Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

CRIM

Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Witamy na stronie specjalnej komisji CRIM

Sonia ALFANO
Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (CRIM) została powołana w marcu 2012 r. w następstwie przyjęcia w dniu 25 października 2011 r. rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przestępczości zorganizowanej, w której to sprawie byłam sprawozdawczynią.
 
Długość mandatu komisji CRIM wynosi rok z możliwością przedłużenia o sześć miesięcy, a jego celem jest zbadanie i przeanalizowanie zjawisk przestępczych oraz opracowanie kompleksowego i ustrukturyzowanego planu walki z nimi na szczeblu europejskim.
 
Przestępczość zorganizowana, mafie i systemy przestępcze stanowią konkretne zagrożenie dla bezpieczeństwa i wolności obywateli europejskich. Z tego powodu Parlament Europejski, powołując tę komisję specjalną, umieścił walkę z tymi zjawiskami wśród priorytetów programu Unii Europejskiej i państw członkowskich.
 
Komisja CRIM zamierza gromadzić przy jednym stole różne instytucje, organizacje międzynarodowe i europejskie oraz krajowe organy ścigania i organy sądownicze w celu opracowania zintegrowanej globalnej strategii skutecznego zwalczania systemów przestępczych i związanej z nimi działalności, jak korupcja i pranie pieniędzy.
 
Sonia Alfano, Przewodnicząca

Kompetencje

1. analizę i ocenę skali przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz wpływu tych zjawisk na Unię i państwa członkowskie, a takŜe proponowanie odpowiednich środkow umoŜliwiających Unii zapobieganie tym zagroŜeniom i zwalczanie ich, rownieŜ na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym;
 
2. analizę i ocenę obecnego wdraŜania prawodawstwa UE w zakresie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz analizę i ocenę pokrewnych strategii politycznych, aby zagwarantować, Ŝe prawo i strategie Unii będą opierać się na dowodach i najlepszych dostępnych ocenach zagroŜeń, a takŜe monitorowanie zgodności prawodawstwa i strategii UE z prawami podstawowymi w myśl postanowień art. 2 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej (w szczegolności prawami określonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej) oraz zgodności z podstawowymi zasadami działań zewnętrznych Unii (w szczegolności tymi, ktore określono w art. 21 Traktatu);
 
3. badanie i monitorowanie realizacji zadań i działań agencji UE odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne (takich jak Europol, COSI i Eurojust), zajmujących się sprawami związanymi z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem brudnych pieniędzy, a takŜe badanie i monitorowanie pokrewnych strategii bezpieczeństwa;
 
4. zajęcie się kwestiami, o ktorych mowa w rezolucji Parlamentu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej, zwłaszcza w ust. 15, oraz w rezolucji z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wysiłkow UE w walce z korupcją;
 
5. w celu realizacji tych załoŜeń, nawiązywanie niezbędnych kontaktow, przeprowadzanie wizyt i organizowanie wysłuchań z udziałem przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej oraz instytucji międzynarodowych, europejskich i krajowych, parlamentow i rządow krajowych państw członkowskich i krajow trzecich, przedstawicieli świata nauki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, podmiotow lokalnych, organizacji ofiar, urzędnikow zaangaŜowanych w codzienną walkę z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem brudnych pieniędzy, w tym pracownikow organow ścigania i sędziow, a takŜe podmiotow społeczeństwa obywatelskiego, ktore działają na rzecz kultury przestrzegania prawa w trudnych obszarach.