Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 февруари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) първо четене
LIBE

Monica MACOVEI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 февруари 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/JHA на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) първо четене
LIBE

Monika HOHLMEIER

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 февруари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) първо четене
LIBE

Мария ГАБРИЕЛ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 февруари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) първо четене
INTA

Marielle de SARNEZ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 19 януари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) първо четене
INTA

Adam SZEJNFELD

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 19 януари 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) първо четене
INTA

Hannu TAKKULA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) първо четене
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) първо четене
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 декември 2016 г.във връзка с приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) първо четене
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 1 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) първо четене
ECON

Pervenche BERÈS

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.