BETÆNKNING om tilsyn med anvendelsen af EU-retten (2015)

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Afstemningsliste :   [init.]

Ændringsforslag

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

14-09-2017 A8-0285/2017 2017/0190(COD)
PECH

Alain CADEC

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [***I]

ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Afstemningsliste :   [discharge]  FINAL VERSION [discharge]

BETÆNKNING om mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]

BETÆNKNING Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [init.]   [init.]

BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Afstemningsliste :   [init.]

BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH

Afstemningsliste :  FINAL VERSION [budget]

Ændringsforslag

  • pdf_disabled

BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2017 til det almindelige budget for regnskabsåret 2017 om finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og forhøjelse af nødhjælpsreserven i forlængelse af revisionen af forordningen om den flerårige finansielle ramme

12-10-2017 A8-0301/2017 2017/2135(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Afstemningsliste :   [budget]

  • pdf_disabled

HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden

16-10-2017 A8-0303/2017 2006/0048(NLE)
TRAN

Dominique RIQUET

Afstemningsliste :   [***]

  • pdf_disabled

BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF

16-10-2017 A8-0304/2017 2017/0127(CNS)
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Afstemningsliste :   [*]

  • pdf_disabled

BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) kontrolforanstaltninger

16-10-2017 A8-0309/2017 2017/0152(NLE)
LIBE

Michał BONI

Afstemningsliste :   [*]

BETÆNKNING om den økonomiske politik i euroområdet

23-10-2017 A8-0310/2017 2017/2114(INI)
ECON

Gunnar HÖKMARK

Afstemningsliste :   [init.]

BETÆNKNING om henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for handelsforhandlingerne mellem EU og Australien

23-10-2017 A8-0311/2017 2017/2192(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Afstemningsliste :   [init.]

BETÆNKNING Report Recommendation to the Council on the proposed negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand

23-10-2017 A8-0312/2017 2017/2193(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Afstemningsliste :   [init.]