Ολομέλεια της 2018-12-11

Tο βίντεο δεν είναι διαθέσιμο

12:47:02

12:48:10
Ώρα των ψηφοφοριών - Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis) (ψηφοφορία)


Νυν ομιλητής

  • Γιώργος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
  • \u039F\u03BC\u03AC\u03B4\u03B1 \u03C4\u03B7\u03C2 \u03A0\u03C1\u03BF\u03BF\u03B4\u03B5\u03C5\u03C4\u03B9\u03BA\u03AE\u03C2 \u03A3\u03C5\u03BC\u03BC\u03B1\u03C7\u03AF\u03B1\u03C2 \u03C4\u03C9\u03BD \u03A3\u03BF\u03C3\u03B9\u03B1\u03BB\u03B9\u03C3\u03C4\u03CE\u03BD \u03BA\u03B1\u03B9 \u0394\u03B7\u03BC\u03BF\u03BA\u03C1\u03B1\u03C4\u03CE\u03BD \u03C3\u03C4\u03BF \u0395\u03C5\u03C1\u03C9\u03C0\u03B1\u03CA\u03BA\u03CC \u039A\u03BF\u03B9\u03BD\u03BF\u03B2\u03BF\u03CD\u03BB\u03B9\u03BF
  • Ελλάδα\u03A4\u03BF \u03A0\u03BF\u03C4\u03AC\u03BC\u03B9

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

12:47:02

Λήξη

12:48:10

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.
Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.
Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).
Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

12:47:02 - Έναρξη των παρεμβάσεων

12:48:10 - Λήξη των παρεμβάσεων