Vem kommer att leda det första sammanträdet? 

 
 

Dela den här sidan: 

Sammanträdet där en ny talman väljs kommer att ledas av den avgående talmannen eller, om denne inte är närvarande, av en av de avgående vice talmännen – som bestäms i enlighet med deras rangordning – eller, om inte någon av dem är närvarande, den ledamot som har haft sitt mandat under längst tidsperiod.

Europaparlamentets ledamöter ska bland sig välja en talman.

Artikel 14 : Tillfällig ordförande

1. Vid det sammanträde som avses i artikel 146.2 och vid varje annat sammanträde där avsikten är att välja talman och presidium ska den avgående talmannen eller, om denne inte är närvarande, en av de avgående vice talmännen – som bestäms i enlighet med deras rangordning – eller, om inte någon av dem är närvarande, den ledamot som har haft sitt mandat under längst tid leda sammanträdet till dess att en talman valts.

2. När en ledamot med stöd av punkt 1 tillfälligt leder sammanträdet får inga andra frågor behandlas än sådana som rör val av talman eller behörighetsprövning enligt artikel 3.2 andra stycket. Övriga frågor som rör behörighetsprövning och som tas upp när den ledamoten leder sammanträdet ska hänvisas till ansvarigt utskott.

.