Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Quota for nationally produced music

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

30-04-2015 P-006977/2015

  Customs corridor at the port of La Spezia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni Toti (PPE), Lara Comi (PPE), Alberto Cirio (PPE)

29-04-2015 P-006803/2015

Návrh revize směrnice o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň

Otázka k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

28-04-2015 P-006768/2015

  Russia's propaganda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krišjānis Kariņš (PPE)

28-04-2015 P-006689/2015

  Transfer of incremental credits and pensions from outside the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

27-04-2015 P-006663/2015

Evropská turistická kancelář

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, za skupinu ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, za skupinu PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, za skupinu S&D
Ruža Tomašić, za skupinu ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, za skupinu EFDD
Igor Šoltes, za skupinu Verts/ALE

24-04-2015 O-000044/2015

  Identification and withdrawal of online extremist material as part of the fight against cybercrime

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE)

23-04-2015 P-006606/2015

  Duty of doctors to notify airline pilots' state of health

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

23-04-2015 P-006603/2015

  VP/HR - Naval blockade of Libya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

23-04-2015 P-006585/2015

  Study on the mandatory indication of origin of products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Danti (S&D)

23-04-2015 P-006531/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)