Dela den här sidan: 

© BELGA/AFP/C.M.A_Baker  

I och med en omröstning på tisdagen blir det snart stopp för att gamla EU-flaggade fartyg skrotas genom att dumpas på stränder utomlands ("strandning"). I stället ska fartygen återvinnas i EU-godkända anläggningar. Att "stranda" skepp som skrotningsmetod sätter arbetarnas hälsa och säkerhet och miljön på spel, anser ledamöterna.

Carl Schlyter (Greens/EFA, SE)– Det här är ingen attack mot Indien, Bangladesh eller Pakistan - de länder som i dagsläget tillämpar strandning - utan mot denna farliga och förorenande skrotningsmetod i sig, sa den svenske miljöpartisten Carl Schlyter, som lett parlamentets arbete med lagen. – Den här lagen ska fungera som en morot för dessa länder att investera i ordentliga anläggningar för fartygsåtervinning - framför allt för att skapa säkra och miljövänliga jobb i deras länder.

En EU-förteckning över godkända anläggningar


I framtiden måste EU-flaggade fartyg monteras ner på EU-godkända återvinningsanläggningar som ska leva upp till vissa grundkrav, certifieras och genomgå regelbundna inspektioner.

Under förhandlingarna fick parlamentet igenom starkare krav, bland annat genom att göra företag som arbetar med fartygsåtervinning skyldiga att ha sin verksamhet i "permanenta konstruktioner" som ska "utformas, konstrueras och drivas på ett säkert och miljöriktigt sätt". De måste också innesluta alla farliga material under hela fartygsåtervinningsprocessen och hantera dessa farliga material på ogenomsläppliga underlag med effektiva dräneringssystem. Avfall som uppstår vid fartygsåtervinningen måste dokumenteras och får endas behandlas i avfallsåtervinningsanläggningar som är auktoriserade att ta hand om och hantera det utan risk för människors hälsa, och på ett miljöriktigt sätt.


Både fartyg med EU-flagg och utländska fartyg ska omfattas av de regler som säger att fartyg som anlägger i en europeisk hamn ombord ska medföra en förteckning över farliga material. EU-länderna bestämmer själva om vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser.


EU-kommissionen får vidare i uppdrag att utvärdera om det går att inrätta en finansiell mekanism för att frigöra resurser för att underlätta en miljöriktig återvinning och behandling av fartyg utan för den skull göra det frestande att byta flagg. Om kommissionen kommer fram till att det är lämpligt bör den, inom tre år efter det att förordningen har trätt i kraft, lägga fram ett lagförslag om detta.

Vad händer nu?


Förordningen gäller för fartyg tidigast två år och senast fem år efter det att den har trätt i kraft (vilket sker 20 dagar efter det att den har publicerats i EU:s officiella tidning). Tidpunkten beror på när de EU-godkända anläggningarna tillsammans har en kapacitet att återvinna minst 2,5 miljoner ton lätt deplacement per år.


Reglerna för fartygsåtervinning börjar gälla ett år efter det att förordningen trätt i kraft.