Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. března 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) první čtení
CULT

Silvia COSTA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) první čtení
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) první čtení
INTA

Hannu TAKKULA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o statistice železniční dopravy (přepracované znění) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) první čtení
TRAN

Karima DELLI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech (EP-PE_TC1-COD(2017)0015)

13-03-2018 2017/0015(COD) první čtení
TRAN

Peter LUNDGREN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. března 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu použitelnosti prováděcích opatření členských států (EP-PE_TC1-COD(2017)0350)

01-03-2018 2017/0350(COD) první čtení
ECON

Werner LANGEN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. února 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) první čtení
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. února 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) první čtení
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby nadále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) první čtení
ENVI

Julie GIRLING

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (EP-PE_TC1-COD(2016)0282B)

12-12-2017 2016/0282B(COD) první čtení
AGRI

Albert DESS

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.