Защита на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите от отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци

Въпрос с искане за устен отговор O-000023/2019
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

Основните права на хората от африкански произход

Въпрос с искане за устен отговор O-000022/2019
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

06-03-2019 O-000022/2019

Последни развития във връзка със скандала "Дизелгейт"

Въпрос с искане за устен отговор O-000021/2019
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Gerben-Jan Gerbrandy
от името на групата ALDE
Eleonora Evi
от името на групата EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
от името на групата S&D
Merja Kyllönen
от името на групата GUE/NGL
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

06-03-2019 O-000021/2019

Последни развития във връзка със скандала "Дизелгейт"

Въпрос с искане за устен отговор O-000020/2019
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Gerben-Jan Gerbrandy
от името на групата ALDE
Eleonora Evi
от името на групата EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
от името на групата S&D
Merja Kyllönen
от името на групата GUE/NGL
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

06-03-2019 O-000020/2019

Инициатива на ЕС за опрашителите

Въпрос с искане за устен отговор O-000019/2019
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano
от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

04-03-2019 O-000019/2019

Непредприемане на спешни мерки от страна на Комисията относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система (ендокринни нарушители)

Въпрос с искане за устен отговор O-000018/2019
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

27-02-2019 O-000018/2019

Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика

Въпрос с искане за устен отговор O-000017/2019
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

19-02-2019 O-000017/2019

Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика

Въпрос с искане за устен отговор O-000016/2019
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

19-02-2019 O-000016/2019

Положение по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2019
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

11-02-2019 O-000015/2019

Положение по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

Въпрос с искане за устен отговор O-000014/2019
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes
от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

11-02-2019 O-000014/2019

Обратна връзка

Въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания

Въпроси може да се внасят от комисия, политическа група или най-малко 5% от всички членове на Парламента (38), като те могат да бъдат задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Председателският съвет решава дали да включи въпросите в проекта на дневен ред на дадено заседание и в какъв ред.

Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 5 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.