Plenární zasedání

Plenární zasedání ve dnech 14 až 17. dubna 2014
Štrasburk
 
Pondělí, 14. dubna 2014  
   
Úterý, 15. dubna 2014  
   
Středa, 16. dubna 2014 Pořad jednání  
09:00 - 11:50 Rozpravy

100 let od první světové války: poučení a budoucnost Evropy

Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny

 
 
12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelami v odvětví rybolovu 

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Madagaskarem v odvětví rybolovu

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

Rámcová dohoda mezi EU a Koreou, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

Rámcová dohoda mezi EU a Koreou s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou (protokol zohledňující přistoupení Chorvatska)

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Povolení Portugalsku uplatňovat snížené sazby spotřební daně na určité alkoholické nápoje v autonomních oblastech Madeira a Azory

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Změna článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách

A7-0253/2014

David Martin

 

Změna jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

Náhodné úlovky kytovců

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Ostraha vnějších námořních hranic

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Převod motorových vozidel

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Financování evropských politických stran

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Invazní nepůvodní druhy

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

Technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Vyšetřovací právo Evropského parlamentu

A7-0352/2011

David Martin

 

Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Rozpravy
 

Fond solidarity Evropské unie

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Znepokojující nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)

Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Systém vlastních zdrojů

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Fond solidarity Evropské unie

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky (vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků)

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Makrofinanční pomoc Tuniské republice

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Med

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Evropský námořní a rybářský fond

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Evropská policejní akademie

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Rozpravy

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. dubna týkající se uchovávání údajů (C-293/12 a C-594/12)

Náboženské svobody a kulturní rozmanitost

 

Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Evropské fondy dlouhodobých investic

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Čtvrtek, 17. dubna 2014 Pořad jednání  
08:30 - 11:50 Rozpravy

Přeprava odpadů

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Závazné podmínky pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (nařízení (ES) č. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Zadržování nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí členskými státy na dobu delší, než je lhůta 18 měsíců, jako porušování směrnice o navracení

Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

 
  
12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

ES-Albánie: Protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení (přistoupení Chorvatska)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Ujednání s Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Evropské fondy dlouhodobých investic

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2015 – oddíl I – Parlament

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Přeprava odpadů

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nové psychoaktivní látky

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Náboženské svobody a kulturní rozmanitost

B7-0365/2014 

Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny

 

Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

B7-0367/2014 

Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU

 
16:00 - 17:00 Hlasování (po skončení předchozích rozprav)

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu)

 
   
 
Evropský parlament zasedá ve Štrasburku
 
 
 
Roční kalendář