Мултимедия според разискването

Вторник, 12 Март 2019 г.

09:00 - 09:00 Откриване на годишната сесия

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:00:40

Край

09:00:50

09:00 - 09:00

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

09:00:38

Край

09:00:45

09:00 - 09:00 Откриване на заседанието

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:05

Начало

09:00:50

Край

09:00:55

09:00 - 09:03 Решение за прилагането на неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността): вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:02:51

Начало

09:00:50

Край

09:03:41

09:03 - 09:03 Промяна в дневния ред: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

09:03:16

Край

09:04:01

09:03 - 10:06 Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:46

Начало

09:03:54

Край

09:05:40

Melania Gabriela Ciot

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:04:22

Начало

09:05:32

Край

09:09:55

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:09:30

Край

09:09:50

Věra Jourová

Роля : Комисията

Продължителност

00:04:54

Начало

09:09:41

Край

09:14:35

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:14:10

Край

09:14:34

Esther de Lange

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:55

Начало

09:14:22

Край

09:17:17

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:16:51

Край

09:17:11

Mercedes Bresso

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:06

Начало

09:17:01

Край

09:19:08

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:18:42

Край

09:18:57

Ulrike Trebesius

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:23

Начало

09:18:49

Край

09:21:12

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:20:46

Край

09:21:00

Nils Torvalds

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:14

Начало

09:20:51

Край

09:23:05

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:22:40

Край

09:22:56

Sven Giegold

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:11

Начало

09:22:51

Край

09:24:02

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:23:56

Край

09:24:13

Marisa Matias

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

09:24:01

Край

09:25:39

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:25:12

Край

09:25:32

Mireille D'Ornano

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:56

Начало

09:25:22

Край

09:28:19

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:27:52

Край

09:28:06

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:44

Начало

09:27:58

Край

09:29:43

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

09:29:15

Край

09:29:55

Hilde Vautmans

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:34

Начало

09:29:38

Край

09:30:12

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

09:30:08

Край

09:30:46

Hilde Vautmans

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:27

Начало

09:30:39

Край

09:31:07

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:30:55

Край

09:31:10

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:00:43

Начало

09:31:00

Край

09:31:44

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

09:31:36

Край

09:32:18

Markus Ferber

Роля : PPE

Продължителност

00:01:56

Начало

09:32:13

Край

09:34:09

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

09:33:43

Край

09:34:21

Pervenche Berès

Роля : S&D

Продължителност

00:02:42

Начало

09:34:08

Край

09:36:51

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

09:36:27

Край

09:36:53

Mirosław Piotrowski

Роля : ECR

Продължителност

00:02:04

Начало

09:36:42

Край

09:38:46

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:38:20

Край

09:38:43

Sophia in 't Veld

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:47

Начало

09:38:29

Край

09:40:16

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

09:39:52

Край

09:40:39

Molly Scott Cato

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:32

Начало

09:40:19

Край

09:41:51

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:41:25

Край

09:41:43

Miguel Viegas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:03

Начало

09:41:34

Край

09:43:38

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:43:12

Край

09:43:31

Rosa Estaràs Ferragut

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

09:43:22

Край

09:45:00

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

09:44:34

Край

09:45:05

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:00:48

Начало

09:44:51

Край

09:45:39

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:45:30

Край

09:45:41

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:00:35

Начало

09:45:36

Край

09:46:11

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:46:01

Край

09:46:20

Rosa Estaràs Ferragut

Роля : PPE

Продължителност

00:00:09

Начало

09:46:07

Край

09:46:16

Patrizia Toia

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

09:46:11

Край

09:47:52

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:47:27

Край

09:47:45

Ernest Urtasun

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:28

Начало

09:47:36

Край

09:49:04

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

09:48:38

Край

09:49:08

Sirpa Pietikäinen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

09:48:56

Край

09:50:34

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:50:08

Край

09:50:31

Vilija Blinkevičiūtė

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

09:50:22

Край

09:51:58

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:51:36

Край

09:51:53

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

09:51:46

Край

09:53:18

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:52:51

Край

09:53:10

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

09:53:01

Край

09:54:44

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:54:18

Край

09:54:41

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:37

Начало

09:54:32

Край

09:56:10

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:55:45

Край

09:56:05

Bill Etheridge

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:31

Начало

09:55:56

Край

09:57:27

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:57:00

Край

09:57:19

Anneli Jäätteenmäki

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:32

Начало

09:57:10

Край

09:58:42

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:31

Начало

09:58:21

Край

09:59:52

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:06:21

Начало

09:59:43

Край

10:06:04

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:05:39

Край

10:05:59

Melania Gabriela Ciot

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:00:44

Начало

10:05:51

Край

10:06:35

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

10:06:27

Край

10:06:55

10:09 - 10:09

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:09:21

Край

10:09:40

10:09 - 12:19 Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа (разискване)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:58

Начало

10:09:46

Край

10:12:45

Peter Pellegrini

Роля : Prime Minister Slovak Republic

Продължителност

00:26:07

Начало

10:12:19

Край

10:38:27

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:37:59

Край

10:38:24

Jean-Claude Juncker

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:09:54

Начало

10:38:17

Край

10:48:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

10:47:44

Край

10:48:13

Esteban González Pons

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:06:08

Начало

10:48:02

Край

10:54:10

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:53:44

Край

10:54:04

Josef Weidenholzer

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:05:38

Начало

10:53:56

Край

10:59:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:59:06

Край

10:59:23

Jana Žitňanská

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:13

Начало

10:59:14

Край

11:01:27

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:00:57

Край

11:01:20

Sophia in 't Veld

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:05:54

Начало

11:01:08

Край

11:07:02

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:06:31

Край

11:06:49

Ska Keller

Роля : От името на групата

Продължителност

00:04:36

Начало

11:06:43

Край

11:11:19

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:11:11

Край

11:11:30

Kateřina Konečná

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:05:30

Начало

11:11:23

Край

11:16:53

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:16:24

Край

11:16:44

Rolandas Paksas

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:03:51

Начало

11:16:31

Край

11:20:22

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:19:50

Край

11:20:08

Marcel de Graaff

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:04:56

Начало

11:19:56

Край

11:24:53

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:24:25

Край

11:24:43

Kazimierz Michał Ujazdowski

Роля : NI

Продължителност

00:02:01

Начало

11:24:31

Край

11:26:32

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

11:26:02

Край

11:26:31

Peter Pellegrini

Роля : Prime Minister Slovak Republic

Продължителност

00:10:05

Начало

11:26:06

Край

11:36:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:35:48

Край

11:36:04

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:41

Начало

11:36:04

Край

11:37:45

Babette Winter

Роля : S&D

Продължителност

00:01:45

Начало

11:37:28

Край

11:39:13

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:39:05

Край

11:39:17

Hans-Olaf Henkel

Роля : ECR

Продължителност

00:01:26

Начало

11:39:14

Край

11:40:41

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

11:40:13

Край

11:40:38

Romeo Franz

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:48

Начало

11:40:34

Край

11:42:22

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

11:41:57

Край

11:42:35

Dimitrios Papadimoulis

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:56

Начало

11:42:20

Край

11:44:17

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:43:42

Край

11:44:02

Patrick O'Flynn

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:34

Начало

11:43:49

Край

11:45:24

Eduard Kukan

Роля : PPE

Продължителност

00:01:56

Начало

11:45:02

Край

11:46:58

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:46:28

Край

11:46:39

Ivan Štefanec

Роля : PPE

Продължителност

00:01:51

Начало

11:46:34

Край

11:48:26

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:47:50

Край

11:48:09

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:02:08

Начало

11:48:03

Край

11:50:12

Peter Pellegrini

Роля : Prime Minister Slovak Republic

Продължителност

00:03:48

Начало

11:49:30

Край

11:53:18

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

11:52:53

Край

11:53:00

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:57

Начало

11:52:56

Край

11:54:53

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

11:54:17

Край

11:54:48

Jaromír Štětina

Роля : PPE

Продължителност

00:01:04

Начало

11:54:21

Край

11:55:26

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:55:04

Край

11:55:13

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

11:55:08

Край

11:56:50

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:56:23

Край

11:56:32

Monika Smolková

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

11:56:28

Край

11:57:59

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:57:32

Край

11:57:45

Charles Tannock

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

11:57:35

Край

11:59:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:58:44

Край

11:59:01

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

11:58:49

Край

12:00:24

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:59:57

Край

12:00:10

Alojz Peterle

Роля : PPE

Продължителност

00:00:49

Начало

12:00:03

Край

12:00:52

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:00:39

Край

12:00:53

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

12:00:45

Край

12:02:17

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:01:49

Край

12:02:09

Joachim Starbatty

Роля : ECR

Продължителност

00:01:46

Начало

12:01:58

Край

12:03:44

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:03:18

Край

12:03:31

Tomáš Zdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

12:03:23

Край

12:04:58

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:04:34

Край

12:04:42

Peter Pellegrini

Роля : Prime Minister Slovak Republic

Продължителност

00:03:44

Начало

12:04:37

Край

12:08:21

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:07:52

Край

12:08:07

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:40

Начало

12:07:57

Край

12:09:37

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:09:11

Край

12:09:21

Richard Sulík

Роля : ECR

Продължителност

00:01:54

Начало

12:09:20

Край

12:11:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:10:47

Край

12:10:55

Arne Lietz

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

12:10:52

Край

12:12:27

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:12:00

Край

12:12:11

Branislav Škripek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:47

Начало

12:12:03

Край

12:13:51

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:13:24

Край

12:13:41

Peter Pellegrini

Роля : Prime Minister Slovak Republic

Продължителност

00:05:30

Начало

12:13:35

Край

12:19:06

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:18:39

Край

12:19:05

12:28 - 12:30

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:02:11

Начало

12:28:40

Край

12:30:51

12:30 - 12:33 Възобновяване на заседанието

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:04

Начало

12:30:26

Край

12:31:30

Pina Picierno

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

12:31:15

Край

12:32:54

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

12:32:26

Край

12:32:58

12:32 - 13:03 Време за гласуване

12:32 - 12:32 Искане за снемане на имунитета на Моника Холмайер  (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:32:43

Край

12:32:54

12:32 - 12:34 Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:56

Начало

12:32:53

Край

12:34:49

Marie-ChristineArnautu

Роля : ENF

Продължителност

00:00:46

Начало

12:32:59

Край

12:33:45

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

12:33:35

Край

12:34:07

Jean-MarieCavada

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:32

Начало

12:34:02

Край

12:34:34

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:34:26

Край

12:34:53

12:34 - 12:35 Искане за снемане на имунитета на Доминик Билд (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:02:06

Начало

12:34:44

Край

12:36:51

12:35 - 12:37 Удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат (B8-0147/2019) (гласуване)

RužaTomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:45

Начало

12:35:05

Край

12:36:50

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

12:35:06

Край

12:35:10

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:50

Начало

12:36:26

Край

12:37:17

12:37 - 12:38 Електронна информация за товарни превози (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:37:04

Край

12:37:26

DavidCoburn

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:42

Начало

12:37:18

Край

12:38:00

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:02

Начало

12:37:43

Край

12:38:45

12:38 - 12:38 Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

12:38:31

Край

12:39:02

12:38 - 12:39 Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:38:53

Край

12:39:16

12:39 - 12:39 Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (A8-0070/2019 - József Nagy) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

12:39:08

Край

12:39:39

12:39 - 12:39 Оправомощаване на държавите членки да станат страна по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

12:39:30

Край

12:40:04

12:39 - 12:40 Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между ЕС и Китай (присъединяване на Хърватия) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

12:39:54

Край

12:40:22

12:40 - 12:40 Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:40:13

Край

12:40:38

12:40 - 12:40 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:40:30

Край

12:40:58

12:40 - 12:41 Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:40:49

Край

12:41:16

12:41 - 12:41 Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

12:41:08

Край

12:41:46

12:41 - 12:44 Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:41:35

Край

12:41:53

Juan FernandoLópez Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:00:57

Начало

12:41:46

Край

12:42:44

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:42:28

Край

12:43:01

Dennisde Jong

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:00:27

Начало

12:42:52

Край

12:43:20

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:43:09

Край

12:43:18

DanielDalton

Роля : ECR

Продължителност

00:00:25

Начало

12:43:14

Край

12:43:40

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:52

Начало

12:43:32

Край

12:44:24

12:44 - 12:51 Програма „Европейски корпус за солидарност“ (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:07:27

Начало

12:44:11

Край

12:51:39

12:51 - 12:51 Акт на ЕС за киберсигурността (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:51:14

Край

12:51:47

12:51 - 12:53 Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:58

Начало

12:51:38

Край

12:52:36

PaoloDe Castro

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

12:52:22

Край

12:53:58

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:53:33

Край

12:53:43

12:53 - 12:55 Европейската гражданска инициатива (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:53:38

Край

12:53:55

BarbaraSpinelli

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:25

Начало

12:53:48

Край

12:55:13

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:52

Начало

12:54:47

Край

12:55:39

12:55 - 12:56 Внос на движими културни ценности (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:41

Начало

12:55:26

Край

12:56:07

12:56 - 12:57 Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:55:56

Край

12:56:19

GillesLebreton

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:00:40

Начало

12:56:11

Край

12:56:52

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:44

Начало

12:56:26

Край

12:58:11

12:57 - 12:58 Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

12:57:46

Край

12:58:28

12:58 - 13:02 Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:02:47

Начало

12:58:17

Край

13:01:04

ReinhardBütikofer

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:40

Начало

13:00:44

Край

13:01:24

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:04

Начало

13:01:09

Край

13:02:13

13:02 - 13:03 Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (A8-0075/2019 - Soraya Post) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:03:33

Начало

13:01:58

Край

13:05:32

13:05 - 13:06

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:10

Начало

13:05:07

Край

13:06:18

13:06 - 13:34 Обяснение на вот

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:06:02

Край

13:06:14

13:06 - 13:08 Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:06:07

Край

13:06:24

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

13:06:17

Край

13:07:48

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:07:14

Край

13:07:21

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

13:07:21

Край

13:08:58

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:08:29

Край

13:08:46

13:08 - 13:10 Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:08:34

Край

13:08:46

AlexMayer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:01

Начало

13:08:44

Край

13:09:45

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:09:37

Край

13:09:58

13:09 - 13:11 Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:09:41

Край

13:09:53

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

13:09:47

Край

13:11:18

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:10:50

Край

13:11:07

13:10 - 13:17 Програма „Европейски корпус за солидарност“ (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:11:01

Край

13:11:08

DominiqueBilde

Роля : ENF

Продължителност

00:01:34

Начало

13:11:03

Край

13:12:37

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:12:09

Край

13:12:19

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:15

Начало

13:12:13

Край

13:13:28

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:13:09

Край

13:13:18

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

13:13:13

Край

13:14:44

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:14:17

Край

13:14:26

AdamSzejnfeld

Роля : PPE

Продължителност

00:01:07

Начало

13:14:20

Край

13:15:27

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:15:09

Край

13:15:18

José InácioFaria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

13:15:13

Край

13:16:43

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:16:17

Край

13:16:28

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:03

Начало

13:16:25

Край

13:17:28

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:17:20

Край

13:17:34

13:17 - 13:21 Акт на ЕС за киберсигурността (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:17:25

Край

13:17:34

NotisMarias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:39

Начало

13:17:29

Край

13:19:08

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:18:37

Край

13:18:51

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

13:18:44

Край

13:20:20

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:19:46

Край

13:19:59

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

13:19:50

Край

13:21:24

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

13:20:54

Край

13:21:13

13:21 - 13:25 Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:21:00

Край

13:21:17

AnaMiranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:43

Начало

13:21:04

Край

13:22:47

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:22:18

Край

13:22:28

NotisMarias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

13:22:21

Край

13:23:55

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:23:27

Край

13:23:37

AdamSzejnfeld

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

13:23:30

Край

13:25:08

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

13:24:40

Край

13:25:02

13:24 - 13:31 Европейската гражданска инициатива (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:24:47

Край

13:25:00

AnaMiranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:36

Начало

13:24:53

Край

13:26:30

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:26:03

Край

13:26:11

NotisMarias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

13:26:06

Край

13:27:39

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:27:13

Край

13:27:20

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:16

Начало

13:27:15

Край

13:28:32

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:28:14

Край

13:28:23

AdamSzejnfeld

Роля : PPE

Продължителност

00:01:27

Начало

13:28:17

Край

13:29:44

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:29:18

Край

13:29:28

José InácioFaria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

13:29:22

Край

13:30:57

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:30:31

Край

13:30:45

13:30 - 13:33 Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:30:37

Край

13:30:48

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:15

Начало

13:30:47

Край

13:32:02

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:31:55

Край

13:32:03

MomchilNekov

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

13:31:58

Край

13:33:38

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:33:12

Край

13:33:26

13:33 - 13:34 Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (A8-0075/2019 - Soraya Post)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:33:18

Край

13:33:26

AlexMayer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:07

Начало

13:33:26

Край

13:34:33

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:34:23

Край

13:34:34

13:34 - 13:34 Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:34:34

Край

13:34:41

15:00 - 15:01

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:00:46

Край

15:01:03

15:00 - 15:01 Възобновяване на заседанието

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

15:00:56

Край

15:01:26

15:01 - 15:01 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

15:01:17

Край

15:01:52

15:01 - 15:43 Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

15:01:42

Край

15:02:19

Johannes Hahn

Роля : for VPC/HR

Продължителност

00:04:08

Начало

15:02:09

Край

15:06:17

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:05:49

Край

15:06:08

Sandra Kalniete

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:54

Начало

15:05:59

Край

15:07:54

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

15:07:28

Край

15:07:38

Ana Gomes

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:15

Начало

15:07:31

Край

15:09:47

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

15:09:18

Край

15:09:38

Amjad Bashir

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:25

Начало

15:09:33

Край

15:10:58

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:10:51

Край

15:11:04

Marietje Schaake

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:46

Начало

15:10:57

Край

15:13:44

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

15:13:20

Край

15:13:31

Barbara Lochbihler

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:30

Начало

15:13:28

Край

15:14:58

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

15:14:40

Край

15:15:11

Gunnar Hökmark

Роля : PPE

Продължителност

00:01:06

Начало

15:14:57

Край

15:16:04

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

15:15:37

Край

15:15:57

Barbara Lochbihler

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:54

Начало

15:15:44

Край

15:16:38

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

15:16:31

Край

15:16:43

Mylène Troszczynski

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:00

Начало

15:16:36

Край

15:18:37

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

15:17:59

Край

15:18:26

Laima Liucija Andrikienė

Роля : PPE

Продължителност

00:01:26

Начало

15:18:16

Край

15:19:42

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:19:16

Край

15:19:29

Francisco Assis

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

15:19:22

Край

15:20:55

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

15:20:28

Край

15:20:37

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

15:20:31

Край

15:22:10

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:21:44

Край

15:21:59