Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Provisional application of the comprehensive economic and trade agreement with Canada (CETA)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

25-05-2016 P-004200/2016

  Interpretation of the list of administrative requirements and control measures pursuant to Article 9 of the Enforcement Directive concerning the Posting of Workers Directive (2014/67/EU)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Thomas Händel (GUE/NGL), Thomas Mann (PPE)

25-05-2016 P-004192/2016

  North Korean workers in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kati Piri (S&D), Agnes Jongerius (S&D)

25-05-2016 P-004172/2016

Закона на Германия за минималната работна заплата и производството за установяване на нарушение

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, от името на групата ECR

25-05-2016 O-000083/2016

Въздействие на санкциите от страна на Съединените щати върху стопанската дейност на предприятия от ЕС в Иран

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Bernd Lange, Marietje Schaake, от името на Комисия по международна търговия

25-05-2016 O-000082/2016

  Specifying maturation periods on spirit drink labels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

24-05-2016 P-004141/2016

Достъп до енергия в Африка

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

  China: market economy status; impact on employment and industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Lamberts (Verts/ALE)

19-05-2016 P-004079/2016

  Trade defence instruments - lesser duty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

19-05-2016 P-004078/2016

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)