Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o změně nařízení (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) první čtení
PECH

Ole CHRISTENSEN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) první čtení
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/ ... o zrušení některých aktů v oblasti policejní spoluprácea justiční spolupráce v trestních věcech (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) první čtení
LIBE

Claude MORAES

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o zrušení některých aktů schengenského acquis v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) první čtení
LIBE

Claude MORAES

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/... o zrušení některých aktů schengenského acquis (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) první čtení
LIBE

Claude MORAES

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2015 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2) jako prostředek modernizace veřejného sektoru (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) první čtení
ITRE

Carlos ZORRINHO

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o ▌Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) první čtení
LIBE

Kinga GÁL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) první čtení
ECON

Renato SORU

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 28. dubna 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) druhé čtení
JURI

António MARINHO E PINTO

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. října 2015k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/... o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) první čtení
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.