Пленарно заседание от 2019-01-30

Няма налично видео.

21:41:22

21:41:29
Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (разискване)


Оратор в момента

  • Председател

Продължителност

00:00:07

Начало

21:41:22

Край

21:41:29

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

21:41:22 - Начало на изказванията

Текущо разискване

21:41:29 - Край на изказванията