Vyhledávání

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) první čtení
INTA

Marielle de SARNEZ

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/...o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) první čtení
JURI

Laura FERRARA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) první čtení
JURI

Laura FERRARA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) první čtení
LIBE

Caterina CHINNICI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) první čtení
ECON

Roberto GUALTIERI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) první čtení
AGRI

Marc TARABELLA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. února 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/... o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) první čtení
EMPL

Heinz K. BECKER

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. února 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) první čtení
JURI

Heidi HAUTALA

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. února 2016 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práce (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) první čtení
EMPL

Georgi PIRINSKI

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. ledna 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) první čtení
IMCO

Catherine STIHLER

řádný legislativní postup

řádný legislativní postup

Vetšina evropských zákonů je přijímána řádným legislativním postupem. Ten dává Evropskému parlamentu a Radě EU stejnou váhu při rozhodování o širokém spektru otázek.

Postoje Parlamentu

V souladu s řádným legislativním postupem přijímá Evropský parlament svůj postoj v prvním čtení na základě návrhu předloženého Komisí. Pokud postoj není schválen Radou, může Evropský parlament přijmout svůj postoj ve druhém čtení tím, že přijme pozměňovací návrhy k postoji Rady.
Obecně platí, že postoje Evropského parlamentu mají formu konsolidovaných textů, tzn. že do návrhu Komise (v prvním čtení) nebo postoje Rady (ve druhém čtení) jsou zapracovány politické pozměňovací návrhy a technické úpravy.
Postoje v prvním či druhém čtení se předají Radě a Komisi a slouží jako základ pro další kroky v rámci řádného legislativního postupu.
Podrobnosti viz : jednací řád (článek 193) a řádný legislativní postup .

Vysvětlení symbolů v postojích Evropského parlamentu:

  • Texty, u nichž bylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.
  • Texty, u nichž nebylo dosaženo dohody s Radou před jejich přijetím v EP:

    Politické pozměňující návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutím vypuštěného textu. Číslování jednotlivých pozměňovacích návrhů je jasně uvedeno v hranatých závorkách. Technické změny v důsledku právně-jazykové revize, které se nevztahují k politickým změnám, se nevyznačují.