Dela den här sidan: 

EU-kommissionen borde fortsätta förhandlingarna med USA för att avhjälpa bristerna inom det föreslagna avtalet om transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften (mer känt som "Privacy Shield-avtalet") mellan EU och USA. Det slår ledamöterna fast i en resolution som kammaren antog på torsdagen.

I resolutionen som antogs med 501 ja-röster, 119 nej-röster och 31 nedlagda röster, välkomnar ledamöterna EU-kommissionens och de amerikanska myndigheternas insatser för att uppnå avsevärda förbättringar inom ramen för "Privacy Shield-avtalet", till skillnad från inom det föregående "Safe Harbour-avtalet". Det senare är tänkt att ersättas av det förstnämnda.


Ledamöterna uttrycker fortfarande en oro över "brister" i det nya upplägget som förhandlas av EU-kommissionen, framför allt:


  • rörande de amerikanska myndigheternas tillgång till datauppgifterna i samband med utbytena,

  • möjligheterna till lagring av bulkdata i vissa fall, vilket inte lever upp till kriterierna om nödvändighet och proportionalitet som återges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  • rörande den föreslagna amerikanska ombudsmannen, en ny institution som parlamentet ser som ett steg framåt men inte betraktar som tillräckligt oberoende eller utrustad med rätt befogenheter för att kunna utöva sin roll, samt

  • komplexiteten inom ramen för rättsliga prövningar kopplade till "Privacy Shield-avtalet", något som EU-kommissionen och amerikanska myndigheter måste förenkla för att göra hela upplägget mer användarvänligt och effektivt, enligt parlamentet.

Kammaren understryker att "Privacy Shield-ramverket" ger EU-ländernas dataskyddsmyndigheter tydliga befogenheter att undersöka önskemål om skydd för uppgifter. Ledamöterna noterar även dessa myndigheters möjlighet att stoppa dataöverföringar och återupprepar kravet som USA:s handelsdepartement har på sig att hantera eventuella klagomål.


Avslutningsvis så vill parlamentet att EU-kommissionen med jämna mellanrum ser över vad den kommit fram till om huruvida "Privacy Shield-avtalet" är tillräckligt, särskilt mot bakgrund av erfarenheterna från EU:s nya dataskyddsregler som ska träda i kraft om två år.