Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 19 април 2018 г с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) първо четене
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 18 април 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) първо четене
ENVI

Simona BONAFÈ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 18 април 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) първо четене
ENVI

Simona BONAFÈ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 18 април 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) първо четене
ENVI

Simona BONAFÈ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 април 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 г. до 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) първо четене
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 април 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) първо четене
ENVI

Norbert LINS

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 март 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) първо четене
CULT

Silvia COSTA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 март 2018 г., с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) първо четене
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 март 2018 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) първо четене
INTA

Hannu TAKKULA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 март 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработка) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) първо четене
TRAN

Karima DELLI

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.