Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) първо четене
JURI

Max ANDERSSON

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) първо четене
JURI

Max ANDERSSON

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 юли 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) първо четене
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 юни 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) първо четене
REGI

Искра МИХАЙЛОВА

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 юни 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) първо четене
ITRE

Sofia SAKORAFA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 юни 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020—2033 (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) първо четене
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 юни 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) първо четене
ITRE

Dario TAMBURRANO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 1 юни 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май за определяне на единен формат за визи (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) първо четене
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 18 май 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) първо четене
JURI

Jean-Marie CAVADA

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) първо четене
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.