Plenární zasedání

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 180) a řádný legislativní postup

Vyhledávání

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Slovo (slova)

Hledaný výraz lze zprava i zleva zkrátit pomocí hvězdičky (*): zpr*

 
 
Nejnovější konsolidované legislativní dokumenty
 

Dokumenty :

 • 192k 
 • 105k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Datum : 12-12-2013

Číslo :

2013/0192(COD) první čtení
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenty :

 • 188k 
 • 102k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění některá nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Datum : 12-12-2013

Číslo :

2013/0191(COD) první čtení
PECH

João FERREIRA

Dokumenty :

 • 124k 
 • 60k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Datum : 11-12-2013

Číslo :

2013/0249(COD) první čtení
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumenty :

 • 255k 
 • 178k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Datum : 11-12-2013

Číslo :

2011/0269(COD) první čtení
EMPL

Marian HARKIN

Dokumenty :

 • 141k 
 • 61k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. prosince 2013 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Datum : 10-12-2013

Číslo :

2012/0202(COD) první čtení
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenty :

 • 862k 
 • 772k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. prosince 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. .../2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Datum : 10-12-2013

Číslo :

2011/0062(COD) první čtení
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumenty :

 • 152k 
 • 80k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. listopadu 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU, kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic (Solventnost I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Datum : 21-11-2013

Číslo :

2013/0327(COD) první čtení
ECON

Sharon BOWLES

Dokumenty :

 • 931k 
 • 724k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Datum : 21-11-2013

Číslo :

2011/0428(COD) první čtení
ENVI

Jutta HAUG

Dokumenty :

 • 380k 
 • 261k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU , kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Datum : 21-11-2013

Číslo :

2011/0270(COD) první čtení
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumenty :

 • 926k 
 • 1020k 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Datum : 20-11-2013

Číslo :

2011/0282(COD) první čtení
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:
 
 • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

  Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
 • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

  Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.