Dela den här sidan: 

  • Värdlandets löneregler gäller för alla utstationerade arbetstagare,

 

  • Varaktigheten av en utstationering har slagits fast till 12 månader, med en möjlighet att förlänga perioden upp till ytterligare sex månader,

 

  • Utstationerade arbetstagare ska få bättre skydd mot korruption och utnyttjande.
Arbetstagare som skickas till ett annat EU-land får rätt till lika lön för lika arbete på samma arbetsplats ©AP Images/European Union-EP 

Arbetstagare som tillfälligt skickas till ett annat EU-land har rätt till lika lön för lika arbete på samma arbetsplats, enligt nya regler som Europaparlamentet godkände på tisdagen.

De ändrade reglerna, som godkändes med 456 ja-röster, 147 nej-röster och 49 nedlagda röster, syftar till att garantera ett bättre skydd för utstationerade arbetstagare och mer rättvis konkurrens för företag.

 

Garantera rättvis lön

 

Enligt reglerna ska värdlandets samtliga löneregler gälla för utstationerade arbetstagare också. Utöver lagbestämmelserna kan EU-länderna tillämpa omfattande regionala eller sektoriella kollektivavtal. Hittills har detta endast skett inom byggsektorn.

 

Förbättra arbetstagares villkor

 

Kostnaderna för resor, uppehälle och logi bör betalas av arbetsgivaren och inte dras av från arbetstagarnas löner, enligt texten. Arbetsgivarna måste också garantera att  inhysningsförhållandena för utstationerade arbetstagare är anständiga och följer de nationella reglerna.

 

Utstationeringens varaktighet

 

Varaktigheten av en utstationering har slagits fast till 12 månader, med en möjlighet att förlänga perioden upp till ytterligare sex månader. Efter den tidsgränsen bör den utstationerade arbetstagaren fortfarande ha rätt att jobba kvar i samma land, men då skulle värdlandets egna arbetsmarknadsregler i stället börja gälla.

 

Skydd mot bedrägerier

 

I samband med olagliga utstationeringar, till exempel genom brevlådeföretag, bör EU-länderna samarbeta för att garantera att arbetstagare skyddas, åtminstone av villkoren i utstationeringsdirektivet.

 

Internationella vägtransporter

De nya delarna i det ändrade direktivet kommer att gälla också för transportsektorn så fort den sektorsspecifika lagstiftningen, som ingår i Rörlighetspaketet, träder i kraft. Fram till dess gäller 1996 års version av direktivet för denna sektor.

 

Nästa steg

 

EU-länderna kommer att ha två år på sig att överföra de nya reglerna till sina nationella lagar.

Citat

 

- Denna omröstning slår fast en tydlig kurs mot ett mer socialt Europa med mer rättvis konkurrens mellan företag och bättre rättigheter för arbetstagare, sa medföredraganden Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR).

 

- Europa väljer lika lön för lika arbete på samma arbetsplats. Och det är en stor bedrift, sa medföredraganden Agnes Jongerius (S&D, NL).

 

Bakgrund

 

En utstationerad arbetstagare är en anställd som av sin arbetsgivare skickas på tillfälligt jobb i ett annat EU-land. År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetstagare i EU. Utstationeringarna ökade med 69 procent mellan 2010 och 2016.