Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Pollution of drinking water: the Mid-Chilterns Chalk groundwater body (Thames River Basin District, UK06) and the UK's obligations under EU drinking water legislation

Question for written answer P-002104/2019
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE)

18-04-2019 P-002104/2019

  Fundamental right to conscientious objection to military service

Question for written answer P-002045/2019
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

18-04-2019 P-002045/2019

  Commission monitoring of activities hindering the formation of the European area of freedom, justice and security

Question for written answer P-002043/2019
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (NI)

18-04-2019 P-002043/2019

  Seventy-five million Europeans fall victim to a serious crime every year

Question for written answer P-002018/2019
to the Commission
Rule 130
Dominique Martin (ENF)

18-04-2019 P-002018/2019

  Amendment of Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid

Question for written answer P-002008/2019
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR)

18-04-2019 P-002008/2019

  Renovating and upgrading the Thermal Hospital and Pavilions in Caldas da Rainha

Question for written answer E-002137/2019
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

18-04-2019 E-002137/2019

  Programmes and measures to support the promotion, preservation and spread of Portuguese guitars and violas, and the teaching of the attendant know-how

Question for written answer E-002136/2019
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

18-04-2019 E-002136/2019

  National measures concerning the provision of information about allergens to consumers of non-prepacked food

Question for written answer E-002131/2019
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

18-04-2019 E-002131/2019

  CIVICUS Monitor reports

Question for written answer E-002119/2019
to the Commission
Rule 130
John Stuart Agnew (ENF)

18-04-2019 E-002119/2019

  Conserving the cultural heritage

Question for written answer E-002114/2019
to the Commission
Rule 130
Agnes Jongerius (S&D)

18-04-2019 E-002114/2019

Обратна връзка

Въпроси с искане за писмен отговор

  • Въпросите с искане за писмен отговор могат да се отправят от всеки член на ЕП и всяка политическа група или парламентарна комисия до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
  • На въпрос, който не е от първостепенна важност, трябва да се даде отговор в срок от шест седмици, след като съответната институция бъде уведомена за него.
  • Крайният срок за даване на отговор на въпросите от първостепенна важност е три седмици от уведомяването на съответната институция. Всеки член на ЕП и всяка политическа група или комисия могат всеки месец да определят един от своите въпроси като „въпрос от първостепенна важност“.