Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. září 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se zavádí evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a zrušuje doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994 (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) první čtení
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) první čtení
ITRE

Barbara KAPPEL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) první čtení
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) první čtení
TRAN

Michael CRAMER

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) první čtení
LIBE

Artis PABRIKS

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) první čtení
PECH

Alain CADEC

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ ... o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) první čtení
ENVI

Elisabetta GARDINI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) první čtení
PECH

Gabriel MATO

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) první čtení
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. června 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2016/... o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci na Tribunál (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) první čtení
JURI

Mady DELVAUX

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.