Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 за целите на създаването на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) първо четене
LIBE

Kinga GÁL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) първо четене
LIBE

Kinga GÁL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (EС) № 1296/2013, (EС) № 1301/2013, (EС) № 1303/2013, (EС) № 1304/2013, (EС) № 1309/2013, (EС) № 1316/2013, (EС) № 223/2014 и (EС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) първо четене
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 3 юли 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

03-07-2018 2017/0347(COD) първо четене
ITRE

Barbara KAPPEL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 3 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

03-07-2018 2017/0125(COD) първо четене
ITRE

Françoise GROSSETÊTE

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 3 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

03-07-2018 2016/0389(COD) първо четене
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 юни 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (EP-PE_TC1-COD(2016)0404)

14-06-2018 2016/0404(COD) първо четене
IMCO

Andreas SCHWAB

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 юни 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (EО) № 2111/2005, (EО) № 1008/2008, (EС) № 996/2010, (EС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/EС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

12-06-2018 2015/0277(COD) първо четене
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 май 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

29-05-2018 2017/0348(COD) първо четене
PECH

Alain CADEC

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 май 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, които експлоатират тези запаси, за уточняване на подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване в Северно море, и за отмяна на регламенти (EO) № 676/2007 и (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2016)0238)

29-05-2018 2016/0238(COD) първо четене
PECH

Ulrike RODUST

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.