Dela den här sidan: 

EU-länderna bör minska efterfrågan på prostitution genom att straffa sexköparna och inte de prostituerade, säger Europaparlamentet i en icke-bindande resolution det antog på onsdagen. Ledamöterna betonar att prostitution strider mot den mänskliga värdigheten och principen om mänskliga rättigheter, oavsett om det är påtvingat eller frivilligt, och uppmanar EU-länderna att ta fram strategier för att hjälpa kvinnor som vill lämna prostitutionen.

 – Hellre än att legalisera, vilket har lett till katastrofer i Holland och Tyskland, behöver vi angripa prostitution mer nyanserat. Vi ska bestraffa män som behandlar kvinnors kroppar som varor, utan att bestraffa dem som drivits till sexarbete, sa den brittiska socialdemokraten Mary Honeyball, som lett arbetet med resolutionen. – Vi vill skicka en stark signal om att Europaparlamentet är ambitiöst nog att ta itu med prostitution i stället för att acceptera att det är en del av livet.


Den icke-bindande resolutionen antogs med 343 ja-röster mot 139 nej-röster och 105 nedlagda röster.


Minska efterfrågan för prostitution genom att kriminalisera köparna


De flesta ledamöter anser att ett av de bästa sätten att bekämpa prostitution och människohandel med kvinnor och flickor är den så kallade nordiska modellen, som finns i Sverige, Island och Norge. Den ser prostitution som en kränkning av de mänskliga rättigheterna och en form av våld mot kvinnor och kriminaliserar sexköparna i stället för dem som säljer sex.


Ledamöterna anser att köp av sexuella tjänster från prostituerade under 21 år bör vara straffbart. De prostituerades tillhandahållande tjänster bör däremot inte vara straffbelagt.


Bekämpa människohandel och sexuellt utnyttjande


Enligt uppgifter från kommissionen utsätts majoriteten av offren (62 procent) för människohandel för sexuella ändamål, varav kvinnor och minderåriga flickor utgör 96 procent av de identifierade och förmodade offren. EU-länderna bör stärka sina strategier för att bekämpa trafficking och skydda offren bättre, säger ledamöterna.


Hjälp till personer som vill ut ur prostitutionen


Ledamöterna uppmanar nationella myndigheter ta fram exitstrategier för att hjälpa kvinnor som vill ta sig ur prostitutionen och hitta andra inkomstkällor. Bättre utbildning och fattigdomsbekämpning är två viktiga åtgärder.


Bekämpa våld mot kvinnor


I en separat resolution, som antogs på tisdagen, säger parlamentet att våld mot kvinnor måste lyftas upp till EU-nivån. De uppmanar EU-kommissionen att lägga fram lagförslag innan slutet av året för att stoppa könsrelaterat våld och betonar att alla former av könsrelaterad våld bör betraktas som brott.


– Det finns ett behov av vissa definitioner och åtgärder. Vi måste se till att ett liv fritt från våld blir verklighet för alla kvinnor i Eu, sa den bulgariska liberalen Antonyia Parvanova som ledde arbetet med den texten.


Den 5 mars kommer parlamentet att högtidlighålla internationella kvinnodagen genom temat bekämpa våld mot kvinnor.