Søg

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) førstebehandling
LIBE

Kinga GÁL

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) førstebehandling
LIBE

Kinga GÁL

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/… om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) førstebehandling
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. juli 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ophævelse af forordning (EU) nr. 256/2014 om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

03-07-2018 2017/0347(COD) førstebehandling
ITRE

Barbara KAPPEL

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. juli 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i Unionens forsvarsindustri (EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

03-07-2018 2017/0125(COD) førstebehandling
ITRE

Françoise GROSSETÊTE

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. juli 2018med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

03-07-2018 2016/0389(COD) førstebehandling
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. juni 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (EP-PE_TC1-COD(2016)0404)

14-06-2018 2016/0404(COD) førstebehandling
IMCO

Andreas SCHWAB

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

12-06-2018 2015/0277(COD) førstebehandling
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. maj 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) 2016/1139, for så vidt angår intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

29-05-2018 2017/0348(COD) førstebehandling
PECH

Alain CADEC

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. maj 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande med nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i Nordsøen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008 (EP-PE_TC1-COD(2016)0238)

29-05-2018 2016/0238(COD) førstebehandling
PECH

Ulrike RODUST

Kontakt

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 193) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.