На живо

от 11 до 14 декември 2017 г. / / Страсбург

Понеделник, 11 Декември 2017 г. - Четвъртък, 14 Декември 2017 г.

Страсбург

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

15-05-2017 A8-0198/2017 2016/0276(COD)
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES , Udo BULLMANN

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [***I]

ДОКЛАД Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

13-11-2017 A8-0350/2017 2017/2121(INI)
AFET

David McALLISTER

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана

13-11-2017 A8-0351/2017 2017/2123(INI)
AFET

Michael GAHLER

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии

14-11-2017 A8-0356/2017 2016/2327(INI)
TRAN

Bas EICKHOUT

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.