Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

Transparentnost při uplatňování Paktu stability a růstu

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, za skupinu GUE/NGL

17-06-2015 O-000076/2015

  Russia's embargo on imports of fish and fish products from Latvia and Estonia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krišjānis Kariņš (PPE)

16-06-2015 P-009837/2015

  Funding of research into new tuberculosis drugs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elena Gentile (S&D)

16-06-2015 P-009836/2015

  European card for persons with disabilities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

16-06-2015 P-009835/2015

  Tobacco Products Directive - consequences for the packaging industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emma McClarkin (ECR)

16-06-2015 P-009834/2015

  Energy subsidies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Iturgaiz (PPE)

16-06-2015 P-009833/2015

  VAT Directive and energy efficiency products and services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Morten Helveg Petersen (ALDE)

16-06-2015 P-009799/2015

  Current environment for European insurance industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

16-06-2015 P-009798/2015

První reakce Parlamentu na zelenou knihu Komise o vytváření unie kapitálových trhů

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz, za Hospodářský a měnový výbor

16-06-2015 O-000075/2015

Nedovolený obchod s živočišnými druhy

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Dominique Bilde, Tonino Picula, Mara Bizzotto, Ivo Vajgl, Marco Zullo, Sophie Montel, Petras Auštrevičius, Mireille D'Ornano, Emil Radev, Gianluca Buonanno, Sylvie Goddyn, Steeve Briois, Juan Carlos Girauta Vidal, Javier Nart, Philippe Loiseau, Milan Zver, Marie-Christine Arnautu, Mario Borghezio, Damiano Zoffoli, Rikke Karlsson, Isabella De Monte, Patricija Šulin, Benedek Jávor, Norbert Erdős, Marine Le Pen, Igor Šoltes, Jeppe Kofod, Henna Virkkunen, Mylène Troszczynski, Fernando Maura Barandiarán, Ian Duncan, Rolandas Paksas, Florian Philippot, Georges Bach, Gerolf Annemans, Marlene Mizzi, Pavel Poc, Valentinas Mazuronis, Jean-François Jalkh, Bronis Ropė

16-06-2015 O-000074/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)