Търсене

Предложение за акт на Съюза относно подобряване на събирането на кръвна плазма в Европейския съюз

18-12-2018 B8-0591/2018 Текущи

Nicola CAPUTO , Annie SCHREIJER-PIERIK , Frédérique RIES , Biljana BORZAN , Miroslav MIKOLÁŠIK , José Inácio FARIA , Margrete AUKEN , Rory PALMER , Kateřina KONEČNÁ , Guillaume BALAS

Предложение за акт на Съюза относно укрепването на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни

01-06-2017 B8-0303/2017 Отпаднала

Nicola CAPUTO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Zbigniew KUŹMIUK , Marco ZULLO , José BOVÉ , Luke Ming FLANAGAN

Предложение за акт на Съюза относно скрининг на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори

26-04-2017 B8-0302/2017 Отпаднала

Daniel CASPARY , Manfred WEBER , Tokia SAÏFI , Iuliu WINKLER , Salvatore CICU , Franck PROUST , Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL , Viviane REDING , Andreas SCHWAB , Adam SZEJNFELD

Предложение за акт на Съюза относно разлики в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на централния/източния и на западния пазар на ЕС

26-04-2017 B8-0301/2017 Отпаднала

Professor Dubravka ŠUICA , György HÖLVÉNYI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Inese VAIDERE , Renate SOMMER , Michaela ŠOJDROVÁ , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , Ivo VAJGL

Обратна връзка

Предложения за акт на Съюза: концепция

Всеки член на Парламента може да внесе предложение, с което се отправя искане към Комисията за предлагане на акт на Съюза (нов акт или изменение на съществуващ акт) в рамките на правото на инициатива на Парламента по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Предложения за акт на Съюза: процедура

  • До 10 членове на ЕП могат да внесат съвместно предложение за акт на Съюза. В предложението се посочва правното основание за неговото внасяне, като предложението може да бъде придружено от изложение на мотивите от не повече от 150 думи.
  • Председателят проверява дали са изпълнени правните изисквания. Той може да отнесе предложението за изготвяне на становище относно целесъобразността на неговото правно основание до компетентната за такава проверка комисия. Ако председателят определи предложението за допустимо, той обявява това на пленарно заседание и разпределя предложението на компетентната комисия.
  • В срок от три месеца след разпределянето на предложението и след като е дала на авторите му възможност да бъдат изслушани, компетентната комисия взема решение относно последващите действия.
  • Авторите на предложението се споменават поименно в заглавието на доклада.

Предложения за акт на Съюза: разпространение

Предложенията за акт на Съюза се публикуват на официалните езици и са достъпни на уебсайта на Парламента.