Търсене

Обратна връзка

Писмени декларации: концепция

Писмената декларация представлява текст, съдържащ максимум 200 думи, конкретно свързани с тема, попадаща в сферата на компетентност на Европейския съюз. Писмените декларации обаче не обвързват Парламента, което означава, че те не могат да бъдат считани за акт на Парламента, изразяващ неговата позиция, а само позицията на нейните автори или на подписалите я лица.

Писмени декларации: процедура

В рамките на цялостното преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент, приет на 13 декември 2016 г., член 136 беше заличен. Писмените декларации престанаха да съществуват.