Ολομέλεια της 2010-09-08

Tο βίντεο δεν είναι διαθέσιμο

17:23:24

17:25:38
Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (συζήτηση)


Νυν ομιλητής

  • Margrete AUKEN
  • \u039F\u03BC\u03AC\u03B4\u03B1 \u03C4\u03C9v \u03A0\u03C1\u03B1\u03C3\u03AFv\u03C9v \/ \u0395\u03C5\u03C1\u03C9\u03C0\u03B1\u03CA\u03BA\u03AE \u0395\u03BB\u03B5\u03CD\u03B8\u03B5\u03C1\u03B7 \u03A3\u03C5\u03BC\u03BC\u03B1\u03C7\u03AF\u03B1
  • ΔανίαSocialistisk Folkeparti

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

17:23:24

Λήξη

17:25:38

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.
Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.
Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).
Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

17:23:24 - Έναρξη των παρεμβάσεων

Τρέχουσα συζήτηση

17:25:38 - Λήξη των παρεμβάσεων