Søg

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) førstebehandling
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) førstebehandling
ENVI

Simona BONAFÈ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) førstebehandling
ENVI

Simona BONAFÈ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/... om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) førstebehandling
ENVI

Simona BONAFÈ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) førstebehandling
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse nr. 529/2013/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) førstebehandling
ENVI

Norbert LINS

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) førstebehandling
CULT

Silvia COSTA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om ændring af Rådets direktiv 92/66/EØF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) førstebehandling
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/... om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) førstebehandling
INTA

Hannu TAKKULA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om statistik over jernbanetransport (omarbejdning) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) førstebehandling
TRAN

Karima DELLI

Kontakt

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 193) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.