Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  REPORT on the proposal for a Council directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union

14-06-2017 A8-0225/2017 2016/0338(CNS)
ECON

Michael THEURER

  REPORT on working conditions and precarious employment

14-06-2017 A8-0224/2017 2016/2221(INI)
EMPL

Neoklis SYLIKIOTIS

ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен

13-06-2017 A8-0223/2017 2017/2021(IMM)
JURI

Sajjad KARIM

  REPORT on addressing human rights violations in the context of war crimes, and crimes against humanity, including genocide

13-06-2017 A8-0222/2017 2016/2239(INI)
AFET

Cristian Dan PREDA

  REPORT on the role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries

15-06-2017 A8-0221/2017 2016/2035(INI)
PECH

Renata BRIANO

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.