Търсене

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 ноември 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

23-11-2016 2013/0443(COD) първо четене
ENVI

Julie GIRLING

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 25 октомври 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (EP-PE_TC1-COD(2016)0193)

25-10-2016 2016/0193(COD) първо четене
REGI

Искра МИХАЙЛОВА

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 октомври 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

04-10-2016 2014/0005(COD) първо четене
INTA

Marietje SCHAAKE

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 4 октомври 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (EP-PE_TC1-COD(2013)0409)

04-10-2016 2013/0409(COD) първо четене
LIBE

Dennis de JONG

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 септември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) първо четене
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 септември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (EU) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) първо четене
ITRE

Barbara KAPPEL

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) първо четене
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция по морска безопасност (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) първо четене
TRAN

Michael CRAMER

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (EО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) първо четене
LIBE

Artis PABRIKS

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) първо четене
PECH

Alain CADEC

Обратна връзка

Обикновена законодателна процедура

Обикновена законодателна процедура

Голяма част от европейското законодателство се приема посредством обикновената законодателна процедура. Това придава еднаква тежест на решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по отношение на редица въпроси.

Позиции на Парламента

При обикновената законодателна процедура, Европейският парламент приема своята позиция на първо четене въз основа на предложението, представено от Комисията. Ако позицията не е одобрена от Съвета, Европейският парламент може да приеме своята позиция на второ четене, като приеме изменения в позицията на Съвета.
По правило, позициите на ЕП са под формата на консолидиран текст, в който политическите изменения и техническите адаптации са включени в предложението на Комисията (на първо четене), или в позицията на Съвета (второ четене).
Позициите, приети на първо и второ четене, се предават на Съвета и на Комисията, и служат като основа за по-нататъшни стъпки в рамките на обикновената законодателна процедура.
За допълнителна информация виж: Правилник за дейността (член 193) и обикновена законодателна процедура .

Разяснение на отбелязването в позициите на ЕП:

  • Текстове, съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със символа ▌. Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.
  • Текстове, които не са били съгласувани със Съвета преди тяхното приемане от ЕП:

    При политически изменения, нов или изменен текст се обозначава с получер курсив, а заличаванията се отбелязват със зачертаване на заличения текст. Номерата на отделните изменения са ясно посочени в квадратни скоби.Техническите поправки, произтичащи от правно-езиковата редакция, които не са свързани с политически изменения, не се обозначават.