Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících finančních prostředků přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů (EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

11-12-2018 2018/0371(COD) první čtení
LIBE

Miriam DALLI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/75 (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

11-12-2018 2016/0257(COD) první čtení
EMPL

Anne SANDER

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 (EP-PE_TC1-COD(2016)0256)

11-12-2018 2016/0256(COD) první čtení
EMPL

Enrique CALVET CHAMBON

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 (EP-PE_TC1-COD(2016)0254)

11-12-2018 2016/0254(COD) první čtení
EMPL

Czesław HOC

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29-11-2018 2016/0411(COD) první čtení
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) první čtení
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) první čtení
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) první čtení
ITRE

Miroslav POCHE

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0257)

25-10-2018 2014/0257(COD) první čtení
ENVI

Françoise GROSSETÊTE

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanovují postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nařízení (ES) č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (EP-PE_TC1-COD(2014)0256)

25-10-2018 2014/0256(COD) první čtení
ENVI

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.