Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  VP/HR - Right of Members of the European Parliament to visit prisoners in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

01-12-2016 P-009144/2016

  Health risks posed by rubber granulate in artificial grass

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

30-11-2016 P-009106/2016

  Insects as human food

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mireille D'Ornano (ENF)

30-11-2016 P-009015/2016

  Pricing of medicines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

30-11-2016 P-008962/2016

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PACs) in rubber granulate

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

30-11-2016 P-008961/2016

  Assessment of Fidel Castro by leaders of EU institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

30-11-2016 P-008949/2016

  Container losses at sea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

29-11-2016 P-008916/2016

  Impact assessment prior to the entry into force of CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

29-11-2016 P-008888/2016

Биологични пестициди с нисък риск

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

29-11-2016 O-000147/2016

Разпределяне на структурните фондове в регион Централна Гърция

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Maria Spyraki (PPE), Iskra Mihaylova (ALDE)

28-11-2016 P-008866/2016

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)