Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  TiBre motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

23-03-2017 P-001956/2017

Европейски корпус за солидарност

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Thomas Händel, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

23-03-2017 O-000022/2017

  New banking supervisory body in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

22-03-2017 P-001924/2017

  Reversible hydropower in Mequinenza, Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Solé (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)

22-03-2017 P-001894/2017

  Renewed Turkish threats to send large numbers of illegal migrants to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

22-03-2017 P-001890/2017

  Review of partnership between EU Member States and Turkey

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

21-03-2017 P-001883/2017

  Publication of the Tagus river basin plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

21-03-2017 P-001870/2017

Почистване на р. Дунав от потънали съдове

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

21-03-2017 O-000021/2017

  Information concerning industrial waste moved from ILVA in Apulia to the Cisma Ambiente landfill site in Melilli, Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD)

20-03-2017 P-001865/2017

  Discriminatory practices by UBER

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

20-03-2017 P-001840/2017

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)