Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  REPORT on the interpretation and implementation of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making

15-05-2018 A8-0170/2018 2016/2018(INI)
AFCO JURI

Pavel SVOBODA , Richard CORBETT

  REPORT on the implementation of Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime

14-05-2018 A8-0168/2018 2016/2328(INI)
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Angelika MLINAR

  REPORT on the Annual report on the implementation of the Common Commercial Policy

07-05-2018 A8-0166/2018 2017/2070(INI)
INTA

Tokia SAÏFI

  REPORT on the implementation of the Ecodesign Directive (2009/125/EC)

07-05-2018 A8-0165/2018 2017/2087(INI)
ENVI

Frédérique RIES

  REPORT on sustainable finance

04-05-2018 A8-0164/2018 2018/2007(INI)
ECON

Molly SCOTT CATO

  REPORT on the optimisation of the value chain in the EU fishing sector

04-05-2018 A8-0163/2018 2017/2119(INI)
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.