Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Are paper products with a plastic lining or coating an SUP or SUNP for the purpose of the proposal for a directive on single-use plastics?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Brannen (S&D)

20-09-2018 P-004768/2018

  Extreme selfies and social platforms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aldo Patriciello (PPE)

20-09-2018 P-004756/2018

  VP/HR - Relationship between the EU and the Organization of American States (OAS) in the management of the humanitarian and political crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

19-09-2018 P-004750/2018

Ролята на регионалните и местните власти в управлението на миграцията

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, от името на групата ALDE

19-09-2018 O-000104/2018

Ролята на регионалните и местните власти в управлението на миграцията

Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, от името на групата ALDE

19-09-2018 O-000103/2018

  TACs and quotas in the Baltic Sea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

18-09-2018 P-004720/2018

  'Wild boar fence' along the Danish-German border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-09-2018 P-004719/2018

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

17-09-2018 O-000102/2018

Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

17-09-2018 O-000101/2018

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)