Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Условията на живот в бежанския лагер Мория

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

16-01-2017 P-000199/2017

  Sale by Spain of armaments to Saudi Arabia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

16-01-2017 P-000198/2017

  Anti-corruption measures in CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

16-01-2017 P-000197/2017

  Digital security technologies in the European institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Iturgaiz (PPE)

16-01-2017 P-000196/2017

  Flights to Menorca

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

13-01-2017 P-000183/2017

  Fresh act of provocation by Turkey vis-à-vis Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Manolis Kefalogiannis (PPE)

13-01-2017 P-000173/2017

  Situation in refugee camps and reception centres in Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elly Schlein (S&D)

13-01-2017 P-000172/2017

  Slovenia threatens to create difficulties for tourists travelling to Croatia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE)

13-01-2017 P-000171/2017

  Impact of visa policy applied in respect of the USA on the EU's tourism sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Davor Škrlec (Verts/ALE)

13-01-2017 P-000164/2017

  VP/HR - Persisting critical situation in Guerguerat following Morocco's ceasefire violation in Western Sahara

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

13-01-2017 P-000159/2017

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)