Søg

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) førstebehandling
CULT

Silvia COSTA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om ændring af Rådets direktiv 92/66/EØF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) førstebehandling
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/... om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) førstebehandling
INTA

Hannu TAKKULA

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/... om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger (EP-PE_TC1-COD(2017)0350)

01-03-2018 2017/0350(COD) førstebehandling
ECON

Werner LANGEN

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. februar 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) .../... om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) førstebehandling
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) førstebehandling
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) førstebehandling
ENVI

Julie GIRLING

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og (EU) nr. 652/2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (EP-PE_TC1-COD(2016)0282B)

12-12-2017 2016/0282B(COD) førstebehandling
AGRI

Albert DESS

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

12-12-2017 2016/0276(COD) førstebehandling
ECON BUDG

Udo BULLMANN , José Manuel FERNANDES

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation) (EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12-12-2017 2014/0175(COD) førstebehandling
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Kontakt

Almindelig lovgivningsprocedure

Almindelig lovgivningsprocedure

Langt de fleste EU-love vedtages ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure. Derved får Europa-Parlamentet og Rådet lige stor indflydelse på en lang række områder.

Parlamentets holdninger

I henhold til den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen på grundlag af Kommissionens forslag. Godkender Rådet ikke holdningen, kan Europa-Parlamentet vedtage sin holdning ved andenbehandlingen ved at vedtage ændringer til Rådets holdning.
Som hovedregel udformes Parlamentets holdninger som konsoliderede tekster, hvorved politiske ændringer og tekniske tilpasninger indarbejdes i Kommissionens forslag (ved førstebehandling) eller i Rådets holdning (ved andenbehandling).
Første- og andenbehandlingsholdningerne fremsendes til Rådet og Kommissionen og tjener som grundlag for videre skridt under den almindelige lovgivningsprocedure.
For yderligere oplysninger se: Forretningsordenen (artikel 193) og Den almindelige lovgivningsprocedure.

Markeringer i Parlamentets holdninger:

  • Tekster, hvor der foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med symbolet ▌. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.
  • Tekster, hvor der ikke foreligger en aftale med Rådet, inden de vedtages af Parlamentet:

    Politiske ændringer: ny eller ændret tekst markeres med fede typer og kursiv og udeladelser markeres med overstregning. Nummeret på de individuelle ændringer angives klart i kantede parenteser. Tekniske rettelser som følge af den juridisk-sproglige færdiggørelse, og som ikke vedrører politiske ændringer, markeres ikke.