Пленарно заседание от 2016-11-23

Няма налично видео.

13:29:42

13:37:00
Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)


Оратор в момента

Продължителност

Начало

13:29:42

Край

13:37:00

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.