Пленарни заседания

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 180) и обикновена законодателна процедура

Търсене

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Дума(и)

Можете да съкратите търсения сегмент или дума отдясно и/или отляво с помощта на астериск (*): анкета*

 
 
Последни консолидирани законодателни документи
 

Документи :

 • 205k 
 • 108k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Дата : 12-12-2013

номер :

2013/0192(COD) първо четене
ENVI

Matthias GROOTE

Документи :

 • 198k 
 • 101k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Дата : 12-12-2013

номер :

2013/0191(COD) първо четене
PECH

João FERREIRA

Документи :

 • 125k 
 • 62k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Дата : 11-12-2013

номер :

2013/0249(COD) първо четене
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Документи :

 • 260k 
 • 178k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Дата : 11-12-2013

номер :

2011/0269(COD) първо четене
EMPL

Marian HARKIN

Документи :

 • 138k 
 • 61k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед приемането на Решение …/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Дата : 10-12-2013

номер :

2012/0202(COD) първо четене
ENVI

Matthias GROOTE

Документи :

 • 949k 
 • 829k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на Директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/EС и Регламент (EС) № 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Дата : 10-12-2013

номер :

2011/0062(COD) първо четене
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Документи :

 • 144k 
 • 75k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 ноември 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) по отношение на срока за нейното транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви (Платежоспособност I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Дата : 21-11-2013

номер :

2013/0327(COD) първо четене
ECON

Sharon BOWLES

Документи :

 • 984k 
 • 727k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 ноември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Дата : 21-11-2013

номер :

2011/0428(COD) първо четене
ENVI

Jutta HAUG

Документи :

 • 390k 
 • 284k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 ноември 2013 г.оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Дата : 21-11-2013

номер :

2011/0270(COD) първо четене
EMPL

Jutta STEINRUCK

Документи :

 • 998k 
 • 1057k 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 20 ноември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Дата : 20-11-2013

номер :

2011/0282(COD) първо четене
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:
 
 • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

  При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
 • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

  При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.