Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh (EP-PE_TC1-COD(2013)0150)

25-02-2014 2013/0150(COD) první čtení
ENVI

Matthias GROOTE

  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ (EP-PE_TC1-COD(2013)0091)

25-02-2014 2013/0091(COD) první čtení
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 януари 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия (EP-PE_TC1-COD(2011)0437)

15-01-2014 2011/0437(COD) první čtení
IMCO

Philippe JUVIN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog (EP-PE_TC1-COD(2012)0261)

23-10-2013 2012/0261(COD) první čtení
LIBE

Anna HEDH

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.