Dela den här sidan: 

Parlamentets samtycke till handelsavtalet mellan EU och USA "skulle kunna äventyras" om inte USA:s National Security Agency (NSA) slutar med sin urskillningslösa massövervakning, varnade ledamöterna på onsdagen. Omröstningen avslutar en sex månader lång utredning av det amerikanska massövervakningssystemet. Ledamöterna kräver också att EU upphäver bankuppgifts-avtalet med USA och Safe Harbour-avtalet om uppgiftsskydd. Kampen mot terrorism får aldrig rättfärdiga illegal massövervakning, säger de.

Resolutionen, som anger ledamöternas slutsatser och rekommendationer för att stärka enskildas integritet, stöddes av 544 röster för, 78 mot och 60 nedlagda.

– Edward Snowdens avslöjande gav oss en chans att göra något. Jag hoppas att vi kan omvandla dessa reaktioner till något positivt som sträcker sig in i nästa mandatperiod, en dataskyddslag som vi kan vara stolta över, sade socialdemokraten Claude Moraes (Storbritannien) som lett parlamentets arbete för utredningen. – Det här är den enda internationella utredningen om massövervakning som gjorts... Inte ens den amerikanska kongressen har organiserat någon utredning.


Parlamentet bör undanhålla sitt samtycke till det slutgiltiga avtalet om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP-avtalet) med USA, såvida det inte fullt ut respekterar EU:s grundläggande rättigheter, skriver ledamöterna. Dessutom bör dataskyddsfrågan uteslutas från förhandlingarna.


Parlamentets samtycke till det slutgiltiga avtalet "skulle kunna äventyras så länge den urskillningslösa massövervakningen liksom avlyssningen av EU-institutioner och diplomatiska representationer inte har stoppats helt", fortsätter de.


Ledamöterna uppmanar också till ett "omedelbart tillfälligt upphävande" av Safe Harbour-principerna, frivilliga standarder för utomeuropeiska företag som överför persondata från EU till USA. Enligt ledamöterna ger inte Safe Harbour-principerna ett "adekvat skydd för EU-medborgare." Vidare uppmanar de USA att föreslå nya regler för överföring av personuppgifter som även uppfyller EU:s dataskyddskrav.


Avtalet om programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP-avtalet) bör också upphävas tills dess att anklagelserna om att amerikanska myndigheter har tillgång till EU-medborgares bankuppgifter utanför avtalet klargjorts, insisterar ledamöterna.


Europeiskt visselblåsskydd och EU-moln


Ledamöterna efterfrågar också ett "europeiskt skyddsprogram för visselblåsare" som bör ta särskild hänsyn till "uppgiftslämnandets komplexitet på underrättelseområdet". Medlemsstaterna bör också överväga att bevilja uppgiftslämnare internationellt skydd mot åtal. Dessutom bör EU utveckla egna datormoln och IT-lösningar, inklusive IT-säkerhets- och krypteringstekniker, för att garantera en hög nivå på uppgiftsskyddet.


Kritik mot Sverige


Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Polen uppmanas att "bringa klarhet i anklagelserna om massövervakningsverksamhet, inklusive ... eventuella överenskommelser mellan underrättelsetjänster och telekommunikationsföretag om tillgång till och utbyte av personuppgifter och tillgång till transatlantiska kablar ... och deras förenlighet med EU-lagstiftningen."


Dessa länder, tillsammans med de övriga deltagarna i " 14 ögon"-programmet (en allians av länder som delar signalspaning med varandra), uppmanas även att ingående se över sina lagar så att underrättelsetjänsterna står under parlamentarisk och rättslig uppsikt och uppfyller krav på grundläggande rättigheter.


Bakgrund


Utskottet för medborgerliga rättigheters utredning kring massövervakning av EU-medborgare inleddes i september 2013. Sedan dess har sammanlagt 16 utfrågningar hållits.