Prövning av nya parlamentsledamöter 

 
 

Dela den här sidan: 

Nyvalda ledamöter valprövas för att fastställa att de inte innehar något annat uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. Oförenliga uppdrag är bland annat att vara ledamot av en regering eller ett parlament i en EU-medlemsstat, Europeiska kommissionen, domstolen, Europeiska centralbankens styrelse, revisionsrätten eller Europeiska investeringsbanken. Inte heller tjänstemän i aktiv tjänst i EU:s institutioner eller organ som inrättats enligt EU-fördragen för att förvalta gemenskapsmedel får vara parlamentsledamöter.

Efter att valresultaten offentliggjorts meddelar medlemsstaterna namnen på de som valts till en plats i Europaparlamentet och talmannen uppmanar medlemsstaternas behöriga myndigheter att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika oförenlighet med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Innan de tillträder sitt uppdrag ska nya ledamöter, vilkas namn har meddelats till parlamentet, avge en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. Denna förklaring ska avges senast sex dagar före parlamentets konstituerande sammanträde.

Valprövningen av nya ledamöter genomförs av parlamentets utskott för rättsliga frågor, som utarbetar ett beslut på grundval av information från medlemsstaterna. Beslutet vidarebefordras sedan till talmannen, som underrättar plenisalen under nästa sammanträde. Utöver valprövningen avgör parlamentet även eventuella tvister som uppkommer till följd av bestämmelserna i akten av den 20 september 1976, med undantag av invändningar som grundar sig på nationella vallagar.

Om det konstateras att en ledamot innehar ett uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet ska parlamentet ”förklara platsen vakant”.

.