Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 февруари 2018 г с оглед на приемането на Решение (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) първо четене
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 февруари 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) първо четене
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 година (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) първо четене
ENVI

Julie GIRLING

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) първо четене
REGI

Искра МИХАЙЛОВА

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) първо четене
ECON

Gunnar HÖKMARK

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани във валути, различни от местните валути на държавите членки (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) първо четене
ECON

Peter SIMON

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на срока за приемане на делегирани актове (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) първо четене
TRAN

Gesine MEISSNER

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) първо четене
INTA

Salvatore CICU

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) първо четене
REGI

Искра МИХАЙЛОВА

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) първо четене
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.