Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Implementation of the European Union Solidarity Fund

Question for written answer P-002255/2019
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

12-07-2019 P-002255/2019

  Workers' rights and the responsibilities of multinationals - New Look in Europe

Question for written answer P-002250/2019
to the Commission
Rule 130
Leila Chaibi (GUE/NGL)

12-07-2019 P-002250/2019

  New initiatives to tackle climate change

Question for written answer P-002233/2019
to the Commission
Rule 130
Stelios Kympouropoulos (PPE)

11-07-2019 P-002233/2019

  Adoption of operational programmes for the use of structural and cohesion funds under the new Multiannual Financial Framework (2021-2027)

Question for written answer P-002225/2019
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-07-2019 P-002225/2019

  EU steel safeguard

Question for written answer P-002220/2019
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

10-07-2019 P-002220/2019

  Calabria Regional Waste Management Plan: problems and delays

Question for written answer P-002188/2019
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (NI)

09-07-2019 P-002188/2019

  Commission assessment of progress in curbing biodiversity loss and meeting objectives and obligations under the Birds and Habitats Directives

Question for written answer P-002187/2019
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002187/2019

  Human rights provisions in the Sustainability Impact Assessment (SIA) for the potential EU-US trade deal

Question for written answer P-002182/2019
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002182/2019

  Freedom of conscience of traders in Poland and protection of minority rights

Question for written answer P-002171/2019
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

08-07-2019 P-002171/2019

  Use of Erasmus+ funding for the 'Parlem Català' initiative

Question for written answer P-002168/2019
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

08-07-2019 P-002168/2019

Обратна връзка

Въпроси с искане за писмен отговор

  • Въпросите с искане за писмен отговор могат да се отправят от всеки член на ЕП и всяка политическа група или парламентарна комисия до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
  • На въпрос, който не е от първостепенна важност, трябва да се даде отговор в срок от шест седмици, след като съответната институция бъде уведомена за него.
  • Крайният срок за даване на отговор на въпросите от първостепенна важност е три седмици от уведомяването на съответната институция. Всеки член на ЕП и всяка политическа група или комисия могат всеки месец да определят един от своите въпроси като „въпрос от първостепенна важност“.