Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изключенията за търговците на стоки (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) първо четене
ECON

Sander LOONES

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) първо четене
JURI

Heidi HAUTALA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2014)0305)

10-05-2016 2014/0305(COD) първо четене
JURI

Heidi HAUTALA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 април 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) първо четене
JURI

Constance LE GRIP

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 април 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) първо четене
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 април 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (преработен текст) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) първо четене
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 април 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014, директиви на Съвета 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни („Регламент относно разплодните животни“) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) първо четене
AGRI

Michel DANTIN

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) първо четене
INTA

Marielle de SARNEZ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 9 март 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) първо четене
JURI

Laura FERRARA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 9 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) първо четене
JURI

Laura FERRARA

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.