Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) první čtení
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) první čtení
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) první čtení
ITRE

Miroslav POCHE

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) první čtení
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/ 2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) první čtení
LIBE

Carlos COELHO

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) první čtení
LIBE

Carlos COELHO

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) první čtení
LIBE

Jeroen LENAERS

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/... o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) první čtení
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) první čtení
LIBE

Axel VOSS

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) první čtení
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.