Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и за отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) първо четене
LIBE

Carlos COELHO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/…на Европейския парламент и на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) първо четене
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 септември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускането на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония (EP-PE_TC1-COD(2018)0097)

12-09-2018 2018/0097(COD) първо четене
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 септември 2018 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (EP-PE_TC1-COD(2016)0413)

12-09-2018 2016/0413(COD) първо четене
LIBE ECON

Mady DELVAUX , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 септември 2018 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел (EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

11-09-2018 2017/0334(COD) първо четене
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 септември 2018 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани във Федеративна република Бразилия, на посевите за производство на семена от фуражни култури и на посевите за производство на семена от зърнени култури и на еквивалентността на семената от фуражни култури и семената от зърнени култури, произведени във Федеративна република Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Република Молдова, на посевите за производство на семена от зърнени култури, на посевите за производство на семена от зеленчукови култури и на посевите за производство на семена от маслодайни и влакнодайни култури и на еквивалентността на семената от зърнени култури, зеленчукови култури и маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Република Молдова (EP-PE_TC1-COD(2017)0297)

11-09-2018 2017/0297(COD) първо четене
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 септември 2018 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (EP-PE_TC1-COD(2017)0102)

11-09-2018 2017/0102(COD) първо четене
CULT

Helga TRÜPEL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 за целите на създаването на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) първо четене
LIBE

Kinga GÁL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) първо четене
LIBE

Kinga GÁL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (EС) № 1296/2013, (EС) № 1301/2013, (EС) № 1303/2013, (EС) № 1304/2013, (EС) № 1309/2013, (EС) № 1316/2013, (EС) № 223/2014 и (EС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) първо четене
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.