ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011

08-03-2017 A8-0057/2017 2016/0106(COD)
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

ПОПРАВКИ / ДОПЪЛНЕНИЯ

err01

ДОКЛАД относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС (2015 г.)

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Списък на гласуванията :   [init.]

ДОКЛАД относно политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Списък на гласуванията :   [init.]

  REPORT on fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Списък на гласуванията :   [init.]

  RAPPORT sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics

11-10-2017 A8-0295/2017 2016/2224(INI)
JURI

Virginie ROZIÈRE

Списък на гласуванията :   [init.]

  REPORT on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Списък на гласуванията :   [init.]

  REPORT on the application of Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (the ‘ELD’)

11-10-2017 A8-0297/2017 2016/2251(INI)
JURI

Laura FERRARA

Списък на гласуванията :   [init.]

  REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to provide the financing for the European Fund for Sustainable Development

11-10-2017 A8-0298/2017 2017/2134(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Списък на гласуванията :   [budget]

  REPORT on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH