Dela den här sidan: 

EU-länderna bör hjälpa invandrare, och inte straffa någon som bistår migranter i sjönöd. ©Belga/Zumapress/F.Malavolta 

Tragedin på Lampedusa måste utgöra en vändpunkt för EU. Det enda sättet att undvika sådana tragedier är om EU-länderna samordnar sina ansträngningar och handlar solidariskt och ansvarsfullt, sa parlamentet i en resolution det antog på onsdagen, inför EU-toppmötet 24-25 oktober. Ledamöterna betonar att EU-länderna har en rättslig skyldighet att bistå migranter i sjönöd och det är bättre att komma lagligt till EU än att välja ett farligare irreguljärt sätt.

EU och dess medlemsländer måste göra mer för att förhindra att fler liv spills till havs, säger parlamentet i resolutionen som antogs med på onsdagen. Ledamöterna uttrycker sin djupa sorg över den tragiska förlusten av människoliv utanför Lampedusa och betonar att medlemsstaterna måste fullfölja sina internationella sjöräddningsskyldigheter för att rädda människoliv till havs.


"Lampedusa måste ses som en vändpunkt för Europa", säger parlamentet och tilläger att "en ny tragedi endast kan förhindras med hjälp av en samordnad strategi baserad på solidaritet och ansvar och uppbackad av gemensamma instrument". Ledamöterna betonar också att omlokaliseringen av asylsökande "är en av de mest konkreta formerna av solidaritet och ansvarsfördelning"


Parlamentet uppmanar även länder utanför EU att följa sina folkrättsliga plikter att rädda liv till havs. Avtal mellan EU och transitländer till EU om migrationshantering bör vara en prioritet för EU under den närmaste tiden, liksom stöd till migranternas ursprungsländer, tillägger de. Ledamöterna uppmanar EU att fortsätta att erbjuda humanitärt, ekonomiskt och politiskt bistånd i krisområden i Nordafrika och Mellanöstern, i syfte att komma till rätta med de grundläggande orsakerna till migration och de humanitära påfrestningarna.


Straffa inte dem som räddar liv

Parlamentet kräver humanitärt bistånd till dem som överlevt dessa tragiska händelser och uppmanar EU och medlemsstaterna att ändra eller se över lagstiftning som kriminaliserar människor som bistår migranter till havs som är i nöd.


Öka sjöräddningsinsatserna i Medelhavet

Parlamentet stöder EU-kommissionens förslag på att utplacera en sjöräddningsinsats från Cypern till Spanien och att tillsätta en arbetsgrupp som ska behandla frågan om migrationsströmmar i Medelhavet, som "ett första steg mot en ambitiösare strategi". Ledamöterna uppmanar rådet och kommissionen att överväga möjligheten att inrätta en EU-kustbevakning.


Laglig migration

"Laglig inresa i EU är att föredra framför en farligare olaglig inresa, som kan medföra risk för människohandel och förlust i människoliv", noterar ledamöterna. De uppmanar EU och dess medlemsstater att beakta de verktyg som finns tillgängliga genom EU:s visumpolitik och EU:s lagstiftning om arbetskraftsinvandring.


Stopp för människohandlare och -smugglare

Parlamentet kräver stränga straff för de enskilda personer som bidrar till människohandel både över EU:s gränser och inom EU, bättre samordning av EU:s medel samt resurser till bland annat Frontex (såsom Eurosur) och Europol, för att i samarbete med tredjeländer trappa upp bekämpningen av kriminella nätverk av människohandlare och människosmugglare.


Mer pengar behövs

Parlamentet efterlyser en ökning av budgeten till Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och till den europeiska gränskontrollbyrån Frontex för att bistå medlemsstaterna under humanitära nödsituationer och sjöräddningsinsatser.