Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

23-11-2016 2013/0443(COD) první čtení
ENVI

Julie GIRLING

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (EP-PE_TC1-COD(2016)0193)

25-10-2016 2016/0193(COD) první čtení
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/...,, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

04-10-2016 2014/0005(COD) první čtení
INTA

Marietje SCHAAKE

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/… o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (EP-PE_TC1-COD(2013)0409)

04-10-2016 2013/0409(COD) první čtení
LIBE

Dennis de JONG

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. září 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se zavádí evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a zrušuje doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994 (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) první čtení
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) první čtení
ITRE

Barbara KAPPEL

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) první čtení
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) první čtení
TRAN

Michael CRAMER

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) první čtení
LIBE

Artis PABRIKS

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) první čtení
PECH

Alain CADEC

Kontakt

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.