Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  The use of Aluminium Composite Panels (ACPs)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Charles Tannock (ECR)

21-06-2017 P-004121/2017

VP/HR - Дипломатическата криза между Катар и страни от Персийския залив

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

21-06-2017 P-004113/2017

  Question to the Commission on macro-regional strategies and involvement of civil society

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Vana (Verts/ALE)

20-06-2017 P-004097/2017

  Thalidomide resolution response

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Dalton (ECR)

20-06-2017 P-004078/2017

  Co-financing the adaptation of housing for the elderly using EU funds and amending national operational programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

19-06-2017 P-004022/2017

  Support given by government-backed ECAs of EU countries to the fossil fuel sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

19-06-2017 P-004017/2017

  Protection of PDO and PGI products under the agreement with China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

16-06-2017 P-004018/2017

  Fall armyworm in Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

16-06-2017 P-004016/2017

  Application of TFEU objectives and measures in support of the iron and steel industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

16-06-2017 P-004014/2017

  EU-China agreement: clarifications

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

16-06-2017 P-003990/2017

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)