Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 26 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС, и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26-10-2017 2015/0226(COD) първо четене
ECON

Paul TANG

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 26 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 (EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26-10-2017 2015/0225(COD) първо четене
ECON

Othmar KARAS

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (EP-PE_TC1-COD(2016)0130)

25-10-2017 2016/0130(COD) първо четене
EMPL

Marita ULVSKOG

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25-10-2017 2016/0106(COD) първо четене
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (EP-PE_TC1-COD(2016)0105)

25-10-2017 2016/0105(COD) първо четене
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството (EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

24-10-2017 2017/0190(COD) първо четене
PECH

Alain CADEC

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества (EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

24-10-2017 2016/0261(COD) първо четене
LIBE

Michał BONI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

04-10-2017 2016/0172(COD) първо четене
TRAN

Dominique RIQUET

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (EP-PE_TC1-COD(2016)0171)

04-10-2017 2016/0171(COD) първо четене
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (EP-PE_TC1-COD(2016)0170)

04-10-2017 2016/0170(COD) първо четене
TRAN

Daniela AIUTO

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.