Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) първо четене
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) първо четене
ENVI

Elisabetta GARDINI

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) първо четене
PECH

Gabriel MATO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламенти на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов , които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) първо четене
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 9 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между Европейския съюз и неговите служители (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) първо четене
JURI

Mady DELVAUX

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 юни 2016 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис (EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

08-06-2016 2016/0039(COD) първо четене
INTA

Marielle de SARNEZ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (EP-PE_TC1-COD(2016)0034)

07-06-2016 2016/0034(COD) първо четене
ECON

Markus FERBER

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 юни 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

07-06-2016 2016/0033(COD) първо четене
ECON

Markus FERBER

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изключенията за търговците на стоки (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) първо четене
ECON

Sander LOONES

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) първо четене
JURI

Heidi HAUTALA

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.