Søg

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) førstebehandling
PECH

Ole CHRISTENSEN

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og om suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) førstebehandling
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om ophævelse af visse retsakter på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) førstebehandling
LIBE

Claude MORAES

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om ophævelse af visse retsakter henhørende under Schengenreglerne på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) førstebehandling
LIBE

Claude MORAES

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om ophævelse af visse retsakter henhørende under Schengenreglerne (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) førstebehandling
LIBE

Claude MORAES

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. november 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/... om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger og fælles rammer for europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere (ISA2-programmet) som et middel til at modernisere den offentlige sektor (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) førstebehandling
ITRE

Carlos ZORRINHO

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2015/... om ▌Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) førstebehandling
LIBE

Kinga GÁL

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) førstebehandling
ECON

Renato SORU

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingenden 28. april 2015med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) andenbehandlingg
JURI

António MARINHO E PINTO

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) førstebehandling
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 193) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.