Dela den här sidan: 

"Reform av den gemensamma jordbrukspolitiken: Parlamentet röstade för en rättvis balans mellan jordbrukarnas behov, krav på matkvalitet och ekologiska åtgärder." © BELGA / BUITENBEELD / W.Pattyn 

Parlamentet röstade på onsdagen ja till en överenskommelse med EU-ländernas ministerråd om fem lagtexter som ska reformera EU:s jordbrukspolitik. Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer från och med nästa år satsa mer på miljöskydd, rättvisare fördelning av EU-medel och stöd till jordbrukare som behöver hantera utmaningar på marknaden.


– Den första jordbruksreformen som parlamentet fått besluta om på lika villkor med EU-ländernas ministrar har nu fått sin slutliga skepnad. Under denna långa och utmanande resa införde parlamentet flera större förbättringar. Den nya jordbrukspolitiken balanserar livsmedelssäkerhet och miljöskydd på ett bättre sätt och förbereder lantbrukarna bättre på framtida utmaningar. Den kommer också att vara rättvisare och bättre grundad, sa den italienske socialdemokraten Paolo De Castro, jordbruksutskottets ordförande och parlamentets huvudförhandlare.


Rättvisare fördelning av EU-medel

För att se till att direktstöd bara går till aktiva lantbrukare, övertygade parlamentet EU-ländernas ministrar att upprätta en svart lista över jordägarkategorier, som flygplatser och idrottsföreningar, som automatiskt ska utestängas från EU-stöd om de inte kan visa att jordbruk utgör en betydande del av deras inkomst.


Parlamentet insisterade också på ett obligatoriskt europeiskt system för att ge 25 procents extrastöd till unga jordbrukares första 25-90 hektar. Småbönder kan också få mer pengar medan stora jordbruk som får mer än 150 000 euro får utbetalningarna över den nivån minskade med minst fem procent.


– Förutom att vi flyttade pengar från stora till små, såg vi till att fördelningen av EU-medel inom EU blir bättre. År 2020 kommer bönder som kommer från olika EU-länder åtminstone få 72 procent av EU-genomsnittet för direktstöd, sa den portugisiske socialdemokraten Luis Manuel Capoulas Santos, ansvarig för arbetet med direktstöd och landsbygdsutveckling.


Miljövänligare jordbrukspolitik utan dubbel finansiering

Enligt de nya reglerna får 30 procent av EU-ländernas budgetar för direktstöd bara betalas ut om obligatoriska miljö-åtgärder, som diversifiering av grödor, bevarande av permanent gräsmark eller skapande av "områden med ekologiskt fokus", utförs.


"Dubbel finansiering", det vill säga att jordbrukare får betalt två gånger för samma miljöåtgärd kommer inte att tillåtas och de jordbrukare som inte uppfyller de obligatoriska miljökraven kommer att få ytterligare sanktioner, förutom att de förlorar sina miljöbidrag, vilket ska fasas in under de första fyra åren av den nya jordbrukspolitiken.


– Det är en rättvisefråga för att ge jordbrukarna tid att vänja sig vid de nya reglerna. Inga sanktioner ska utmätas under de första två åren av den nya jordbrukspolitiken och först därefter kommer andelen av inställda "gröna betalningar" att öka stegvis till 25 procent, sa italienaren Giovanni La Via (EPP-gruppen), som lett arbetet med lagtexten om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken.


– Med de nya verktygen för att behålla och främja glesbygdsekonomier, öka miljöskyddet och ta bort dubbel finansiering, kommer skattepengarna att användas bättre vilket kommer att gagna alla, sa Luis Manuel Capoulas Santos.


Stärkta bönder kan hantera kriser bättre

Parlamentet såg till att lantbruksorganisationerna ska få de extra verktyg som behövs för att hantera marknadssvängningar och stärka sin förhandlingskraft.


– Lantbruksorganisationerna kommer exempelvis kunna förhandla tilläggskontrakt å sina medlemmars vägnar för en större grupp områden. Starkare producentorganisationer får inte utvecklas till karteller utan ska hjälpa bönderna att förbättra sin ekonomiska situation, sa fransmannen Michel Dantin (EPP-gruppen), ansvarig för lagen om samlad marknadsordning för jordbruksprodukter.


Bakgrund

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken inleddes i parlamentet år 2010. I juni i år enades förhandlare från parlamentet, EU-ländernas ministerråd och EU-kommissionen om de huvudfrågorna.

Omröstningen i plenum följer på en avslutande förhandlingsrunda då kvarvarande frågor löstes. Paketet innehåller fyra förordningar för EU:s jordbrukspolitik för åren 2015-2020 och en förordning med övergångsregler för 2014. Läs mer i faktabladet (länk nedan).


Röstresultat

Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken antogs med 440 ja-röster mot 238 nej-röster och 10 nedlagda röster.


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling antogs med 576 ja-röster mot 101 nej-röster och 11 nedlagda röster.


Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter 426 ja-röster mot 253 nej-röster och åtta nedlagda röster.


Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken antogs med 500 ja-röster mot 177 nej-röster och 10 nedlagda röster.


Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling antogs med 592 ja-röster mot 81 nej-röster och 14 nedlagda röster.