ZPRÁVA o kontrole uplatňování práva EU (2015)

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

seznam hlasování :   [init.]

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

14-09-2017 A8-0285/2017 2017/0190(COD)
PECH

Alain CADEC

seznam hlasování :  FINAL VERSION [***I]

DRUHÁ ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

seznam hlasování :   [discharge]

ZPRÁVA o politikách zaměřených na zaručení minimálního příjmu jako nástroji boje proti chudobě

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

  • pdf_disabled

ZPRÁVA o aspektech týkajících se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti anticiganismu

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

seznam hlasování :   [init.]

  • pdf_disabled

ZPRÁVA o legitimních opatřeních na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací podniků a veřejných orgánů

11-10-2017 A8-0295/2017 2016/2224(INI)
JURI

Virginie ROZIÈRE

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

  REPORT on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

seznam hlasování :   [init.]

  • pdf_disabled

ZPRÁVA k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí

11-10-2017 A8-0297/2017 2016/2251(INI)
JURI

Laura FERRARA

seznam hlasování :   [init.]

  • pdf_disabled

ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj

11-10-2017 A8-0298/2017 2017/2134(BUD)
BUDG

Jens GEIER

seznam hlasování :  FINAL VERSION [budget]

  • pdf_disabled

ZPRÁVA týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH

seznam hlasování :   [budget]

  • pdf_disabled

ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 č. 5/2017, kterým se zajišťuje financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a navýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech (EAR) v návaznosti na revizi nařízení o víceletém finančním rámci

12-10-2017 A8-0301/2017 2017/2135(BUD)
BUDG

Jens GEIER

seznam hlasování :   [budget]

  • pdf_disabled

DOPORUČENÍ o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé jménem Unie

16-10-2017 A8-0303/2017 2006/0048(NLE)
TRAN

Dominique RIQUET

seznam hlasování :   [***]

  • pdf_disabled

ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES

16-10-2017 A8-0304/2017 2017/0127(CNS)
REGI

Iskra MIHAYLOVA

seznam hlasování :   [*]