Plenarmøder

Plenarmøde fra 14 til 17. april 2014
Strasbourg
 
Mandag den 14. april 2014  
   
Onsdag den 16. april 2014 Dagsorden  
09:00 - 11:50 Forhandling

100 år efter Første Verdenskrig: Den lære, der bør drages, og Europas fremtid

Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine

 
 
12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

Beskyttelse af vilde dyr og planter

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Seychellerne

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Madagascar

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side vedrørende tilbagetagelsesspørgsmål

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

Rammeaftale mellem EU og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira samt i den selvstyrende region Azorerne på visse alkoholiske drikke

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer med hensyn til dens anvendelsesperiode

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Ændring af forretningsordenens bestemmelser om forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Ændring af artikel 90 i Europa-Parlamentets forretningsorden om internationale aftaler

A7-0253/2014

David Martin

 

Ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden for at muliggøre elektroniske signaturer

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2014 - tekniske ændringer vedrørende Den Europæiske Investeringsfond, Horisont 2020 og fællesforetagendet Shift2Rail

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

utilsigtede fangster af hvaler

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

Tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Overvågning af de ydre søgrænser

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Overførsel af motorkøretøjer

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Statut for og finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Finansiering af europæiske politiske partier

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

CO2-emissioner fra søtransport

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Invasive ikkehjemmehørende arter

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

Teknisk gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse

A7-0352/2011

David Martin

 

Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Forhandling
 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Alarmerende mangel på bevillinger til finansiering af EU's bistand til tredjelande

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Metoder og procedure for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav  (omarbejdning)

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Offentlige arbejdsformidlinger

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Kapitalforhøjelse i Den Europæiske Investeringsfond

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med humanmedicinske lægemidler

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Honning

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Det Europæiske Politiakademi

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Forhandling

EU-Domstolens dom af 8. april om lagring af data (C 293/12 og C 294/12)

Religiøse friheder og kulturelle forskelle

 

Overtrædelser af konkurrenceregler

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Europæiske langsigtede investeringsfonde

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Torsdag den 17. april 2014 Dagsorden  
08:30 - 11:50 Forhandling

Overførsel af affald

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Håndhævelse af forordning (EF) nr. 1071/2009 (betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Forlængelse af frihedsberøvelse for tredjelandsstatsborgere, der illegalt opholder sig i en medlemsstat, ud over den i tilbagesendelsesdirektivet fastsatte grænse på 18 måneder

Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam

 
  
12:00 - 14:00 AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

EU-Albanien: Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen (Republikken Kroatiens tiltrædelse)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Ordningen med Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Ordningen med Hertugdømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Europæiske langsigtede investeringsfonde

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Overtrædelser af konkurrenceregler

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Overførsel af affald

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nye psykoaktive stoffer

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Religiøse friheder og kulturelle forskelle

B7-0365/2014 

Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine

 

Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam

B7-0367/2014 

Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering

 
16:00 - 17:00 Afstemninger (ved afslutningen af den foregående forhandling)

Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122)

 
   
 
Europa-Parlamentet i session i Strasbourg
 
 
 
Årsplan