Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) първо четене
INTA

Marielle de SARNEZ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 9 март 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) първо четене
JURI

Laura FERRARA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 9 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) първо четене
JURI

Laura FERRARA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 9 март 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) първо четене
LIBE

Caterina CHINNICI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) първо четене
ECON

Roberto GUALTIERI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) първо четене
AGRI

Marc TARABELLA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 февруари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) първо четене
EMPL

Heinz K. BECKER

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 февруари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) първо четене
JURI

Heidi HAUTALA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 февруари 2016 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) първо четене
EMPL

Георги ПИРИНСКИ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 20 януари 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно уредите, захранвани с газово гориво и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) първо четене
IMCO

Catherine STIHLER

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.