Ολομέλεια της 2009-05-05

Tο βίντεο δεν είναι διαθέσιμο

12:59:56

13:02:13
Αιτιολογήσεις ψήφου


Νυν ομιλητής

  • Inese VAIDERE
  • \u039F\u03BC\u03AC\u03B4\u03B1 \u0388v\u03C9\u03C3\u03B7 \u03B3\u03B9\u03B1 \u03C4\u03B7v \u0395\u03C5\u03C1\u03CE\u03C0\u03B7 \u03C4\u03C9v \u0395\u03B8v\u03CEv
  • ΛετονίαPilsonisk\u0101 Savien\u012Bba

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

12:59:56

Λήξη

13:02:13

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.
Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.
Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).
Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

12:59:56 - Έναρξη των παρεμβάσεων

Τρέχουσα συζήτηση

13:02:13 - Λήξη των παρεμβάσεων