Søg

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) førstebehandling
ENVI

Julie GIRLING

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 30. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til målet om europæisk territorialt samarbejde (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) førstebehandling
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 30. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/… om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) førstebehandling
ECON

Gunnar HÖKMARK

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 30. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger for afbødning af virkningen af indførelsen af IFRS 9 på kapitalgrundlaget og for behandlingen af eksponeringer mod visse offentlige enheder, der er denomineret i andre valutaer end medlemsstaternes nationale valutaer, som store eksponeringer (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) førstebehandling
ECON

Peter SIMON

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/... om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) førstebehandling
TRAN

Gesine MEISSNER

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) førstebehandling
INTA

Salvatore CICU

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) førstebehandling
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) førstebehandling
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26-10-2017 2015/0226(COD) førstebehandling
ECON

Paul TANG

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26-10-2017 2015/0225(COD) førstebehandling
ECON

Othmar KARAS

Kontakt

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 193) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.