Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. února 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) první čtení
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. února 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) první čtení
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby nadále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) první čtení
ENVI

Julie GIRLING

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 30. listopadu 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) první čtení
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 30. listopadu 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) první čtení
ECON

Gunnar HÖKMARK

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 30. listopadu 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál a pro zacházení s některými expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru denominovanými v jiné než domácí měně členských států jako s velkými expozicemi (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) první čtení
ECON

Peter SIMON

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijímání aktů v přenesené pravomoci (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) první čtení
TRAN

Gesine MEISSNER

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/…, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) první čtení
INTA

Salvatore CICU

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) první čtení
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) první čtení
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.