Ολομέλεια της 2016-04-13

Tο βίντεο δεν είναι διαθέσιμο

10:31:50

10:33:32
Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Τουρκία (συζήτηση)


Νυν ομιλητής

  • Alexander Graf LAMBSDORFF
  • \u039F\u03BC\u03AC\u03B4\u03B1 \u03C4\u03B7\u03C2 \u03A3\u03C5\u03BC\u03BC\u03B1\u03C7\u03AF\u03B1\u03C2 \u03A6\u03B9\u03BB\u03B5\u03BB\u03B5\u03C5\u03B8\u03AD\u03C1\u03C9\u03BD \u03BA\u03B1\u03B9 \u0394\u03B7\u03BC\u03BF\u03BA\u03C1\u03B1\u03C4\u03CE\u03BD \u03B3\u03B9\u03B1 \u03C4\u03B7\u03BD \u0395\u03C5\u03C1\u03CE\u03C0\u03B7
  • ΓερμανίαFreie Demokratische Partei

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:31:50

Λήξη

10:33:32

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.
Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.
Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).
Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

10:31:50 - Έναρξη των παρεμβάσεων

Τρέχουσα συζήτηση

10:33:32 - Λήξη των παρεμβάσεων