Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (EО) № 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) първо четене
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) първо четене
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) първо четене
ITRE

Miroslav POCHE

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) първо четене
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и за отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) първо четене
LIBE

Carlos COELHO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) първо четене
LIBE

Carlos COELHO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за използването на Шенгенската информационна система за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) първо четене
LIBE

Jeroen LENAERS

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) първо четене
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) първо четене
LIBE

Axel VOSS

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/…на Европейския парламент и на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) първо четене
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.