Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. května 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) první čtení
ECON

Sander LOONES

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. dubna 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) první čtení
JURI

Constance LE GRIP

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. dubna 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) první čtení
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. dubna 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (přepracované znění) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) první čtení
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. dubna 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/... o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) první čtení
AGRI

Michel DANTIN

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) první čtení
INTA

Marielle de SARNEZ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/...o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) první čtení
JURI

Laura FERRARA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) první čtení
JURI

Laura FERRARA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) první čtení
LIBE

Caterina CHINNICI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) první čtení
ECON

Roberto GUALTIERI

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.