Пленарните зали

По време на пленарните заседания 751-мата членове на Европейския парламент заседават в залите в Страсбург и Брюксел.

Снимка на пленарната зала

Как се разпределят местата?

Правилата, които се спазват при разпределянето на местата във всяка пленарна зала, се определят от Председателския съвет:

  • Членовете на Европейския парламент се групират в зависимост от политическите си убеждения, а не по националност.
  • Председателите на политическите групи седят на първия ред в кръгова дъга срещу председателя на Европейския парламент.
  • Третият ред се заема от членовете на Бюрото – заместник-председателите и квесторите.
  • Разпределението на останалите места в рамките на политическите групи обикновено става по азбучен ред.

Карти на пленарните зали

Двете карти съдържат:

  • списък по номера, в който се посочва съответствието между номера на мястото и името на члена на ЕП, който го заема
  • списък по азбучен ред с имената на членовете на ЕП с номера на определеното за тях място

Номерата на местата в Страсбург и Брюксел са различни и, по изключение, някой член може да седне на друго място по технически или организационни причини.

Тези списъци се актуализират за всяка месечна сесия.

Трибуна

Разискванията в Европейския парламент са публични. За обществеността е запазена една трибуна, от която могат да се следят разискванията. Някои части от трибуната са запазени за представителите на акредитирания печат, за официалните гости и дипломатическия корпус.

Преводачи

Конферентните преводачи осигуряват симултанен превод на разискванията. Те предават изказването на оратора по време на пленарното заседание на всички официални езици на ЕС.

Членове на ЕП

От 14 юли 2009 г. насам членовете на Европейския парламент са 736 на брой. Местата се разпределят пропорционално спрямо населението на всяка държава членка. Членовете на ЕП се групират в зависимост от политическите си убеждения, а не по национална принадлежност. Те се избират с преки всеобщи избори за срок от 5 години.

Председатели / Говорители на политическите групи

По-голямата част от членовете на ЕП принадлежат към една от различните политически групи в Европейския парламент. Членовете на ЕП, които не са се присъединили към никоя политическа група, заседават като „независими членове“. Всяка политическа група се ръководи от председател.

Съвет на Европейския съюз

Съветът на министрите на ЕС често участва в работата на Европейския парламент. Той се представлява от своя председател, тоест от компетентния министър на държавата членка, която отговаря за ротационното шестмесечно председателство на Съвета.

Европейска комисия

Комисията участва в практически всички разисквания на Европейския парламент и по-специално, за да представя законодателните предложения. Обикновено тя е представена от члена на Комисията, който е компетентен по темата на разискването.

Председател на Европейския парламент

Пленарните заседания се председателстват или от председателя на Европейския парламент или от един от четиринадесетте заместник-председатели. Мандатът на председателя и на заместник-председателите трае две години и половина.

Секретариат

Служителите на Европейския парламент, които седят от дясно и от ляво на председателя, го подпомагат по време на пленарното заседание. Други присъстващи служители са натоварени с изготвянето на протокола и на пълния стенографски протокол от заседанието.

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи