Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  VP/HR - Clandestine immigration and possible agreements with migrants' States of origin

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

27-02-2015 P-003197/2015

  Effectiveness and scope of the funds made available by the Commission for the European Endowment for Democracy (EED).

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

27-02-2015 P-003182/2015

  Establishment of a European anti-propaganda agency to fight radicalisation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003103/2015

  Emirates, Etihad Airways and Qatar Airways: demand for an investigation into unfair competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

26-02-2015 P-002971/2015

  Copyright and negotiations on the TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Constance Le Grip (PPE), Tokia Saïfi (PPE)

26-02-2015 P-002928/2015

  Access to 'player' services of TV providers across the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

26-02-2015 P-002927/2015

Условия на трудова заетост, включително минимални възнаграждения, приложими в сектора на транспорта

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Marita Ulvskog, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

26-02-2015 O-000019/2015

Доклад, неизпратен от Европейската комисия, относно Регламент (ЕС) № 1169/2011

Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD

26-02-2015 O-000018/2015

  Response of the European Union to the situation in Libya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

25-02-2015 P-002880/2015

  Assessment of the choice of greening measures in England as regards ecological focus areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Brannen (S&D)

25-02-2015 P-002879/2015

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)