Ολομέλεια της 2008-10-23

Tο βίντεο δεν είναι διαθέσιμο

12:24:49

12:26:05
Αιτιολογήσεις ψήφου


Νυν ομιλητής

  • Philip CLAEYS
  • \u039C\u03B7 \u0395\u03B3\u03B3\u03B5\u03B3\u03C1\u03B1\u03BC\u03BC\u03AD\u03BD\u03BF\u03B9
  • ΒέλγιοVlaams Belang

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

12:24:49

Λήξη

12:26:05

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.
Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.
Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).
Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

12:24:49 - Έναρξη των παρεμβάσεων

Τρέχουσα συζήτηση

12:26:05 - Λήξη των παρεμβάσεων