Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Compatibility of German road-toll scheme with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

21-07-2014 P-005869/2014

  Tax lease system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

21-07-2014 P-005867/2014

VP/HR - Положението в Украйна

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Georgi Pirinski (S&D)

17-07-2014 P-005839/2014

  VP/HR - EU losing the communication battle in Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

17-07-2014 P-005838/2014

  Measures to comply with the obligations under Article 5(1) and (3) of Directive 2002/58/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

17-07-2014 P-005808/2014

  Responsibility for the debt of the Valencia regional government

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Sebastià (Verts/ALE)

17-07-2014 P-005807/2014

  Investigation into the possible manipulation of statistics in the region of Valencia (Comunitat Valenciana), Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

16-07-2014 P-005781/2014

  Destruction of chemical weapons from Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

15-07-2014 P-005778/2014

  Extent to which the elections in Hungary on 6 April were democratic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

15-07-2014 P-005777/2014

  Failure to apply safeguard measures to Cambodian rice imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

15-07-2014 P-005771/2014

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)