Мултимедия според оратора


Понеделник, 25 март 2019 г. - Четвъртък, 28 март 2019 г.


Страсбург

A-D

Asim ADEMOV

Изказване : Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

Роля : PPE

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:33

Начало

19:27:16

Край

19:28:50

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:03:15

Начало

17:48:09

Край

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Роля : EFDD

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

13:59:00

Край

14:00:38

Изказване : Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:50

Начало

09:22:09

Край

09:23:59

Изказване : Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (разискване)

Роля : EFDD

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:06

Начало

09:24:33

Край

09:25:39

Изказване : „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:53

Начало

10:10:31

Край

10:12:24

Laura AGEA

Изказване : Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (A8-0382/2018 - Laura Agea) (гласуване)

Роля : EFDD

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:03

Начало

17:22:30

Край

17:23:33

John Stuart AGNEW

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Роля : ENF

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:41

Начало

15:54:36

Край

15:56:17

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Роля : ENF

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:37

Начало

15:56:37

Край

15:57:14

Изказване : Продукти за наторяване в ЕС (разискване)

Роля : question "carton bleu"

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:46

Начало

16:48:07

Край

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:31

Начало

10:32:53

Край

10:34:24

Изказване : Продукти за наторяване в ЕС (разискване)

Роля : S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:05

Начало

16:51:07

Край

16:53:12

Daniela AIUTO

Изказване : Преустановяване на сезонните промени на часовото време (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:51

Начало

20:09:24

Край

20:11:16

Изказване : Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (гласуване)

Роля : EFDD

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:04

Начало

17:23:49

Край

17:24:54

Nedzhmi ALI

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : ALDE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:10

Начало

16:30:24

Край

16:32:35

Martina ANDERSON

Изказване : Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Роля : GUE/NGL

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:02:11

Начало

23:01:49

Край

23:04:01

Изказване : Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:13

Начало

10:05:48

Край

10:08:01

Lucy ANDERSON

Изказване : Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги - Договори за продажба на стоки (разискване)

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

12:15:14

Край

12:16:53

Max ANDERSSON

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : Verts/ALE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:15

Начало

09:58:30

Край

09:59:45

Eric ANDRIEU

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:05

Начало

16:39:55

Край

16:42:00

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Роля : S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

16:04:38

Край

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Изказване : Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (разискване)

Роля : PPE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

20:03:46

Край

20:05:23

Изказване : Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (разискване)

Роля : PPE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:43

Начало

21:20:54

Край

21:22:37

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : PPE

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

12:29:33

Край

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Изказване : Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (разискване)

Роля : ENF

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:30

Начало

21:12:17

Край

21:13:47

Изказване : Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (разискване)

Роля : ENF

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:42

Начало

21:14:51

Край

21:15:33

Andrus ANSIP

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : Член на Комисията

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:03:11

Начало

10:35:21

Край

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Изказване : Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия - Вътрешния пазар на електроенергия - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:06:38

Начало

21:03:29

Край

21:10:07

Изказване : Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия - Вътрешния пазар на електроенергия - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

21:34:17

Край

21:35:53

Изказване : Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:06:29

Начало

22:02:10

Край

22:08:40

Изказване : Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:03:28

Начало

22:24:34

Край

22:28:02

Изказване : Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:03:14

Начало

22:32:33

Край

22:35:47

Изказване : Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:03

Начало

22:39:38

Край

22:40:41

Изказване : Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:05:09

Начало

18:13:44

Край

18:18:53

Изказване : Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:09

Начало

19:06:36

Край

19:08:45

Pascal ARIMONT

Изказване : Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги - Договори за продажба на стоки (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:04:14

Начало

11:54:56

Край

11:59:10

Изказване : Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги - Договори за продажба на стоки (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:31

Начало

12:26:15

Край

12:26:46

Изказване : Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (гласуване)

Роля : Докладчик

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:59

Начало

12:58:14

Край

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : ENF

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:41

Начало

12:03:39

Край

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:03:00

Начало

09:34:20

Край

09:37:20

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : EFDD

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:59

Начало

09:37:34

Край

09:38:33

Изказване : Положението в Алжир (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:37

Начало

21:50:38

Край

21:53:16

Изказване : Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)

Роля : EFDD

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:38

Начало

19:03:27

Край

19:06:05

Изказване : Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)

Роля : réponse "carton bleu"

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:38

Начало

19:06:39

Край

19:07:17

Jean ARTHUIS

Изказване : Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)

Роля : ALDE

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:03:13

Начало

19:07:14

Край

19:10:28

Изказване : „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)

Роля : BUDG

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:02:08

Начало

09:55:57

Край

09:58:06

Richard ASHWORTH

Изказване : Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Роля : PPE

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:16

Начало

10:33:26

Край

10:35:42

Francisco ASSIS

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

22:33:47

Край

22:35:27

Margrete AUKEN

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:10

Начало

15:25:33

Край

15:27:44

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Роля : Verts/ALE

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:55

Начало

15:55:57

Край

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:04:54

Начало

17:41:52

Край

17:46:47

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:16

Начало

18:27:15

Край

18:29:32

Изказване : Качество на водите, предназначени за консумация от човека (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:04:59

Начало

19:15:17

Край

19:20:16

Изказване : Качество на водите, предназначени за консумация от човека (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:13

Начало

20:13:54

Край

20:15:07

Изказване : Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията - Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите (разискване) (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:05:49

Начало

20:27:08

Край

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:04:46

Начало

15:02:55

Край

15:07:41

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:35

Начало

16:52:38

Край

16:55:14

Изказване : Положението в Алжир (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:47

Начало

21:42:11

Край

21:43:59

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:45

Начало

11:39:07

Край

11:40:52

Изказване : Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Роля : S&D

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:25

Начало

15:28:38

Край

15:30:03

Pilar AYUSO

Изказване : Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (разискване)

Роля : PPE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:16

Начало

18:50:48

Край

18:53:04

Изказване : Качество на водите, предназначени за консумация от човека (разискване)

Роля : PPE

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:41

Начало

19:41:19

Край

19:44:01

Georges BACH

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : Rap avis EMPL

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:23

Начало

11:24:00

Край

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : NI

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

23:12:57

Край

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:32

Начало

12:30:47

Край

12:32:20

Michel BARNIER

Изказване : Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Роля : Chief Brexit negotiator

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:09:24

Начало

10:53:32

Край

11:02:57

Gerard BATTEN

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : ENF

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:11

Начало

09:49:36

Край

09:50:47

Изказване : Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:26

Начало

09:53:29

Край

09:55:56

Nicolas BAY

Изказване : Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Роля : ENF

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:41

Начало

10:09:31

Край

10:11:12

Bas BELDER

Изказване : Положението в Алжир (разискване)

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:03

Начало

21:43:44

Край

21:45:48

Ivo BELET

Изказване : Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:02:08

Начало

11:00:49

Край

11:02:58

Brando BENIFEI

Изказване : Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (разискване)

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

20:05:04

Край

20:06:47

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:04:55

Начало

22:49:52

Край

22:54:48

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:56

Начало

23:27:29

Край

23:30:25

Изказване : Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:12

Начало

21:59:42

Край

22:01:55

Изказване : „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)

Роля : S&D

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

10:26:59

Край

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Изказване : Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Роля : GUE/NGL

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

13:43:18

Край

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Изказване : Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)

Роля : S&D

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:31

Начало

18:46:55

Край

18:48:27

Изказване : Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

Роля : S&D

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

19:33:28

Край

19:35:07

Изказване : Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

Роля : S&D

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:00:45

Начало

19:35:29

Край

19:36:14

Pervenche BERÈS

Изказване : Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)

Роля : S&D

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

18:49:14

Край

18:50:50

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (гласуване)

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:32

Начало

17:10:40

Край

17:12:12

Изказване : Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (разискване)

Роля : S&D

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

11:24:19

Край

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Изказване : Преустановяване на сезонните промени на часовото време (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:02:37

Начало

20:04:12

Край

20:06:49

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:41

Начало

11:42:02

Край

11:43:43

Dominique BILDE

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : ENF

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

18:16:20

Край

18:17:54

Изказване : Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

09:25:26

Край

09:27:07

Изказване : „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:02:30

Начало

10:11:59

Край

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Изказване : Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Роля : ENF

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

10:16:17

Край

10:17:53

Malin BJÖRK

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : FEMM

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

16:09:45

Край

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Изказване : Преустановяване на сезонните промени на часовото време (разискване)

Роля : S&D

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:29

Начало

20:41:42

Край

20:43:12

Изказване : Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия - Вътрешния пазар на електроенергия - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (разискване)

Роля : S&D

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:49

Начало

21:25:30

Край

21:27:20

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

10:10:53

Край

10:12:34

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:48

Начало

10:13:14

Край

10:14:03

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

10:14:33

Край

10:14:53

Изказване : Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (разискване)

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:33

Начало

11:32:48

Край

11:34:21

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : PECH

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

16:06:06

Край

16:07:45

Изказване : Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (разискване)

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

18:59:27

Край

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Изказване : „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)

Роля : PPE

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:46

Начало

10:36:41

Край

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : PPE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:43

Начало

10:09:29

Край

10:11:13

Изказване : Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (разискване)

Роля : PPE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:10

Начало

11:20:01

Край

11:22:11

Изказване : Продукти за наторяване в ЕС (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:16

Начало

16:36:22

Край

16:38:38

Simona BONAFÈ

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Роля : S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:43

Начало

15:58:50

Край

16:00:33

Изказване : Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:02:29

Начало

11:02:41

Край

11:05:11

Michał BONI

Изказване : Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:04:03

Начало

22:28:44

Край

22:32:47

Изказване : Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:03

Начало

22:40:35

Край

22:41:39

Изказване : Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:00:56

Начало

22:41:29

Край

22:42:25

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : LIBE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:51

Начало

09:13:31

Край

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Изказване : Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

21:05:33

Край

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:32

Начало

09:38:23

Край

09:39:55

Изказване : Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:56

Начало

21:44:52

Край

21:46:48

Lynn BOYLAN

Изказване : Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:12

Начало

18:45:08

Край

18:46:21

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:51

Начало

15:17:57

Край

15:18:48

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:59

Начало

15:27:25

Край

15:29:25

Изказване : Качество на водите, предназначени за консумация от човека (разискване)

Роля : От името на групата

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

19:34:42

Край

19:36:17

Изказване : Качество на водите, предназначени за консумация от човека (разискване)

Роля : réponse "carton bleu"

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:02

Начало

19:37:06

Край

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Изказване : Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (разискване)

Роля : От името на групата

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:19

Начало

11:00:07

Край

11:01:26

Mercedes BRESSO

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

12:16:15

Край

12:17:57

Изказване : „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)

Роля : S&D

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

10:25:40

Край

10:27:22

Renata BRIANO

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Роля : PECH

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

15:14:26

Край

15:16:01

Elmar BROK

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:55

Начало

22:16:39

Край

22:19:34

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:19

Начало

23:00:29

Край

23:02:49

Изказване : Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Роля : PPE

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

10:21:53

Край

10:23:27

Daniel BUDA

Изказване : Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (разискване)

Роля : PPE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:30

Начало

11:23:10

Край

11:24:40

Изказване : Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Роля : Автор

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:02:41

Начало

15:01:45

Край

15:04:27

Изказване : Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Роля : Автор

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:00:46

Начало

15:19:51

Край

15:20:38

Violeta BULC

Изказване : Преустановяване на сезонните промени на часовото време (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:04:56

Начало

19:47:05

Край

19:52:01

Изказване : Преустановяване на сезонните промени на часовото време (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:04:38

Начало

20:42:51

Край

20:47:29

Udo BULLMANN

Изказване : Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Роля : От името на групата

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:03:49

Начало

09:30:21

Край

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Изказване : Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия - Вътрешния пазар на електроенергия - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:02:07

Начало

21:21:13

Край

21:23:21

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:33

Начало

16:21:41

Край

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Изказване : Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (разискване)

Роля : PPE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:41

Начало

19:04:03

Край

19:05:45

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : PPE

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:11

Начало

12:38:49

Край

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Роля : Verts/ALE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:58

Начало

14:00:21

Край

14:01:19

Alain CADEC

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : PECH

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:02

Начало

16:05:14

Край

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Изказване : Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения (разискване)

Роля : ECON

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:41

Начало

21:16:47

Край

21:19:29

Nicola CAPUTO

Изказване : Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)

Роля : S&D

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:32

Начало

18:41:06

Край

18:42:39

Изказване : Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия - Вътрешния пазар на електроенергия - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия - Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (разискване)

Роля : S&D

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

21:32:48

Край

21:34:28

Изказване : Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Роля : S&D

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

23:00:28

Край

23:02:05

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:27

Начало

10:31:44

Край

10:33:12

Изказване : Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Роля : S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:30

Начало

10:42:22

Край

10:43:52

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

12:36:12

Край

12:37:47

Matt CARTHY

Изказване : Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:13

Начало

18:21:03

Край

18:22:16

Изказване : Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:02:02

Начало

11:20:57

Край

11:23:00

James CARVER

Изказване : Преустановяване на сезонните промени на часовото време (разискване)

Роля : EFDD

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:28

Начало

20:17:47

Край

20:19:15

Изказване : Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:14

Начало

21:04:26

Край

21:05:40

David CASA

Изказване : Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)

Роля : PPE

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

18:34:39

Край

18:36:13

Daniel CASPARY

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : PPE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:00

Начало

09:28:50

Край

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Изказване : Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (разискване)

Роля : EFDD

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:47

Начало

21:09:48

Край

21:12:35

Изказване : Положението в Алжир (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:33

Начало

22:03:58

Край

22:04:31

Изказване : Положението в Алжир (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

22:05:21

Край

22:05:37

Изказване : Положението в Алжир (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

22:06:44

Край

22:07:06

Изказване : Положението в Алжир (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:32

Начало

22:08:12

Край

22:08:45

Изказване : Положението в Алжир (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:11

Начало

22:09:36

Край

22:09:48

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:33

Начало

22:09:48

Край

22:10:21

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:31

Начало

22:16:18

Край

22:16:50

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

22:19:07

Край

22:19:28

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:38

Начало

22:20:41

Край

22:21:20

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

22:22:20

Край

22:22:48

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

22:24:34

Край

22:25:01

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

22:26:07

Край

22:26:29

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

22:27:30

Край

22:27:49

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

22:29:00

Край

22:29:22

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

22:29:49

Край

22:30:10

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

22:30:38

Край

22:30:59

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:09

Начало

22:31:21

Край

22:31:30

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

22:32:12

Край

22:32:28

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

22:33:39

Край

22:33:56

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:14

Начало

22:35:01

Край

22:35:16

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

22:36:30

Край

22:36:48

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

22:37:54

Край

22:38:12

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

22:39:50

Край

22:40:16

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:37

Начало

22:41:24

Край

22:42:01

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

22:42:59

Край

22:43:19

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

22:44:19

Край

22:44:38

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

22:45:41

Край

22:46:03

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:24

Начало

22:47:02

Край

22:47:27

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

22:48:17

Край

22:48:43

Изказване : Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

22:49:27

Край

22:49:43

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

22:49:41

Край

22:49:59

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

22:54:21

Край

22:54:41

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:51

Начало

22:59:46

Край

23:00:38

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

23:02:23

Край

23:02:42

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

23:04:17

Край

23:04:39

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:34

Начало

23:05:52

Край

23:06:27

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:58

Начало

23:07:11

Край

23:09:10

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

23:10:05

Край

23:10:26

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

23:11:33

Край

23:11:55

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

23:12:49

Край

23:13:07

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

23:14:04

Край

23:14:30

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

23:16:15

Край

23:16:34

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:33

Начало

23:18:00

Край

23:18:34

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

23:19:16

Край

23:19:38

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:36

Начало

23:20:42

Край

23:21:18

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

23:22:53

Край

23:23:10

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:35

Начало

23:24:13

Край

23:24:49

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

23:25:52

Край

23:26:15

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

23:27:12

Край

23:27:39

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:29

Начало

23:29:59

Край

23:30:29

Изказване : Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:12

Начало

23:30:20

Край

23:30:33

Изказване : Закриване на заседанието

Роля : PT

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:09

Начало

23:30:26

Край

23:30:35

Изказване :

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

17:00:48

Край

17:01:14

Изказване : Възобновяване на заседанието

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:11

Начало

17:01:06

Край

17:01:17

Изказване : Възобновяване на заседанието

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:54

Начало

17:02:24

Край

17:03:18

Изказване : Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:28

Начало

17:03:14

Край

17:03:43

Изказване : Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:36

Начало

17:04:55

Край

17:05:32

Изказване : Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:32

Начало

17:05:22

Край

17:05:54

Изказване : Пазари на финансови инструменти (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

17:05:44

Край

17:06:12

Изказване : Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:15:25

Начало

17:06:03

Край

17:21:28

Изказване : Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:38

Начало

17:21:03

Край

17:21:42

Изказване : Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:34

Начало

17:21:31

Край

17:22:06

Изказване : Продукти за наторяване в ЕС (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

17:21:56

Край

17:22:23

Изказване : Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (A8-0382/2018 - Laura Agea) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

17:22:14

Край

17:22:38

Изказване : Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (A8-0382/2018 - Laura Agea) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:29

Начало

17:23:17

Край

17:23:47

Изказване : Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

17:23:38

Край

17:23:56

Изказване : Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:01

Начало

17:24:37

Край

17:26:39

Изказване : Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:24

Начало

17:26:14

Край

17:26:38

Изказване : Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:31

Начало

17:26:30

Край

17:27:02

Изказване : Възражение съгласно член 105, параграф 3: Фонд „Убежище, миграция и интеграция (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:47

Начало

17:26:53

Край

17:27:40

Изказване : Възражение съгласно член 105, параграф 3: Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите (B8-0215/2019) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

17:27:28

Край

17:27:50

Изказване : Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

17:27:42

Край

17:28:08

Изказване : Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

17:27:59

Край

17:28:25

Изказване : Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:28

Начало

17:28:17

Край

17:28:45

Изказване : Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

17:28:36

Край

17:29:00

Изказване : Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на хромен триоксид (B8-0221/2019) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:03:06

Начало

17:28:52

Край

17:31:58

Изказване : След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (гласуване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:17

Начало

17:31:56

Край

17:33:13

Изказване : Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:02:23

Начало

17:33:08

Край

17:35:31

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:58

Начало

17:35:06

Край

17:37:05

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

17:41:38

Край

17:42:04

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

17:46:21

Край

17:46:41

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

17:47:59

Край

17:48:19

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

17:50:58

Край

17:51:20

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

17:53:21

Край

17:53:44

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

17:55:09

Край

17:55:28

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

17:57:28

Край

17:57:46

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

17:58:51

Край

17:59:16

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

18:01:12

Край

18:01:39

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

18:02:51

Край

18:03:11

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

18:04:24

Край

18:04:45

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:39

Начало

18:07:04

Край

18:07:44

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:12

Начало

18:08:11

Край

18:08:24

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

18:08:40

Край

18:08:57

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

18:10:48

Край

18:11:05

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

18:12:32

Край

18:12:50

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:30

Начало

18:13:41

Край

18:14:12

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:09

Начало

18:14:26

Край

18:14:36

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

18:14:50

Край

18:15:13

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

18:16:09

Край

18:16:30

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

18:17:27

Край

18:17:46

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

18:19:03

Край

18:19:19

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

18:20:37

Край

18:21:00

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:29

Начало

18:22:15

Край

18:22:44

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:57

Начало

18:24:23

Край

18:25:21

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:42

Начало

18:25:22

Край

18:26:04

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

18:27:04

Край

18:27:27

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

18:29:04

Край

18:29:24

Изказване : Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:28

Начало

18:31:12

Край

18:31:40

Изказване : Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)

Роля : PT

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:02

Начало

18:31:31

Край

18:32:34

Изказване : Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)

Роля : EFDD

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

19:10:13

Край

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:53

Начало

09:21:43

Край

09:24:37

Изказване : Авторското право в цифровия единен пазар

Роля : ALDE

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:00:29

Начало

10:03:15

Край

10:03:45

Изказване : Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на хромен триоксид (B8-0221/2019) (гласуване)

Роля : ALDE

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

17:31:33

Край

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Изказване : Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги - Договори за продажба на стоки (разискване)

Роля : От името на групата

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:19

Начало

12:09:23

Край

12:10:42

Caterina CHINNICI

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : S&D

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:30

Начало

16:36:17

Край

16:37:48

Изказване : „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)

Роля : S&D

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

10:29:48

Край

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Изказване : „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

28/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

10:09:09

Край

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Изказване : Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Роля : S&D

Дата

27/03/2019

Продължителност

00:01:30

Начало

12:12:37

Край

12:14:07

George CIAMBA

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:06:12

Начало

15:27:41

Край

15:33:54

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : Действащ председател на Съвета

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:00

Начало

16:51:40

Край

16:52:40

Angelo CIOCCA

Изказване : Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:02:32

Начало

16:23:56

Край

16:26:29

Изказване : Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (разискване)

Роля : ENF

Дата

26/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

21:18:21

Край

21:20:00

David COBURN

Изказване : Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:02:05

Начало

18:09:56

Край

18:12:02

Изказване : Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)

Роля : question "carton bleu"

Дата

25/03/2019

Продължителност

00:00:51

Начало

18:16:44

Край

18:17:35

Carlos COELHO