Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Infant formula and follow-on formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004723/2015

  Uniform European standards for first aid training and the recognition of qualifications in this area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

24-03-2015 P-004608/2015

  Latxa sheep

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

24-03-2015 P-004607/2015

  Financial correction procedure against Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

23-03-2015 P-004586/2015

  Economic and social rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

23-03-2015 P-004560/2015

  Intra-EU flights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tanja Fajon (S&D), Birgit Sippel (S&D)

23-03-2015 P-004559/2015

  German Minimum Wage Act

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE)

23-03-2015 P-004558/2015

  Circumvention of the sanctions against Russia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

23-03-2015 P-004556/2015

  Parliament-proposed grant scheme for investigative journalism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

20-03-2015 P-004551/2015

  Rural development in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miltiadis Kyrkos (S&D)

19-03-2015 P-004492/2015

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)