Søg

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) førstebehandling
JURI

Max ANDERSSON

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/... om visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) førstebehandling
JURI

Max ANDERSSON

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. juli 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) førstebehandling
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) førstebehandling
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/... om Unionens deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) førstebehandling
ITRE

Sofia SAKORAFA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/… om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) førstebehandling
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) førstebehandling
ITRE

Dario TAMBURRANO

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. juni 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) førstebehandling
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. maj 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) førstebehandling
JURI

Jean-Marie CAVADA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om EUvaremærker (kodifikation) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) førstebehandling
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Kontakt

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 193) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.