Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/ 2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) první čtení
LIBE

Carlos COELHO

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) první čtení
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie (EP-PE_TC1-COD(2018)0097)

12-09-2018 2018/0097(COD) první čtení
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (EP-PE_TC1-COD(2016)0413)

12-09-2018 2016/0413(COD) první čtení
LIBE ECON

Mady DELVAUX , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem zvýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle (EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

11-09-2018 2017/0334(COD) první čtení
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018 /…, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazilské federativní republice u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazilské federativní republice a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavské republice u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavské republice (EP-PE_TC1-COD(2017)0297)

11-09-2018 2017/0297(COD) první čtení
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU (EP-PE_TC1-COD(2017)0102)

11-09-2018 2017/0102(COD) první čtení
CULT

Helga TRÜPEL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) první čtení
LIBE

Kinga GÁL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, ▌(EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) první čtení
LIBE

Kinga GÁL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/..., kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) první čtení
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.