Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Envisaged EU response to continued Turkish infringements of the sovereign rights of the Republic of Cyprus within its EEZ

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleni Theocharous (ECR)

25-04-2017 P-002895/2017

  Role of NGOs in the migratory flows of the Central Mediterranea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Marco Valli (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD)

25-04-2017 P-002883/2017

  Sale and nationalisation of the Portuguese bank Novo Banco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

25-04-2017 P-002865/2017

  Competitive neutrality on the housing market

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

25-04-2017 P-002864/2017

  Cadmium pollution at Roșia Montană, Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE)

25-04-2017 P-002862/2017

Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Океанска конференция на ООН)

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Linnéa Engström, от името на Комисия по рибно стопанство

25-04-2017 O-000031/2017

  Forced labour performed by North Koreans in the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Peter van Dalen (ECR)

24-04-2017 P-002851/2017

  Commission infringement procedure against Hungary on restrictions to the establishment of pharmacies (freedom of movement of capital and freedom of establishment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lambert van Nistelrooij (PPE)

21-04-2017 P-002833/2017

Внос на ориз в Европейския съюз от трети страни

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Momchil Nekov (S&D)

20-04-2017 P-002830/2017

  VP/HR - Detention of the documentary film maker Gabriele Del Grande

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-04-2017 P-002817/2017

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)