Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. června 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) první čtení
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. května 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) první čtení
JURI

Jean-Marie CAVADA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) první čtení
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o Evropském roku kulturního dědictví (2018) (EP-PE_TC1-COD(2016)0259)

27-04-2017 2016/0259(COD) první čtení
CULT

Mircea DIACONU

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (EP-PE_TC1-COD(2016)0182)

27-04-2017 2016/0182(COD) první čtení
ECON

Philippe LAMBERTS

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27-04-2017 2016/0110(COD) první čtení
ECON

Theodor Dumitru STOLOJAN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

27-04-2017 2015/0263(COD) první čtení
REGI

Lambert van NISTELROOIJ , Constanze KREHL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem (EP-PE_TC1-COD(2016)0185)

06-04-2017 2016/0185(COD) první čtení
ITRE

Miapetra KUMPULA-NATRI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina) (EP-PE_TC1-COD(2016)0125)

06-04-2017 2016/0125(COD) první čtení
LIBE

Mariya GABRIEL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění) (EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

05-04-2017 2015/0283(COD) první čtení
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.