Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 a nařízení Rady (EHS) č. 1101/89 (EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

12-09-2017 2016/0368(COD) první čtení
TRAN

Karima DELLI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12-09-2017 2016/0287(COD) první čtení
ITRE

Carlos ZORRINHO

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (EP-PE_TC1-COD(2016)0030)

12-09-2017 2016/0030(COD) první čtení
ITRE

Jerzy BUZEK

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) první čtení
JURI

Max ANDERSSON

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) první čtení
JURI

Max ANDERSSON

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí (EP-PE_TC1-COD(2013)0432)

05-07-2017 2013/0432(COD) první čtení
IMCO

Kaja KALLAS

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice (EP-PE_TC1-COD(2017)0007)

04-07-2017 2017/0007(COD) první čtení
INTA

Sorin MOISĂ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) první čtení
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. června 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) první čtení
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. června 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) první čtení
ITRE

Sofia SAKORAFA

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.