Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 септември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) първо четене
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 септември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (EU) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) първо четене
ITRE

Barbara KAPPEL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) първо четене
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция по морска безопасност (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) първо четене
TRAN

Michael CRAMER

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (EО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) първо четене
LIBE

Artis PABRIKS

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) първо четене
PECH

Alain CADEC

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) първо четене
ENVI

Elisabetta GARDINI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) първо четене
PECH

Gabriel MATO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламенти на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов , които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) първо четене
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 9 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между Европейския съюз и неговите служители (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) първо четене
JURI

Mady DELVAUX

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.