Plenarmøder

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 180) og Den almindelige lovgivningsprocedure

Søg

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Ord

Der kan søges på en del af et ord (trunkering) ved at sætte en asterisk (*) til venstre og/eller til højre: kapital*

 
 
Seneste konsoliderede lovgivningsdokumenter
 

Dokumenter :

 • 187k 
 • 87k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Dato : 12-12-2013

Reference :

2013/0192(COD) førstebehandling
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenter :

 • 180k 
 • 94k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Dato : 12-12-2013

Reference :

2013/0191(COD) førstebehandling
PECH

João FERREIRA

Dokumenter :

 • 120k 
 • 57k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Dato : 11-12-2013

Reference :

2013/0249(COD) førstebehandling
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumenter :

 • 239k 
 • 126k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Dato : 11-12-2013

Reference :

2011/0269(COD) førstebehandling
EMPL

Marian HARKIN

Dokumenter :

 • 133k 
 • 58k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på præcisering af bestemmelserne om det tidsmæssige forløb for auktioner med kvoter for drivhusgasemissioner (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Dato : 10-12-2013

Reference :

2012/0202(COD) førstebehandling
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumenter :

 • 836k 
 • 631k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse ▌ og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Dato : 10-12-2013

Reference :

2011/0062(COD) førstebehandling
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumenter :

 • 138k 
 • 65k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoerne for dets gennemførelse og anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (Solvens I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Dato : 21-11-2013

Reference :

2013/0327(COD) førstebehandling
ECON

Sharon BOWLES

Dokumenter :

 • 921k 
 • 615k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Dato : 21-11-2013

Reference :

2011/0428(COD) førstebehandling
ENVI

Jutta HAUG

Dokumenter :

 • 308k 
 • 213k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation ("EaSI") og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Dato : 21-11-2013

Reference :

2011/0270(COD) førstebehandling
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumenter :

 • 903k 
 • 797k 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Dato : 20-11-2013

Reference :

2011/0282(COD) førstebehandling
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Markeringer i Parlamentets holdninger:
 
 • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

  Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
 • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

  Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.