ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

15-05-2017 A8-0198/2017 2016/0276(COD)
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES , Udo BULLMANN

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [***I]

Изменения

ДОКЛАД относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии

14-11-2017 A8-0356/2017 2016/2327(INI)
TRAN

Bas EICKHOUT

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

Изменения

ПОПРАВКИ / ДОПЪЛНЕНИЯ

err01

ДОКЛАД Към стратегия за електронна търговия

29-11-2017 A8-0384/2017 2017/2065(INI)
INTA

Marietje SCHAAKE

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]