Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Closure of two sugar refineries

Question for written answer P-001372/2019
to the Commission
Rule 130
Gilles Lebreton (ENF)

18-03-2019 P-001372/2019

  Operation of Boeing 737 MAX 8 aircraft in the European Union

Question for written answer P-001353/2019
to the Commission
Rule 130
Peter van Dalen (ECR)

15-03-2019 P-001353/2019

  Boeing 737 MAX aircraft

Question for written answer P-001352/2019
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

15-03-2019 P-001352/2019

Защита на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите от отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци

Въпрос с искане за устен отговор O-000023/2019
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

  Google Shopping antitrust case: Google's latest commitments regarding 'rival links' since its 2013-2014 proposals during the term of Commissioner Almunia

Question for written answer P-001336/2019
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

13-03-2019 P-001336/2019

  Awareness-raising about the new price cap on intra-EU calls

Question for written answer P-001322/2019
to the Commission
Rule 130
Dita Charanzová (ALDE)

13-03-2019 P-001322/2019

  Use of funds under the Regional Operational Programme

Question for written answer P-001321/2019
to the Commission
Rule 130
Stanisław Ożóg (ECR)

13-03-2019 P-001321/2019

  African swine fever - combating the disease and paying compensation to farmers

Question for written answer P-001310/2019
to the Commission
Rule 130
Czesław Adam Siekierski (PPE), Andrzej Grzyb (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Krzysztof Hetman (PPE)

12-03-2019 P-001310/2019

  Applicability of the new Gas Directive

Question for written answer P-001307/2019
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

12-03-2019 P-001307/2019

  The continued movement of pet animals after the withdrawal of the UK from the EU

Question for written answer P-001304/2019
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

12-03-2019 P-001304/2019

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)