Søg

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om indførelse af hastende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) førstebehandling
INTA

Marielle de SARNEZ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/... om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (kodifikation) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) førstebehandling
JURI

Laura FERRARA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (kodifikation) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) førstebehandling
JURI

Laura FERRARA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/... om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) førstebehandling
LIBE

Caterina CHINNICI

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) førstebehandling
ECON

Roberto GUALTIERI

Europa-Parlamentets holdning fastlagt...med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) førstebehandling
AGRI

Marc TARABELLA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. februar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/… om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) førstebehandling
EMPL

Heinz K. BECKER

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. februar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om gennemførelse af mekanismen fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (EP-PE_TC1-COD(2015)0080)

03-02-2016 2015/0080(COD) førstebehandling
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. februar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/... om gennemførelse af beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (EP-PE_TC1-COD(2015)0079)

03-02-2016 2015/0079(COD) førstebehandling
INTA

Helmut SCHOLZ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. februar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om en EU- kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (kodifikation) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) førstebehandling
JURI

Heidi HAUTALA

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 193) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.