Dela den här sidan: 

EU-kommissionens planer på mer ambitiösa nationella utsläppstak för sex luftförorenande ämnen, däribland kväveoxider, miljöfarliga partiklar och svaveldioxid, fick stöd av parlamentet på onsdagen. Luftföroreningar orsakar 400 000 dödsfall i förtid inom EU varje år, och det nya direktivet kan också spara 40 miljarder euro i omkostnader för utsläppsarbete fram till år 2030.

– Luftföroreningar orsakar enorma mänskliga och ekonomiska bördor. De skadar också miljön genom övergödning och sur nederbörd, och stannar dessutom inte vid EU-ländernas gränser, sa den brittiska konservativa politikern Julie Girling, som lett lagarbetet i parlamentet. Direktivet godkändes med handuppräckningar.


– Denna lag bidrar till att hjälpa alla förvaltningsnivåer i EU-länderna, inklusive regionala och underregionala myndigheter som har varit så djupt engagerade i processen. Det finns krav nedifrån på handling, la Julie Girling till.


– Mitt betänkande ökar också pressen på EU-kommissionen att skynda på införandet av utsläppstester vid verklig körning. Vi är alla överens om att man snabbt måste ta itu med kväveoxider. Allmänheten kräver insatser på detta område efter de senaste avslöjandena om bilindustrin, avslutade hon.


Mer ambitiösa mål

Ledamöterna röstade igenom utsläppstak för svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC), metan (CH4), ammoniak (NH3) och luftburna miljöfarliga partiklar (upp till PM2,5 mikrometer) till år 2020 och 2030. Detta ligger också i linje med EU-kommissionens förslag.


En majoritet av ledamöterna vill också att det framtida direktivet om nationella utsläppstak ska innehålla gränser för utsläpp av kvicksilver (HG), men att en konsekvensbedömning ska göras innan nivåerna för EU-ländernas utsläppsminskningar av detta ämne avgörs.


Bilutsläpp

EU-kommissionen och EU-länderna bör omedelbart komma överrens om det nya lagförslaget om utsläppstester vid verklig körning, enligt parlamentet, för att säkerställa att EU:s övriga luftföroreningspolitik är ändamålsenlig.Ta itu med utsläpp från internationell sjöfart

Parlamentet avvisade ett förslag från EU-kommissionen som skulle tillåta att EU-länder kvittar minskade utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och luftburna partiklar från internationell sjöfart mot utsläpp på andra områden. I stället bör EU-kommissionen, enligt parlamentet, överväga åtgärder för att minska sjöfraktens inverkan på naturen, särskilt på EU-ländernas territorialvatten och exklusiva ekonomiska zoner, samt överväga lagförslag om detta.


Nästa steg

Parlamentet inleder nu förhandlingar med ministerrådet i syfte att nå en överenskommelse om den första behandlingen av den nya lagen.


Bakgrundsinformation

Under 2010 orsakade luftföroreningar 400 000 dödsfall i förtid inom EU och över 62 procent av EU:s landyta lider av övergödning – det gäller för 71 procent av ekosystemen Natura 2000. De externa kostnaderna för att hantera detta är i storleksordningen 330 till 940 miljarder euro per år, däribland direkt ekonomisk skada på 15 miljarder euro för förlorade arbetsdagar, 4 miljarder euro i sjukvårdskostander, 3 miljarder euro i förlorad skörd och 1 miljard euro i skador på byggnader (siffor från EU-kommissionen).

 

Bristande efterlevnad av rådande luftkvalitetsregler och EU:s nya åtaganden under Göteborgsprotokollet försämrar skyddet för EU-medborgare och deras miljö. Områden som inte lever upp till de godkända nivåerna av luftburna pariklar och kväveoxider uppgår i dag till 32 respektive 24 procent av EU:s landyta. 40 miljoner av unionens medborgare utsätts för luftförorenande halter högre än EU:s gränsvärden.

 

 

400,000  ; premature deaths in the EU each year are due to air pollution