Ολομέλεια της 2010-11-25

Tο βίντεο δεν είναι διαθέσιμο

13:09:05

13:10:15
Αιτιολογήσεις ψήφου


Νυν ομιλητής

  • Seán KELLY
  • \u039Ao\u03B9vo\u03B2o\u03C5\u03BB\u03B5\u03C5\u03C4\u03B9\u03BA\u03AE \u039F\u03BC\u03AC\u03B4\u03B1 \u03C4o\u03C5 \u0395\u03C5\u03C1\u03C9\u03C0\u03B1\u03CA\u03BAo\u03CD \u039B\u03B1\u03CA\u03BAo\u03CD \u039A\u03CC\u03BC\u03BC\u03B1\u03C4o\u03C2 (\u03A7\u03C1\u03B9\u03C3\u03C4\u03B9\u03B1vo\u03B4\u03B7\u03BCo\u03BA\u03C1\u03AC\u03C4\u03B5\u03C2)
  • ΙρλανδίαFine Gael Party

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

13:09:05

Λήξη

13:10:15

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.
Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.
Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).
Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

13:09:05 - Έναρξη των παρεμβάσεων

Τρέχουσα συζήτηση

13:10:15 - Λήξη των παρεμβάσεων