Мултимедия според разискването

Сряда, 14 Март 2018 г.

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

08:31:04

Край

08:31:15

08:31 - 08:31 Откриване на заседанието

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

08:31:19

Край

08:31:28

08:32 - 08:32 Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

08:32:01

Край

08:32:14

08:32 - 10:07 Решението на САЩ за налагане на мита върху стоманата и алуминия (разискване)

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:56

Начало

08:32:21

Край

08:33:18

Jyrki Katainen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:20

Начало

08:33:04

Край

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

08:36:57

Край

08:37:09

Cecilia Malmström

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:04

Начало

08:36:58

Край

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

08:41:36

Край

08:41:55

Manfred Weber

Роля : От името на групата

Продължителност

00:03:22

Начало

08:41:52

Край

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

08:45:06

Край

08:45:26

Bernd Lange

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:15

Начало

08:45:16

Край

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

08:47:05

Край

08:47:26

Emma McClarkin

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:29

Начало

08:47:12

Край

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

08:49:07

Край

08:49:28

Marietje Schaake

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:50

Начало

08:49:21

Край

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

08:52:04

Край

08:52:29

Yannick Jadot

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:42

Начало

08:52:16

Край

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

08:54:31

Край

08:54:49

Helmut Scholz

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:35

Начало

08:54:40

Край

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:01:40

Начало

08:56:49

Край

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:18

Начало

08:58:02

Край

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

08:59:54

Край

09:00:17

Nicolas Bay

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:03:12

Начало

09:00:06

Край

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:02:51

Край

09:03:09

Lampros Fountoulis

Роля : NI

Продължителност

00:01:38

Начало

09:03:00

Край

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

09:04:09

Край

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Роля : PPE

Продължителност

00:01:46

Начало

09:04:40

Край

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

09:06:10

Край

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Роля : S&D

Продължителност

00:02:08

Начало

09:06:26

Край

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:08:07

Край

09:08:27

Joachim Starbatty

Роля : ECR

Продължителност

00:01:43

Начало

09:08:17

Край

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

09:09:33

Край

09:10:09

Daniel Caspary

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:49

Начало

09:10:02

Край

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:10:44

Край

09:10:58

Joachim Starbatty

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:39

Начало

09:10:53

Край

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:11:25

Край

09:11:37

Nadja Hirsch

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:22

Начало

09:11:35

Край

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:12:47

Край

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:41

Начало

09:12:55

Край

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:15:08

Край

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:48

Начало

09:15:17

Край

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:16:37

Край

09:16:54

Tiziana Beghin

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:04

Начало

09:16:45

Край

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:18:21

Край

09:18:36

Mario Borghezio

Роля : ENF

Продължителност

00:01:59

Начало

09:18:27

Край

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

09:19:54

Край

09:20:27

Diane James

Роля : NI

Продължителност

00:01:20

Начало

09:20:10

Край

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:21:19

Край

09:21:36

Daniel Caspary

Роля : PPE

Продължителност

00:01:05

Начало

09:21:33

Край

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:22:31

Край

09:22:48

Victor Boştinaru

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

09:22:44

Край

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:24:10

Край

09:24:21

Sander Loones

Роля : ECR

Продължителност

00:01:16

Начало

09:24:19

Край

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:25:30

Край

09:25:49

Fredrick Federley

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:38

Начало

09:25:38

Край

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:26:50

Край

09:27:06

Matt Carthy

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:14

Начало

09:27:01

Край

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:28:08

Край

09:28:22

Franck Proust

Роля : PPE

Продължителност

00:01:48

Начало

09:28:14

Край

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:29:34

Край

09:29:50

Jeppe Kofod

Роля : S&D

Продължителност

00:01:23

Начало

09:29:45

Край

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:31:00

Край

09:31:16

Evžen Tošenovský

Роля : ECR

Продължителност

00:01:50

Начало

09:31:06

Край

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:32:28

Край

09:32:50

Salvatore Cicu

Роля : PPE

Продължителност

00:01:49

Начало

09:32:38

Край

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:33:58

Край

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

09:34:07

Край

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:35:18

Край

09:35:35

Iuliu Winkler

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

09:35:27

Край

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:36:32

Край

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Роля : S&D

Продължителност

00:01:09

Начало

09:36:46

Край

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:37:48

Край

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

09:37:56

Край

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:39:04

Край

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

09:39:12

Край

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:40:25

Край

09:40:44

Esther de Lange

Роля : PPE

Продължителност

00:01:49

Начало

09:40:35

Край

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:41:58

Край

09:42:17

Edouard Martin

Роля : S&D

Продължителност

00:01:27

Начало

09:42:13

Край

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:01:03

Начало

09:43:12

Край

09:44:15

Romana Tomc

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

09:43:59

Край

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:45:09

Край

09:45:23

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

09:45:15

Край

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:46:23

Край

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:37

Начало

09:46:31

Край

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:47:43

Край

09:48:01

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:01:50

Начало

09:47:50

Край

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:49:03

Край

09:49:21

Milan Zver

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

09:49:12

Край

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:50:21

Край

09:50:40

Maria Arena

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

09:50:32

Край

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:51:40

Край

09:51:56

Christian Ehler

Роля : PPE

Продължителност

00:01:12

Начало

09:51:53

Край

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:52:59

Край

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : S&D

Продължителност

00:01:10

Начало

09:53:12

Край

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:54:16

Край

09:54:31

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:31

Начало

09:54:20

Край

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:55:26

Край

09:55:40

Kostas Papadakis

Роля : NI

Продължителност

00:01:36

Начало

09:55:33

Край

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:56:39

Край

09:57:00

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:08

Начало

09:56:52

Край

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:57:53

Край

09:58:08

José Blanco López

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

09:58:00

Край

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:59:05

Край

09:59:26

Cecilia Malmström

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:59

Начало

09:59:22

Край

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:04:14

Край

10:04:33

Jyrki Katainen

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:02:42

Начало

10:04:27

Край

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:07:03

Край

10:07:26

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:07:18

Край

10:07:30

10:07 - 12:12 Дебат с министър-председателя на Португалия Антонио Коща относно бъдещето на Европа (разискване)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:23

Начало

10:09:25

Край

10:11:48

António Costa

Роля : Portugal PM

Продължителност

00:26:58

Начало

10:11:23

Край

10:38:21

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:14

Начало

10:37:41

Край

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:15:21

Начало

10:38:40

Край

10:54:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:06:41

Начало

10:48:12

Край

10:54:53

Manfred Weber

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:05:17

Начало

10:54:16

Край

10:59:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

10:59:06

Край

10:59:43

Maria João Rodrigues

Роля : От името на групата

Продължителност

00:04:42

Начало

10:59:35

Край

11:04:17

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:04:10

Край

11:04:28

Ulrike Trebesius

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:59

Начало

11:04:24

Край

11:07:23

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:07:16

Край

11:07:32

Guy Verhofstadt

Роля : От името на групата

Продължителност

00:05:12

Начало

11:07:28

Край

11:12:40

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:12:36

Край

11:12:46

Philippe Lamberts

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:03:00

Начало

11:12:39

Край

11:15:39

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

11:15:12

Край

11:15:37

Tania González Peñas

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:41

Начало

11:15:27

Край

11:18:08

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:17:42

Край

11:17:55

Jiří Payne

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:04:13

Начало

11:17:49

Край

11:22:02

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:21:35

Край

11:21:51

Marcel de Graaff

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:26

Начало

11:21:46

Край

11:24:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:46

Начало

11:24:01

Край

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:15

Начало

11:24:32

Край

11:24:47

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

11:24:40

Край

11:25:07

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:02:35

Начало

11:24:50

Край

11:27:25

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:48

Начало

11:27:00

Край

11:27:49

António Costa

Роля : Portugal PM

Продължителност

00:06:44

Начало

11:27:32

Край

11:34:17

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

11:33:50

Край

11:34:32

Nuno Melo

Роля : PPE

Продължителност

00:01:49

Начало

11:34:19

Край

11:36:08

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:35:36

Край

11:35:52

Iratxe García Pérez

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

11:35:49

Край

11:37:21

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:36:54

Край

11:37:12

Mark Demesmaeker

Роля : ECR

Продължителност

00:01:04

Начало

11:37:06

Край

11:38:10

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:38:03

Край

11:38:21

Charles Goerens

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:47

Начало

11:38:11

Край

11:39:58

Ana Miranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:05

Начало

11:39:34

Край

11:41:40

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:41:13

Край

11:41:29

João Ferreira

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:44

Начало

11:41:16

Край

11:43:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:42:33

Край

11:42:55

Gilles Lebreton

Роля : ENF

Продължителност

00:01:30

Начало

11:42:44

Край

11:44:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:02

Начало

11:43:45

Край

11:44:48

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:02:15

Начало

11:44:33

Край

11:46:48

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

11:46:10

Край

11:46:42

Henna Virkkunen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:45

Начало

11:46:26

Край

11:48:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:47:44

Край

11:48:02

José Blanco López

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:47:52

Край

11:49:32

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:49:04

Край

11:49:27

Lukas Mandl

Роля : PPE

Продължителност

00:01:22

Начало

11:49:20

Край

11:50:42

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:50:33

Край

11:50:49

José Manuel Fernandes

Роля : PPE

Продължителност

00:01:46

Начало

11:50:40

Край

11:52:27

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:51:58

Край

11:52:16

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

11:52:07

Край

11:53:48

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:53:17

Край

11:53:35

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

11:53:29

Край

11:55:02

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:15

Начало

11:54:36

Край

11:55:51

Maria João Rodrigues

Роля : S&D

Продължителност

00:00:44

Начало

11:55:17

Край

11:56:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:35

Начало

11:55:47

Край

11:57:22

Carlos Zorrinho

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

11:56:53

Край

11:58:23

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:46

Начало

11:57:44

Край

11:58:31

António Costa

Роля : Portugal PM

Продължителност

00:10:16

Начало

11:58:16

Край

12:08:33

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:04:38

Начало

12:08:07

Край

12:12:46

12:12 - 12:14 Искане за снемане на имунитет

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:12:22

Край

12:12:38

João Ferreira

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:09

Начало

12:12:31

Край

12:13:41

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:25

Начало

12:13:21

Край

12:14:46

12:14 - 13:25 Време за гласуване

12:14 - 12:29 Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:14:23

Край

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:00

Начало

12:14:36

Край

12:15:37

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:14:22

Начало

12:15:21

Край

12:29:43

12:29 - 12:35 Статистиката за железопътния транспорт (A8-0038/2018 - Karima Delli) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

12:29:47

Край

12:30:17

SvenGiegold

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:31

Начало

12:30:12

Край

12:31:44

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:31:22

Край

12:31:41

BrianHayes

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:41

Начало

12:31:39

Край

12:33:20

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:33:18

Край

12:33:51

PervencheBerès

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

12:33:43

Край

12:35:26

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:48

Начало

12:35:05

Край

12:35:53

12:35 - 12:36 Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

12:35:48

Край

12:36:26

12:36 - 12:36 Въвеждане на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

12:36:15

Край

12:36:49

12:36 - 12:37 Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:36:39

Край

12:37:13

12:37 - 12:37 Възражение срещу делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес (B8-0136/2018) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

12:37:03

Край

12:37:41

12:37 - 12:37 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление – EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:37:31

Край

12:37:56

12:37 - 12:38 Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:37:48

Край

12:38:08

12:38 - 13:03 Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:26:08

Начало

12:38:01

Край

13:04:09

13:03 - 13:15 Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:12:10

Начало

13:03:44

Край

13:15:54

13:15 - 13:19 Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:04:30

Начало

13:15:29

Край

13:20:00

13:19 - 13:24 Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:06:46

Начало

13:19:40

Край

13:26:26

13:26 - 14:09 Обяснение на вот

13:26 - 13:41 Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

13:26:18

Край

13:26:50

MomchilNekov

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

13:26:40

Край

13:28:09

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

13:27:43

Край

13:28:18

JasenkoSelimovic

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:28

Начало

13:28:06

Край

13:29:35

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:29:08

Край

13:29:24

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:39

Начало

13:29:17

Край

13:30:56

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

13:30:28

Край

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:03

Начало

13:30:50

Край

13:31:53

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:31:42

Край

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:01

Начало

13:31:49

Край

13:32:50

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:32:33

Край

13:32:49

TiborSzanyi

Роля : S&D

Продължителност

00:01:16

Начало

13:32:41

Край

13:33:58

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:33:39

Край

13:33:54

JanZahradil

Роля : ECR

Продължителност

00:01:31

Начало

13:33:45

Край

13:35:17

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:34:51

Край

13:35:06

DeirdreClune

Роля : PPE

Продължителност

00:01:10

Начало

13:35:04

Край

13:36:14

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:36:08

Край

13:36:19

AshleyFox

Роля : ECR

Продължителност

00:01:14

Начало

13:36:17

Край

13:37:31

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:37:25

Край

13:37:38

JiříPayne

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:00

Начало

13:37:29

Край

13:38:30

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:38:13

Край

13:38:29

ZoltánBalczó

Роля : NI

Продължителност

00:01:33

Начало

13:38:21

Край

13:39:54

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:39:27

Край

13:39:42

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:08

Начало

13:39:38

Край

13:40:46

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

13:40:39

Край

13:41:12

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:02

Начало

13:26:21

Край

13:26:23

13:40 - 13:53 Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:40:47

Край

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:33

Начало

13:40:55

Край

13:42:29

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

13:42:02

Край

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

13:42:13

Край

13:43:44

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

13:43:18

Край

13:43:38

JasenkoSelimovic

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:54

Начало

13:43:33

Край

13:44:27

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:44:20

Край

13:44:33

TiborSzanyi

Роля : S&D

Продължителност

00:01:12

Начало

13:44:26

Край

13:45:38

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:45:21

Край

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

13:45:27

Край

13:47:04

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:46:34

Край

13:46:49

DeirdreClune

Роля : PPE

Продължителност

00:01:11

Начало

13:46:42

Край

13:47:53

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:47:45

Край

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

13:47:50

Край

13:49:29

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

13:49:03

Край

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:39

Начало

13:49:14

Край

13:50:54

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:50:27

Край

13:50:44

CsabaSógor

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

13:50:35

Край

13:52:05

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:51:38

Край

13:51:53

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:12

Начало

13:51:45

Край

13:52:58

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

13:52:39

Край

13:53:14

13:52 - 14:01 Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:52:45

Край

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

13:53:00

Край

13:54:36

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

13:54:10

Край

13:54:28

JasenkoSelimovic

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:52

Начало

13:54:23

Край

13:55:15

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:55:09

Край

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

13:55:16

Край

13:56:47

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:56:20

Край

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:14

Начало

13:56:30

Край

13:57:44

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:39

Начало

13:56:31

Край

13:58:10

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:11

Начало

13:57:46

Край

13:58:57

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:58:51

Край

13:59:09

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

13:58:56

Край

14:00:35

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

14:00:07

Край

14:00:24

NotisMarias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

14:00:14

Край

14:01:48

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

14:01:22

Край

14:01:41

14:01 - 14:05 Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

14:01:25

Край

14:01:42

TiborSzanyi

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

14:01:32

Край

14:03:07

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

14:02:40

Край

14:02:58

RosaD'Amato

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:36

Начало

14:02:44

Край

14:04:21

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

14:03:55

Край

14:04:11

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:29

Начало

14:04:02

Край

14:05:31

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

14:05:05

Край

14:05:25

14:05 - 14:09 Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

14:05:11

Край

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

14:05:16

Край

14:06:48

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

14:06:22

Край

14:06:38

RosaD'Amato

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:29

Начало

14:06:30

Край

14:08:00

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

14:07:34

Край

14:07:50

NotisMarias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:31

Начало

14:07:40

Край

14:09:12

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

14:08:51

Край

14:08:58

14:09 - 14:09 Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:03

Начало

14:09:06

Край

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

15:04:27

Край

15:04:36

15:04 - 15:04 Възобновяване на заседанието

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:02

Начало

15:04:33

Край

15:04:35

15:05 - 15:05 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:04:55

Край

15:05:05

15:05 - 16:05 Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за обществените услуги

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:05:17

Край

15:05:35

Helga Stevens

Роля : Автор

Продължителност

00:05:03

Начало

15:05:30

Край

15:10:33

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:10:03

Край

15:10:21

Monika Panayotova

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:06:31

Начало

15:10:15

Край

15:16:46

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

15:16:20

Край

15:16:31

Julian King

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:08:10

Начало

15:16:31

Край

15:24:41

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:24:35

Край

15:24:52

Roberta Metsola

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:20

Начало

15:24:51

Край

15:27:11

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

15:27:02

Край

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:41

Начало

15:27:09

Край

15:29:50

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:29:19

Край

15:29:29

Monica Macovei

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:43

Начало

15:29:29

Край

15:31:12

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:30:46

Край

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:53

Начало

15:30:50

Край

15:33:43

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:33:07

Край

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:41

Начало

15:33:16

Край

15:35:57

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

15:35:30

Край

15:35:41

Jiří Maštálka

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:35

Начало

15:35:35

Край

15:37:11

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:36:44

Край

15:36:54

Auke Zijlstra

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:28

Начало

15:36:52

Край

15:38:21

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

15:37:56

Край

15:38:06

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:01:42

Начало

15:38:00

Край

15:39:42

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:39:15

Край

15:39:31

Emil Radev

Роля : PPE

Продължителност

00:02:07

Начало

15:39:24

Край

15:41:31

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

15:41:03

Край

15:41:11

Nicola Danti

Роля : S&D

Продължителност

00:02:35

Начало

15:41:06

Край

15:43:42

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

15:43:16

Край

15:43:24

Evžen Tošenovský

Роля : ECR

Продължителност

00:01:48

Начало

15:43:19

Край

15:45:08

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

15:44:43

Край

15:44:51

Urmas Paet

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:14

Начало

15:44:50

Край

15:46:04

Indrek Tarand

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:56

Начало

15:46:05

Край

15:47:01

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:46:55

Край

15:47:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:02:01

Начало

15:46:57

Край

15:48:59

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:48:33

Край

15:48:42

Miriam Dalli

Роля : S&D

Продължителност

00:01:12

Начало

15:48:40

Край

15:49:52

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:49:46

Край

15:49:55

James Nicholson

Роля : ECR

Продължителност

00:01:14

Начало

15:49:54

Край

15:51:08

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

15:51:03

Край

15:51:12

Heinz K. Becker

Роля : PPE

Продължителност

00:02:12

Начало

15:51:09

Край

15:53:22

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

15:52:57

Край

15:53:05

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:40

Начало

15:53:00

Край

15:54:40

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:54:13

Край

15:54:22

Axel Voss

Роля : PPE

Продължителност

00:02:19

Начало

15:54:17

Край

15:56:37

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

15:56:03

Край

15:56:15

Jeroen Lenaers

Роля : PPE

Продължителност

00:02:05

Начало

15:56:11

Край

15:58:17

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:57:51

Край

15:58:01