmänheten får nog med information och rådfrågas, i enlighet med Århuskonventionen.