Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  State of play of the Volkswagen recall programme - Dieselgate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

11-10-2017 P-006391/2017

  Thiamine deficiency among birds and fish

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

11-10-2017 P-006375/2017

  Relocation of the European Medicines Agency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

11-10-2017 P-006365/2017

  Funding for construction project by GoodYear in Dudelange/Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Caspary (PPE)

10-10-2017 P-006349/2017

  Infringement proceedings against Portugal for IUU fishing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

10-10-2017 P-006338/2017

  VAT fraud by online retailers from third countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

10-10-2017 P-006335/2017

  Granting of coupled payments in the sugar sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE), Peter Jahr (PPE), Norbert Lins (PPE), Jens Gieseke (PPE)

09-10-2017 P-006308/2017

  VP/HR - Seizure of the motorised fishing boat Anna Madre

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

06-10-2017 P-006294/2017

  Excessive use of force in Barcelona

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

06-10-2017 P-006292/2017

  Unknown transition destination

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jonathan Bullock (EFDD)

05-10-2017 P-006283/2017

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)