Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Access to national social security for recognised refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

02-09-2015 P-012319/2015

  Use of the term 'San Marzano' for tomatoes produced in Belgium

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

02-09-2015 P-012317/2015

  Levying of wine tax on wine imported into France

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

02-09-2015 P-012313/2015

  National disposal programmes (NaPros) and public participation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rebecca Harms (Verts/ALE)

02-09-2015 P-012312/2015

  Prospects of entering into parallel agreements on Europol and Eurojust

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ulla Tørnæs (ALDE)

02-09-2015 P-012311/2015

  EU conference of investors and donors to support Ukraine's economic development

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miroslav Poche (S&D)

02-09-2015 P-012310/2015

Устойчивост на системите за здравеопазване в Европа: бъдещи предизвикателства

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Philippe De Backer, от името на групата ALDE

02-09-2015 O-000095/2015

Контрол на износа на изделия с двойна употреба след разкритията във връзка с Hacking Team

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Marietje Schaake, от името на групата ALDE

01-09-2015 O-000094/2015

  Costs arising from the high-level meetings on Greece's financial problems

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

31-08-2015 P-012267/2015

  Long-term energy supply contracts

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sorin Moisă (S&D)

31-08-2015 P-012256/2015

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)