Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 декември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) първо четене
PECH

Ole CHRISTENSEN

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 декември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) първо четене
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 ноември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) първо четене
LIBE

Claude MORAES

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 ноември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове от достиженията на правото от Шенген в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) първо четене
LIBE

Claude MORAES

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 ноември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове от достиженията на правото от Шенген (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) първо четене
LIBE

Claude MORAES

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 ноември 2015 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програма ISA2) като средство за модернизиране на обществения сектор (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) първо четене
ITRE

Carlos ZORRINHO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), ▌и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) първо четене
LIBE

Kinga GÁL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторно използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) първо четене
ECON

Renato SORU

Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 28 април 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) второ четене
JURI

António MARINHO E PINTO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 27 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) първо четене
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.