Dela den här sidan: 

På onsdagen krävde parlamentet att utsläppen av växthusgaser minskar med 40 procent, att andelen förnyelsebar energi stiger till 30 procent och att energieffektiviteten ökar med 40 procent fram till år 2030, som en del av EU:s nya långsiktiga klimatpolitik. Dessa mål bör vara bindande, sa ledamöterna. Ledamöterna kritiserar också det förslag som kommissionen nyss presenterat och kallar det " kortsiktigt och saknar ambition".

Parlamentet uppmanar EU-kommissionen och EU-länderna att minska inhemska utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent jämfört med år 1990:s nivåer. De vill också ha ett energieffektivitetsmål på 40 procent, vilket går i linje med forskning om möjligheterna till kostnadseffektiva energibesparingar, samt ett åtagande om att minst 30 procent av den sammanlagda slutanvändningen av energi ska komma från förnybara källor.


Ledamöterna vill att dessa mål ska vara bindande och att de ska genomföras genom nationella mål som tar hänsyn till varje lands situation och potential. Resolutionen antogs med 341 ja-röster mot 263 nej-röster och 26 nedlagda röster.


– Energipriset påverkar i högsta grad företagen, näringslivet och befolkningen i stort. Om vi vill minska importen av energi måste vi producera mer själva och använda våra resurser bättre och mer effektivt, sa belgaren Anne Delvaux (EPP-gruppen) ansvarig ledamot i miljöutskottet. – En kombination av en bred energimix och mer effektiv användning av energi är det bästa sättet att minska våra utsläpp av växthusgaser, uppmuntra till ny teknik och innovation, skapa nya jobb och göra våra ekonomier grönare. Det är därför vi behöver tre bindande mål.


Polacken Konrad Szymański (ECR-gruppen), ansvarig i industri- och energiutskottet, tyckte att resolutionen går för långt och avsade sig sin roll som föredragande: – Vi kan inte vara nöjda med resultatet. Vi lovar oss själva, européerna och den europeiska industrin att den nya klimatpolitiken ska vara realistisk, flexibel och kostnadseffektiv. Allt det är bra förutsättningar. Men om vi fördubblar utsläppsmålet efter år 2020 är det inte realistiskt. Det är ett säkert sätt att minska den europeiska industrins konkurrenskraft. Att vi antar dessa mål innan förhandlingarna i Paris nästa år är ett misstag. Vi ska inte visa våra kort innan våra partners säger vad de vill ha. Bindande mål för förnyelsebar energi och energieffektivitet är inte vad man kan kalla flexibelt. Vi vet att EU-länderna och de olika branscherna har olika förutsättningar.


Oro över svagt kommissionsförslag


Denna icke bindande resolution är en uppföljning på EU-kommissionens grönbok från mars 2013 om EU:s klimat- och energipolitiska mål för år 2013. Kommissionen lade den 22 januari fram ett förslag med mindre ambitiösa mål. Parlamentet "uttrycker sin bestörtning" över delar av detta förslag och säger att det är "kortsiktigt och saknar ambition på ett flertal plan, framför allt eftersom där inte finns några nationella mål för förnybar energi och inte heller några meningsfulla nya åtgärder för att stimulera till energieffektivitet".