Søg

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) 2016/399, for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) førstebehandling
LIBE

Monica MACOVEI

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/… om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) førstebehandling
LIBE

Monika HOHLMEIER

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) førstebehandling
LIBE

Mariya GABRIEL

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) førstebehandling
INTA

Marielle de SARNEZ

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. januar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/... om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) førstebehandling
INTA

Adam SZEJNFELD

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. januar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) førstebehandling
INTA

Hannu TAKKULA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (revision af suspensionsmekanismen) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) førstebehandling
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) førstebehandling
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) førstebehandling
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. december 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer for så vidt angår anvendelsesdatoen (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) førstebehandling
ECON

Pervenche BERÈS

Kontakt

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 193) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.