Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Illegal rates of VAT levied on e-books by Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Coburn (EFDD)

18-11-2014 P-009384/2014

  Anti-discrimination directive

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

17-11-2014 P-009378/2014

  Measures the Commission will take to ensure the highest degree of protection for the ultra-deep water ecosystems in Fuerteventura and Lanzarote

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

17-11-2014 P-009377/2014

  Avian influenza variant H5N8

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

17-11-2014 P-009366/2014

  Cross-national trade by SMEs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

17-11-2014 P-009365/2014

  New Psychoactive Substances

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

17-11-2014 P-009356/2014

  Anti-Gypsyism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

17-11-2014 P-009345/2014

Перспективи, свързани с промишлеността и заетостта в областта на черната металургия в ЕС: спешна необходимост от намиране на решения на загубата на работни места и ключови производства в държавите членки

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL

17-11-2014 O-000086/2014

Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD

17-11-2014 O-000085/2014

  Introducing flexibility into the internal stability pact

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessandra Mussolini (PPE), Lara Comi (PPE)

14-11-2014 P-009264/2014

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)