Søg

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. maj 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) førstebehandling
ECON

Sander LOONES

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/… om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) førstebehandling
JURI

Constance LE GRIP

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/... om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) førstebehandling
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) førstebehandling
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl ("dyreavlsforordning") (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) førstebehandling
AGRI

Michel DANTIN

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om indførelse af hastende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) førstebehandling
INTA

Marielle de SARNEZ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/... om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (kodifikation) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) førstebehandling
JURI

Laura FERRARA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (kodifikation) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) førstebehandling
JURI

Laura FERRARA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/... om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) førstebehandling
LIBE

Caterina CHINNICI

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) førstebehandling
ECON

Roberto GUALTIERI

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 193) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.