Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Requiring more frequent reporting under Directive 92/43/EEC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

15-03-2018 P-001598/2018

VP/HR - Закон относно отчуждаването на земя без обезщетение в Република Южна Африка

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, от името на групата ECR

14-03-2018 O-000030/2018

  Legal effects of recommendations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneleen Van Bossuyt (ECR)

13-03-2018 P-001537/2018

  Ski area development in Pirin National Park

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ska Keller (Verts/ALE)

13-03-2018 P-001533/2018

  Representativeness and comparability of measurements in accordance with Directive 2008/50/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Norbert Lins (PPE), Jens Gieseke (PPE), Daniel Caspary (PPE)

13-03-2018 P-001526/2018

  The EU in USTR Special Report 301/2018

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

12-03-2018 P-001516/2018

  VAT on provision of yachts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Casa (PPE)

12-03-2018 P-001512/2018

  Management of wolves in Finland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nils Torvalds (ALDE)

09-03-2018 P-001487/2018

  Clarification of a previous reply

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Payne (EFDD)

09-03-2018 P-001486/2018

  Rural development measures which constitute investments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

08-03-2018 P-001471/2018

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)