Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iratxe García Pérez, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

28-01-2015 O-000003/2015

  Transport of invertebrates - problems with application of the Regulati

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Riquet (ALDE)

27-01-2015 P-001065/2015

  EU emergency response to Malawi floods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alyn Smith (Verts/ALE)

27-01-2015 P-001064/2015

  Charging of road tolls at EU level

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vicky Maeijer (NI)

26-01-2015 P-001056/2015

  No passing on to pump prices of the fall in crude oil prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Jonás Fernández (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

26-01-2015 P-001038/2015

  Changes to CAP implementation procedures in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

26-01-2015 P-001037/2015

  New minimum wage rules in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrzej Grzyb (PPE)

26-01-2015 P-001036/2015

  The implications of the German Minimum Wage Act on Czech companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE), Dita Charanzová (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Pavel Telička (ALDE)

26-01-2015 P-001035/2015

  Reviving the idea of creating a European system for the detection of networks that finance terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

26-01-2015 P-001000/2015

  Traditional pig slaughter in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

26-01-2015 P-000999/2015

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)