Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/…, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) první čtení
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) první čtení
ENVI

Simona BONAFÈ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) první čtení
ENVI

Simona BONAFÈ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) první čtení
ENVI

Simona BONAFÈ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) první čtení
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) první čtení
ENVI

Norbert LINS

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. března 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) první čtení
CULT

Silvia COSTA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) první čtení
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) první čtení
INTA

Hannu TAKKULA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o statistice železniční dopravy (přepracované znění) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) první čtení
TRAN

Karima DELLI

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.