Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Strategic analysis of development programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE), József Szájer (PPE), Norbert Erdős (PPE), Andrea Bocskor (PPE), András Gyürk (PPE), Andor Deli (PPE), Ádám Kósa (PPE), György Hölvényi (PPE), Kinga Gál (PPE), György Schöpflin (PPE)

08-05-2015 P-007498/2015

  Vulnerabilities of the financial services markets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Goulard (ALDE), Philippe De Backer (ALDE)

08-05-2015 P-007497/2015

Dohody v odvětví tabáku

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Marisa Matias, João Ferreira, Anja Hazekamp, Younous Omarjee, za skupinu GUE/NGL

08-05-2015 O-000052/2015

  Tourist tax and foreign citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

07-05-2015 P-007372/2015

  Galician milk sector on the edge

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

07-05-2015 P-007371/2015

  Economic Partnership Agreement between West Africa and the European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanuel Maurel (S&D)

07-05-2015 P-007370/2015

  OLAF investigations concerning members of the institutions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

07-05-2015 P-007369/2015

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí - potřeba urychleného provádění na úrovni členských států

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 128 jednacího řádu
Marita Ulvskog, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

07-05-2015 O-000051/2015

  Measures to monitor and reclaim the land of the Terra dei Fuochi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), David Borrelli (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Giulia Moi (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Marco Valli (EFDD), Marco Zanni (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

06-05-2015 P-007335/2015

  Statement by President Juncker that Anglo-Saxon world would dismantle the euro area if Greece were to leave#

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marcel de Graaff (NI)

06-05-2015 P-007324/2015

Parlamentní otázky

Parlamentní otázky jsou otázky, které kladou evropští poslanci ostatním orgánům a institucím Evropské unie. Představují přímý nástroj parlamentního dohledu nad ostatními orgány a institucemi EU.
Rozlišujeme tři kategorie parlamentních otázek:

  • Otázky k ústnímu zodpovězení, které se projednávají během parlamentních zasedání a které jsou zapsány do „Rozprav dne“. Po nich může či nemusí následovat usnesení ( článek 128)
  • Otázky „Doby vyhrazené pro otázky“ kladené v době vymezené pro tento účel během plenárních zasedání ( článek 129)
  • Otázky k písemnému zodpovězení formulované se žádostí o odpověď písemnou formou ( článek 130)