Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Resolution on the protection of children in migration

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hilde Vautmans (ALDE)

22-05-2018 P-002718/2018

  Commission spending on online advertising on Facebook

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martin Schirdewan (GUE/NGL)

22-05-2018 P-002713/2018

  Spread of titanium dioxide from the Trestina ColorGlass site in Città di Castello

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD)

22-05-2018 P-002711/2018

  RefuReturn project - European assistance from Frontex or other EU agencies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

22-05-2018 P-002698/2018

  VP/HR - Blocking process against US extra-territorial sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tokia Saïfi (PPE)

18-05-2018 P-002683/2018

  Regulation on foreign investment in Europe and the EDP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D)

18-05-2018 P-002680/2018

Индустриална политика

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Jerzy Buzek, от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

18-05-2018 O-000057/2018

  Writing-down debt and monetary state financing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jörg Meuthen (EFDD)

17-05-2018 P-002672/2018

  ArcelorMittal's acquisition of Ilva - situation as regards the Galați plant

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Siegfried Mureşan (PPE)

17-05-2018 P-002671/2018

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jacek Saryusz-Wolski (NI), Laima Liucija Andrikienė (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Indrek Tarand (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE), Algirdas Saudargas (PPE)

17-05-2018 P-002663/2018

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)