Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 март 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) първо четене
CULT

Silvia COSTA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 март 2018 г., с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) първо четене
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 март 2018 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) първо четене
INTA

Hannu TAKKULA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 март 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработка) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) първо четене
TRAN

Karima DELLI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 март 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства (EP-PE_TC1-COD(2017)0015)

13-03-2018 2017/0015(COD) първо четене
TRAN

Peter LUNDGREN

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 1 март 2018 г с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на началната дата на прилагане на мерките за транспониране от страна на държавите членки (EP-PE_TC1-COD(2017)0350)

01-03-2018 2017/0350(COD) първо четене
ECON

Werner LANGEN

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 февруари 2018 г с оглед на приемането на Решение (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) първо четене
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 февруари 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) първо четене
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 година (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) първо четене
ENVI

Julie GIRLING

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (EС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (EС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (EС) № 1308/ 2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (EС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (EP-PE_TC1-COD(2016)0282B)

12-12-2017 2016/0282B(COD) първо четене
AGRI

Albert DESS

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.