Siódma kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje
Szósta kadencja Parlamentu
Konferencja Przewodniczących Komisji (szósta kadencja)
Komisje (szósta kadencja)
Inne
Wyszukiwanie dokumentów
Komisje tymczasowe, które zakończyły działalność
Komisje śledcze, które zakończyły działalność
Archiwum wydarzeń

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

ENVI

Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Dokumenty z posiedzenia

Witamy

Witamy na stronie internetowej komisji ENVI
 
Nasza komisja, licząca 71 członków, jest największą komisją parlamentarną w Parlamencie Europejskim. Dążymy do tego, aby liczne oczekiwania obywateli z całej Europy znajdowały odzwierciedlenie w prawodawstwie dotyczącym środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Parlament Europejski zyskał możliwość współstanowienia prawa w odniesieniu do znacznej większości zagadnień poddawanych pod dyskusję na forum komisji ENVI, co czyni z niej jedną z najbardziej wypływowych komisji.
 
Nasza praca w dziedzinie polityki środowiskowej obejmuje szeroki zakres zagadnień – od uregulowań dotyczących toksycznych substancji chemicznych aż po ochronę różnorodności biologicznej. Komisja usiłuje też propagować ideę Europy efektywnie korzystającej z zasobów i zrównoważonej. W centrum zainteresowania komisji znajduje się przeciwdziałanie zmianie klimatu.
 
Niedawne skandale żywnościowe w państwach członkowskich unaoczniły potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywności. Krytycznie analizujemy przepisy dotyczące środków spożywczych. Komisji ENVI bardzo zależy na tym, aby konsumenci byli lepiej informowani, np. poprzez klarowniejsze i jednoznaczne etykietowanie produktów.
 
W dziedzinie zdrowia publicznego komisja ENVI stara się proponować zakrojone na miarę europejską rozwiązania problemów związanych ze zdrowiem. Ostatnio pracowaliśmy m.in. nad takimi zagadnieniami, jak bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, walka z fałszowaniem produktów leczniczych i obrona praw pacjentów.
 
Mamy nadzieję, że nasza strona internetowa przybliży Państwu naszą pracę, i prosimy o uwagi na wszelkie interesujące Państwa tematy.
 
Matthias Groote

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.    polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
(a)    zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,
(b)    trwałego rozwoju,
(c)    działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,
(d)    naprawiania szkód powstałych w środowisku,
(e)    obrony cywilnej,
(f)    Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,
(g)    Europejskiej Agencji Chemikaliów;
 
2.    zdrowia publicznego, a w szczególności:
(a)    programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,
(b)    produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
(c)    związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,
(d)    Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;
 
3.    kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:
(a)    znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,
(b)    przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,
(c)    Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.