Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. února 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/399 s ohledem na posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) první čtení
LIBE

Monica MACOVEI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. února 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) první čtení
LIBE

Monika HOHLMEIER

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. února 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) první čtení
LIBE

Mariya GABRIEL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. února 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o změně nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a o změně nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) první čtení
INTA

Marielle de SARNEZ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. ledna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) první čtení
INTA

Adam SZEJNFELD

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. ledna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) první čtení
INTA

Hannu TAKKULA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) první čtení
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a (EU) 2016/..., kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) první čtení
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se zřizuje rámec pro poskytování přístavních služeb a stanoví společná pravidla pro finanční transparentnost přístavů (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) první čtení
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) první čtení
ECON

Pervenche BERÈS

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.