Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Greece's asylum capacity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Smolková (S&D)

25-06-2015 P-010325/2015

  Duration of warranties for technical products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

24-06-2015 P-010196/2015

  Opportunities for Member States to ban GMOs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jørn Dohrmann (ECR)

24-06-2015 P-010190/2015

  Ruling on UK VAT reduction for energy-saving materials

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

24-06-2015 P-010188/2015

  Transposition by the Italian Government of Directive 2012/34/EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fulvio Martusciello (PPE)

24-06-2015 P-010127/2015

Устойчивост на системите за здравеопазване в Европа: бъдещи предизвикателства

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Elisabetta Gardini, от името на групата PPE

24-06-2015 O-000081/2015

Последващи действия относно Насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Antonio Tajani, Andreas Schwab, от името на групата PPE
Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

24-06-2015 O-000080/2015

  Application of EU competition law to European sports federations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

22-06-2015 P-010104/2015

  Protection of workers exposed to pesticides during crop spraying

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Constance Le Grip (PPE)

19-06-2015 P-010059/2015

  Proposed legislation on sovereign debt restructuring currently under consideration in the Finance Committee of the Belgian Parliament

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Campbell Bannerman (ECR)

18-06-2015 P-010037/2015

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)